Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 166 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοί και Φόρος Εισοδήματος

Περίληψη:

Στην έρευνα αυτή θα ενημερωθείτε:

1) Για την μεθοδολογία με βάση την οποία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποκόπτει φόρο εισοδήματος κάθε μήνα από τους μισθούς μας.

2) Για τους ισχύοντες συντελεστές φόρου εισοδήματος και τις φορολογικές αφαιρέσεις.

3) Έχει αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση ένα χρόνο μετά την φορολογική μεταρρύθμιση; Ανακαλύψετε πως ο μηχανισμός του φόρου εισοδήματος διαβρώνει τους μισθούς μας.

Εισαγωγή:

       Την 1η Ιανουαρίου 2004 τέθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του φόρου εισοδήματος , με βάση τις οποίες γίνονται οι σχετικές αποκοπές από τους μισθούς. Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι οι ονομαστικοί μισθοί* αυξάνονται κάθε εξάμηνο, λόγω τιμαριθμικών αναπροσαρμογών, οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουν αναλλοίωτοι. Το ουσιαστικής σημασίας γεγονός αυτό, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο δομείται η υπόθεση της έρευνας αυτής, η οποία  διατυπώνεται πιο κάτω:

Υπόθεση της έρευνας:

      Ο μηχανισμός του φόρου εισοδήματος δομείται με τέτοιο τρόπο, ώστε η φορολογική επιβάρυνση πάνω στους μισθούς, εκφρασμένη ως ποσοστό  (%), επί του ακαθάριστου μηνιαίου εμβάσματος, να αυξάνει κάθε εξάμηνο. Αυτό γιατί οι φορολογικοί συντελεστές διαφοροποιούνται κάθε 2-3 χρόνια, ενώ οι ονομαστικοί μισθοί  κάθε εξάμηνο.

     Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής θα ακολουθηθεί  η πιο κάτω πορεία :

Α) Θα παρατεθούν σε συντομία οι ισχύουσες ρυθμίσεις, που καθορίζουν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς, με βάση τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2004.

Β) Θα δοθεί το σύστημα υπολογισμού των ποσών, τα οποία το Γενικό Λογιστήριο προαποκόπτει από τους μισθούς, για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

Γ) Θα κατασκευαστεί συγκριτικός πίνακας δεδομένων που θα περιέχει τα ακόλουθα :

1) Ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς δασκάλων ανάλογα με τη κλίμακα και τη βαθμίδα τους το Α εξάμηνο του 2004 και το Α εξάμηνο του 2005.

2) Τους αντίστοιχους φόρους εισοδήματος, για τα δύο υπό εξέταση εξάμηνα, υπολογισμένους με βάση τα κριτήρια της παραγράφου Β.

3) Τα αντίστοιχα % ποσοστά των παρακρατηθέντων ποσών, ανα χρονική περίοδο και για κάθε κλίμακα και βαθμίδα, για να γίνουν συγκρίσεις.

Δ) Με βάση τα δεδομένα του πίνακα θα εξαχθούν συμπεράσματα, θα τεκμηριωθεί ή θα απορριφθεί η αρχική μας υπόθεση.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς:

     Με βάση την ισχύουσα από την 1/1/2004 νομοθεσία, εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες αναφορικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς:

Πίνακας 1: Συντελεστές  φόρου εισοδήματος:

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

%

Σύνολο φόρου εισοδήματος μέχρι το συγκεκριμένο όριο.

0 - 10000

0

0

10001 - 15000

20

1000

15001 - 20000

25

2250  (1000+1250)

20001+

30

 

 

Πίνακας 2: Φορολογικές αφαιρέσεις.

     Τα ποσά που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες εισφορών, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος:

Φορολογικές αφαιρέσεις

Τι αφαιρείται από τον μισθό, για το σκοπό υπολογισμού του εισοδήματος που υπόκειται σε φορολογία

Συνδρομές σε συντεχνίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους

Όλες (Με αποδείξεις)

Δωρεές σε εγκεκριμμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα

Φοροαπαλλάσσονται, δεδομένου ότι ο μισθωτός θα παραθέσει τις ανάλογες αποδείξεις.

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμεία Προνοίας, ασφάλιστρα ζωής, σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλξης.

Φοροαπαλλάσσονται, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα τους δεν υπερβαίνει το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Υπολογισμός του προαποκοπτόμενου από τους μισθούς φόρου εισοδήματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

      Το Γενικό Λογιστήριο χρησιμοποιεί το σύστημα P.A.Y.E. ( PAY AS YOU EARN ) για να υπολογίσει το ποσό του φόρου εισοδήματος το οποίο ο υπάλληλος  προπληρώνει στο κράτος, κάθε μήνα. Με βάση τα ισχύοντα, όπως έχουν περιγραφεί στους πίνακες 1 και 2, το Γεν. Λογιστήριο υπολογίζει τον φόρο εισοδήματος, ως εξής:

Από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

Α) Το 1/13 του ετήσιου αφορολόγητου εισοδήματος, το οποίο προκύπτει αν επιμερίσουμε το αφορολόγητο ποσό (₤10000) στους 13 μηνιαίους μισθούς που παίρνει κατ’ έτος ο υπάλληλος. Το μηνιαίο αφορολόγητο ποσό είναι ₤769,23.

Β) Η μηνιαία εισφορά του υπαλλήλου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτή, προκειμένου για μόνιμους εκπαιδευτικούς με 1-400 μήνες υπηρεσίας, ισούται με το 3,2% των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών τους. Για το 2004 το ανώτατο ετήσιο όριο αποδοχών, πάνω στο οποίο αποκόπτονταν κοινωνικές ασφαλίσεις ήταν ₤22932 λίρες, ενώ για το 2005 είναι ₤24180. Τα αντίστοιχα μηνιαία όρια ασφαλιστέων αποδοχών, πάνω από τα οποία δεν αποκόπτονται κοινωνικές ασφαλίσεις, είναι για το 2004 ₤1764 , ( 22932 : 13 ) και για το 2005 ₤1860. (24180 : 13 )

Γ) Η μηνιαία εισφορά του δασκάλου στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών. Αποκόπτεται 12 φορές το χρόνο ( δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό ), σε ποσοστό 0,75%  πάνω στο μισθό, δεδομένου ότι αυτός δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Για το μέρος του μισθού που υπερβαίνει το προαναφερθέν όριο, αν και όταν αυτό συμβαίνει, η εισφορά ισούται με 1,75%. Για να υπολογίσουμε το προαναφερθέν όριο, διαιρούμε τα προαναφερθέντα ποσά (παράγραφος Β, ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τα έτη 2004 και 2005, αντίστοιχα) δια 12. Έτσι προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα:

1) 2004: Από τις πρώτες ₤1911 του μηνιαίου μισθού αποκόπτεται εισφορά 0,75%. Για κάθε επόμενη λίρα, αν υπάρχει, εισφορά 1,75% .

2) 2005: Από τις πρώτες ₤2015 του μηνιαίου μισθού αποκόπτεται εισφορά 0,75%. Για κάθε επόμενη λίρα, αν υπάρχει, εισφορά 1,75%

Η καταβολή εισφορών στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών σταματά, όταν ο δάσκαλος συμπληρώσει 400 εισφορές.

Δ) Η μηνιαία εισφορά του δασκάλου στην Π.Ο.Ε.Δ, ύψους 0,5% επί των ακαθάριστων απολαβών του. Καταβάλλεται 12 φορές τον χρόνο. ( Δεν αποκόπτεται από το 13 μισθό )

Μετά την αφαίρεση των πιο πάνω ποσών απο τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό, το ποσό που απομένει αποτελεί το φορολογητέο μέρος των απολαβών. Από το ποσό αυτό αποκόπτεται φόρος ως εξής:

Α) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/13 των πρώτων ₤5000 που φορολογούνται, δηλαδή οι πρώτες ₤384,62 του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος, ή μικρότερα ποσά του προαναφερθέντος , φορολογούνται προς 20%, προσφέροντας στο κράτος φόρο ₤76,92. { ₤384,62 Χ 0,2 }

Β) Οι επόμενες ₤384,62, αν και σε όσο βαθμό υπάρχουν, με βάση παρόμοια συλλογιστική, φορολογούνται προς 25% και αποδίδουν στο κράτος ₤96,15. {₤384,62 Χ 0,25 }

Γ) Αν το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών των παραγράφων (Α) και (Β) πιο πάνω, τότε κάθε επόμενη λίρα φορολογείται προς 30%.

     Το άθροισμα των ποσών των παραγράφων (Α) (Β) και (Γ) αποτελεί το ποσό, κατά προσέγγιση, που αποκόπτεται από τους μόνιμους δασκάλους με 1-400 μήνες υπηρεσίας, ως φόρος εισοδήματος κάθε μήνα, από το σύστημα μισθοδοσίας. Η μηνιαία αποκοπή φόρου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω αν ο φορολογούμενος πληρώνει ασφάλιστρα ζωής, ή για καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως στέγης που άρχισαν όμως πριν τις 30/4/ 2004,δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός δηλώσει τα δεδομένα αυτά στο έντυπο Ε. ΠΡ. 59 (Δήλωση για διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων) του Γ. Λογιστηρίου.  Ο πίνακας 3, που θα παρατεθεί στο μέρος Β της μελέτης, έχει καταρτιστεί με βάση τις πάγιες, κοινές για όλους αποκοπές, και δεν περιλαμβάνει αποκοπές σε ασφάλειες ζωής ή καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης:

 

Περίληψη:

1) Το Α εξάμηνο του 2005, η μέση ποσοστιαία αποκοπή φόρου εισοδήματος από τους ακαθάριστους μισθούς ήταν 12,34% σε σύγκριση με 11,94% το Α εξάμηνο του 2004.

2) Μέση αύξηση του ποσοστού του φόρου εισοδήματος των εκπαιδευτικών κατά 3,35%, μέσα σε ένα χρόνο. [ { 12,34: 11,94) Χ100]

3)Μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε χαμηλόμισθους δασκάλους (Α8). Μικρότερη ως ποσοστό, αλλά μεγαλύτερη σε απόλυτες τιμές αποκοπή από τους υψηλόμισθους.

 Διαβάστε τις λεπτομερείς αναφορές μας για την  αύξηση του φόρου εισοδήματος, ανάλογα με την κλίμακα μισθοδοσίας σας, στον πίνακα 3 που ακολουθεί:

Πίνακας 3: Σύγκριση φόρου εισοδήματος μεταξύ 1ου εξαμήνου 2004 και του 1ου εξαμήνου 2005

Στήλη 1

 

Κλίμακα

 

Στήλη 2

 

Βαθμίδα

Στήλη 3:

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές ₤

1ο  εξάμηνο 2004

 

Στήλη 4:

Μηνιαίος

Φόρος

Εισοδήματος

1ο εξάμηνο

2004

Στήλη 5:

Ποσοστό

Φόρου

Εισοδ.

Πάνω στον ακαθαρ.

Μισθό.

Στήλη 6:

Ακαθάρ.

μηνιαίες

απολαβές ₤

1ο  εξάμηνο 2005

Στήλη 7:

Μηνιαίος

Φόρος

Εισοδήμ.

1ο εξάμηνο

2005

Στήλη 8:

Ποσοστό

Φόρου

Εισοδ.

Πάνω στον ακαθαρ.

Μισθό.

%

 

 

 

 

 

 

Α8

1η (2272 )

  932,89

  24,43

  2,62

  959,09

  29,44

 3,07

 2η(2383 )

  978,47

  33,14

  3,39

1005,95

  38,39

 3,82

3η (2494 )

1024,04

  41,85

  4,09

1052,80

  47,34

 4,50

4η (2605 )

1069,62

  50,56

  4,73

1099,66

  56,30

 5,12

 5η(2716 )

1115,19

  59,27

  5,31

1146,52

  65,25

 5,69

6η (2827 )

1160,77

  67,98

  5,86

1193,37

  74,21

 6,22

7η (2938 )

1206,34

  76,69

  6,36

1240,23

  84,72

 6,83

 8η(3049 )

1251,92

  87,51

  6,99

1287,09

  95,92

 7,45

9η (3160 )

1297,49

  98,40

  7,58

1333,94

107,11

 8,03

10η 3271 )

1343,08

109,29

  8,14

1380,80

118,30

 8,57

11η 3382 )

1388,66

120,17

  8,65

1427,66

129,49

 9,07

12η 3493 )

1434,23

131,06

  9,14

1474,52

140,69

 9,54

 

 

 

 

Α10

  4η(3636)

1492,95

145,09

  9,72

1534,88

155,11

10,11

 5η (3788)

1555,36

159,99

10,29

1599,04

170.43

10,66

  6η(3940)

1617,77

175,26

10,83

1663,21

188.30

11,32

  7η(4092)

1680,19

193,16

11,50

1727,37

206,69

11,97

  8η(4244)

1742,60

211,05

12,11

1791,54

225,08

12,56

  9η(4396)

1805,01

229,33

12,71

1855,70

243,47

13,12

 

 

 

 

 

Α11

  1η(3759)

1543,46

157,15

10,18

1586,80

167,51

10,56

  2η(3911)

1605,87

172,06

10,71

1650,97

184,78

11,19

  3η(4063)

1668,28

189,74

11,37

1715,13

203,17

11,85

  4η(4215)

1730,69

207,63

12,00

1779,30

221,56

12,45

  5η(4367)

1793,10

225,80

12,59

1843,46

239,96

13,02

  6η(4519)

1855,51

244,29

13,17

1907,62

258,81

13,57

  7η(4671)

1917,92

262,76

13,70

1971,79

277,83

14,09

 8η (4823)

1980,34

281,06

14,19

2035,95

296,76

14,58

 9η( 4975)

2042,75

299,36

14,65

2100,12

315,59

15,03

 

Α11+2 πρ.

10η(5127)

2105,16

317,67

15,09

2164,28

334,40

15,45

11η(5279)

2167,57

335,97

15,50

2228,45

353,21

15,85

 

 

 

 

 

    Α12

  1η(4171)

1712,62

202,45

11,82

1760,72

216,25

12,28

  2η(4366)

1792,69

225,68

12,59

1843,04

239,84

13,01

  3η(4561)

1872,76

249,40

13,32

1925,35

264,06

13,71

  4η(4756)

1952,83

273,00

13,98

2007,67

288,44

14,37

  5η(4951)

2032,89

296,47

14,58

2089,99

312,61

14,96

  6η(5146)

2112,96

319,95

15,14

2172,30

336,74

15,50

  7η(5341)

2193,03

343,43

15,66

2254,62

360,89

16,01

  8η(5536)

2273,10

366,91

16,14

2336,94

385,03

16,48

 

  Α12+ 2 πρ.

  9η(5731)

2353,16

390,39

16,59

2419,25

409,16

16,91

10η(5926)

2433,23

413,87

17,01

2501,57

433,30

17,32

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις πάνω στα περιεχόμενα του 3ου πίνακα:

1) Ο πίνακας περιέχει όλες τις κλίμακες και τις βαθμίδες πάνω στις οποίες βρίσκεται το διδακτικό προσωπικό της δημοτικής εκπαίδευσης. Η κλίμακα Α8 αντιπροσωπεύεται ολόκληρη ( 12 βαθμίδες) , Η κλίμακα Α10 από τις 6 τελευταίες βαθμίδες της, πάνω στις οποίες ανελίσσονται απλοί εκπαιδευτικοί. Η Α11 έχει 11 βαθμίδες, από τις οποίες οι δύο τελευταίες αποτελούν επέκταση της. Αποτελεί την κλίμακα των β. δ/ντων, αλλά και των απλών δασκάλων που ανελίσσονται στα πρώτα 9 σκαλοπάτια της. Ομοίως Η Α12, η κλίμακα των διευθυντών, έχει 10 βαθμίδες, (8 κανονικές + 2 επέκταση )

2) Συνολικά μπορούμε να μετρήσουμε 39 βαθμίδες, που καλύπτουν τις τέσσερις κλίμακες και τις επεκτάσεις τους.

3) Κομβική σημασία στον πίνακα, έχουν οι στήλες 5 και 8 που αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά φόρου εισοδήματος , υπολογισμένα πάνω στους ακαθάριστους μισθούς, αντίστοιχα, το 1ο εξάμηνο του 2004 και το 1ο εξάμηνο του 2005. Με βάση αυτά θα υπολογιστούν υποθετικοί μέσοι όροι φόρων εισοδήματος ανά χρονική περίοδο, συνολικά και ανά κλίμακα. Θα παρουσιαστεί επίσης, από τους  δείκτες διασποράς, το εύρος . Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

 

Συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 3

Α)  Δείκτες διασποράς: Εύρος ποσοστών αποκοπής.

 Είναι ολοφάνερο ότι το Α εξάμηνο του 2005, το ποσοστό του μισθού των δασκάλων, που πηγαίνει στον φόρο εισοδήματος έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό που ίσχυε το Α εξάμηνο του 2004. Συγκεκριμένα:

Α1) Ενώ το Α΄ εξάμηνο του 2004 τα ποσοστά του φόρου εισοδήματος κυμαίνονταν από 2,62% (πρωτοδιόριστοι) μέχρι 17,01% ( κορυφή κλίμακας δ/ντη ), τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν, αντίστοιχα, σε 3,07% και 17,32% το 2005. Το εύρος των ποσοστών ήταν το 2004 14,39 μονάδες ( 17,01-2,62) , ενώ το Α εξάμηνο του 2005 ήταν 14,25 μονάδες. ( 17,32-3,07 ) . Η μείωση του εύρους προκύπτει γιατί η ποσοστιαία αύξηση του φόρου στους πρωτοδιόριστους ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στην κορυφαία βαθμίδα της Α12. ( 3,07 –2,62 = 0,45 , 17,32 –17,01 = 0,31 , 0,45>0,31 ). Σε απόλυτους αριθμούς οι υψηλόμισθοι είχαν μεγαλύτερη αύξηση στην φορολογική επιβάρυνση, γιατί επιβαρύνονταν από ψηλότερα ποσοστά αποκοπής.

Α2) Η ποσοστιαία αύξηση στο φόρο εισοδήματος, που παρατηρείται το 2005, σε σύγκριση με το 2004, καταγράφεται σε όλες τις βαθμίδες και κλίμακες γεγονός που δείχνει ότι είναι ένα γενικό και όχι περιστασιακό φαινόμενο.

Β) Δείκτες γενικής τάσης: Θα γίνει αναφορά στους μ. όρους, που θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα.

Β1) Ο υποθετικός μέσος όρος των 39 καταγραμμένων ποσοστών αποκοπών φόρου εισοδήματος(σημ.1)  για το 2004 είναι 11,94%. Ο ίδιος δείκτης το πρώτο εξάμηνο του 2005 αυξήθηκε στο 12,34%. Μέσα σε ένα χρόνο, η υποθετική μέση φορολογική επιβάρυνση των δασκάλων αυξήθηκε κατά 3,35%. [ (12,34 : 11,94) Χ 100 ]. Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1/1/2004 και 1/1/2005, οι μισθωτοί του δημοσίου πήραν μόνο την τιμαριθμική αύξηση, και αυτήν κουτσουρεμένη επειδή έχουν αφαιρεθεί οι καταναλωτικοί φόροι, είναι φανερό ότι μέσα σε ένα χρόνο, ο φόρος εισοδήματος έχει αυξηθεί, επιφέροντας μέση μείωση μισθών κατά 0,4%. [ 12,34 – 11,94 ]

     Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις μέσες αυξήσεις του φόρου εισοδήματος κατά μισθολογική κλίμακα, για να δούμε τις επιδράσεις των αυξήσεων στην φορολογία σε συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικών, ανάλογα με την κλίμακα τους:

Β2) Φορολογική επιβάρυνση εκπαιδευτικών στην κλίμακα Α8: Ο υποθετικός μέσος όρος των 12 καταγραμμένων ποσοστών αποκοπών φόρου εισοδήματος, στην Α8, (σημ.2)  για το 2004, είναι 6,339%. Ο ίδιος δείκτης το πρώτο εξάμηνο του 2005 αυξήθηκε στο 6,761%. Μέσα σε ένα χρόνο, η μέση φορολογική επιβάρυνση των χαμηλόμισθων απλών  δασκάλων της Α8 αυξήθηκε κατά 6,657%. [ (6,761: 6,339) Χ100 ] Είναι αξιοσημείωτο ότι η μέση ποσοστιαία αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, για την πλέον χαμηλόμισθη ομάδα του διδασκαλικού πληθυσμού, είναι διπλάσια της αντίστοιχης αύξησης του συνόλου. Ο μηχανισμός του φόρου εισοδήματος πλήττει περισσότερο τους χαμηλόμισθους.

Β3) Φορολογική επιβάρυνση εκπαιδευτικών στην κλίμακα Α10: Ο υποθετικός μέσος όρος των 6 καταγραμμένων ποσοστών αποκοπών φόρου εισοδήματος, στην Α10, (σημ.2)  για το 2004, είναι 11,258%. Ο ίδιος δείκτης το πρώτο εξάμηνο του 2005 αυξήθηκε στο 11,69%. Μέσα σε ένα χρόνο, η μέση φορολογική επιβάρυνση των χαμηλόμισθων απλών  δασκάλων που βρίσκονται στην Α10, αυξήθηκε κατά 3,837%. [ (11,69: 11,258) Χ100 ]. Ανεβαίνοντας σε ψηλότερες κλίμακες, παρόλο που η αύξηση στην φορολογία είναι μεγαλύτερη σε απόλυτους αριθμούς, η ποσοστιαία αύξηση της επιβάρυνσης είναι χαμηλότερη.

Β4) Φορολογική επιβάρυνση εκπαιδευτικών στην κλίμακα Α11 και την επέκταση της: Ο υποθετικός μέσος όρος των 11 καταγραμμένων ποσοστών αποκοπών φόρου εισοδήματος, στην Α11, (σημ.2)  για το 2004, είναι 13,197%. Ο ίδιος δείκτης το πρώτο εξάμηνο του 2005 αυξήθηκε στο 13,599%. Μέσα σε ένα χρόνο, η μέση φορολογική επιβάρυνση των  δασκάλων αυτών αυξήθηκε κατά 3,046%. [ (13,599:13,197) Χ100 ] Η μέση αύξηση της επιβάρυνσης στην κλίμακα αυτή είναι χαμηλότερη του γενικού μέσου όρου αύξησης όλων των κλιμάκων. ( 3,046< 3,35 )

Β5) Φορολογική επιβάρυνση εκπαιδευτικών στην κλίμακα Α12 και την επέκταση της: Ο υποθετικός μέσος όρος των 10 καταγραμμένων ποσοστών αποκοπών φόρου εισοδήματος, στην Α12, (σημ.2)  για το 2004, είναι 14,866%. Ο ίδιος δείκτης το πρώτο εξάμηνο του 2005 αυξήθηκε στο 15,233%. Μέσα σε ένα χρόνο, η μέση φορολογική επιβάρυνση των διευθυντών αυξήθηκε κατά 2,468%. [ (15,233: 14,866) Χ100 ]. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση για την ομάδα αυτή προσεγγίζει το 1/6 των ακαθάριστων απολαβών. Αν είσαστε διευθυντής, μια  στις έξι λίρες του μηνιαίου σας μισθού καταλήγει στην τσιμπίδα του φόρου.

 

Διαβάστε και ανακαλύψετε:

1) Τους λόγους για τους οποίους ο φόρος εισοδήματος υποσκάπτει την ΑΤΑ. Το Τμήμα Συνδικαλιστικής Τεκμηρίωσης της Α.Κί.ΔΑ. τεκμηριώνει ότι το 1/7 της τιμαριθμικής μας αύξησης, μεταξύ 1.1.2004 και 1.1.2005, απορροφήθηκε από την αύξηση του φόρου.

Γιατί οι κλίμακες αποκοπής φόρου εισοδήματος πρέπει να αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω, μια φορά το χρόνο, με βάση τη διαφοροποίηση του τιμαριθμικού δείκτη. Ολοκληρωμένη πρόταση με βάση στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα 4.

Γ) Τιμάριθμος και φόρος εισοδήματος.

     Είναι γενικά παραδεκτό ότι το τιμαριθμικό επίδομα δεν αυξάνει την πραγματική αξία των μισθών, αλλά αποκαθιστά την μείωση της αξίας αυτής λόγω πληθωρισμού. Το Α εξάμηνο του 2004 το ποσοστό του τιμαρίθμου ήταν 241,11% ενώ το Α εξάμηνο του 2005, αντίστοιχα 250,69%. Συνολικά μεταξύ 1/1/2004 και 1/1/2005, οι ονομαστικοί* μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,808%. Η αύξηση του φόρου εισοδήματος το 2005, έχει υφαρπάσει  ένα σημαντικό μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος. Ας κάνουμε κάποιους υπολογισμούς για να υπολογίσουμε την υφαρπαγή αυτή:

Γ1) Η μέση καθαρή αύξηση του φόρου εισοδήματος το Α εξάμηνο του 2005, όπως έχουμε προϋπολογίσει στην παράγραφο Β1 ισούται με 0,4% των ακαθάριστών μηνιαίων απολαβών. Αυτή άρα ισούται με το 0,41% των ακαθάριστων απολαβών σε τιμές Α εξαμήνου 2004. Με απλά λόγια: Μόνο η καθαρή αύξηση του φόρου εισοδήματος, έχει μεταφέρει στο κυβερνητικό ταμείο πέραν του 1/7 της τιμαριθμικής αύξησης του τελευταίου έτους. Ο φόρος εισοδήματος, με τις ανελαστικές κλίμακες φορολόγησης, που δεν αυξάνονται ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή, οδηγούν σε πραγματική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, μερική εξουδετέρωση της Α.Τ.Α. και όχι αμελητέα μείωση των πραγματικών μας απολαβών.

 

Μελλοντικές προβλέψεις:

Γ2) Με κάθε επόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, και για όσο καιρό οι κλίμακες του φόρου εισοδήματος δεν μεταβάλλονται, το ποσοστό του μισθού μας που θα παρακρατείται ως φόρος εισοδήματος, θα αυξάνεται. Καθώς δε η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει γενικές αυξήσεις την διετία 2004-2005, το δεύτερο εξάμηνο του 2005 το ποσοστό του φόρου εισοδήματος θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ η πραγματική αξία των μισθών θα μειωθεί.

Γ3) Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, πως πρέπει να κρίνουμε την κυβερνητική δέσμευση για μη επιβολή νέων φορολογιών**; Σίγουρα πρέπει να τη δούμε στις σωστές τις διαστάσεις. Όπως έχουμε αποδείξει ήδη, η μη επιβολή νέων φορολογιών δεν αποκλείει την αύξηση του φορολογικού βάρους που προκύπτει από τις υφιστάμενες. Οι μισθωτοί του δημοσίου είναι ιδιαίτερα τρωτοί, κυριολεκτικά κατασπαράζονται από το φόρο εισοδήματος. Αυτό γιατί:

1) Έχουν το θλιβερό προνόμιο ο φοροθέτης να ταυτίζεται με τον εργοδότη τους.

2) Προπληρώνουν το φόρο εισοδήματος, όπως και οι άλλοι μισθωτοί, σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες (αυτοεργοδοτούμενοι) που πληρώνουν φόρο εκ’ των υστέρων πάνω σε εισοδήματα που δηλώνουν οι ίδιοι.

3) Κάθε εξάμηνο το μέρος του μισθού τους που φορολογείται αυξάνεται, λόγω αύξησης των ονομαστικών μισθών και  καθήλωσης των συντελεστών του φόρου εισοδήματος.

 

Εισηγήσεις για λύση του προβλήματος:

     Έχουμε αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η αναπροσαρμογή των κλιμάκων του φόρου εισοδήματος σε αραιά χρονικά διαστήματα, οδηγεί σε αύξηση του καθαρού φορολογικού βάρους. Για αποφυγή της άδικης αυτής κατάστασης εισηγούμαστε αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών κάθε έτος σε τέτοιο ποσοστό, όσο η ετήσια αναπροσαρμογή του τιμαριθμικού επιδόματος. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, οι φορολογικοί συντελεστές, το Α εξάμηνο του 2005, θα έπρεπε να αναπροσαρμοστούν ως εξής:

Πίνακας 4

Α εξάμηνο του 2004

Α εξάμηνο του 2005

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

%

Σύνολο φόρου εισοδήματος μέχρι το συγκεκριμένο όριο.

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

%

Σύνολο φόρου εισοδήματος μέχρι το συγκεκριμένο όριο.

0 - 10000

0

0

0 - 10280

0

0

10001 - 15000

20

1000

10281 - 15420

20

1028

15001 - 20000

25

2250  (1000+1250)

15421 - 20560

25

2313  (1028+1285)

20001+

30

 

20561+

30

 

 

Η πρόταση μας περιλαμβάνει αναπροσαρμογή των ποσών των συντελεστών προς τα άνω κατά 2,8%, όση και η συνολική αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος επί του συνόλου των μισθών, μεταξύ 1/1/2004 και 1/1/2005. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Α) Αύξηση του ετήσιου αφορολόγητου ποσού, για το πρώτο εξάμηνο του 2005, από ₤10000 σε ₤10280.

Β) Επέκταση του φορολογικού συντελεστή του 20% . Ενώ με την παρούσα ρύθμιση παρακρατείται φόρος 20% για ποσά μεταξύ ₤10000-₤15000, με την προτεινόμενη ρύθμιση το ποσοστό αυτό θα ισχύει για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μεταξύ ₤10281 και ₤15420

Γ) Φορολογικός συντελεστής 25% να επιβληθεί για εισοδήματα ₤15421 - ₤20560. ( Ο συντελεστής αυτός σήμερα ισχύει μεταξύ ₤15000-₤20000. Ο συντελεστής του 30% να ισχύει από τις ₤20561 ετήσιο εισόδημα και άνω.

Δ) Ανάλογη αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, ανάλογη με την ετήσια διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη, να γίνεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους.

 

Παράρτημα:

Α Επεξηγηματικές σημειώσεις αναφορικά με τους δείκτες γενικής τάσης:

1) Υποθετικός μέσος όρος (%) αποκοπών φόρου εισοδήματος για το 2004, προκύπτει αν διαιρέσουμε το άθροισμα των ποσών της στήλης 4 (φορολογικές αποκοπές) με το άθροισμα των ποσών της στήλης 3. (ακαθάριστοι μισθοί) . Το αποτέλεσμα της πράξης το πολλαπλασιάζουμε επί 100. Για να βρούμε τα ανάλογα ποσά για το 2005, χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο τα ποσά των στηλών 7 και 6.

2) Βρίσκουμε τους υποθετικούς μέσους όρους αποκοπών για τις επιμέρους κλίμακες, με την ίδια μεθοδολογία που παραθέσαμε στην σημείωση 1, χρησιμοποιούμε όμως για τις πράξεις μας τα μερικά αθροίσματα, που αντιστοιχούν στο σύνολο των ακαθάριστων μισθών και των φορολογικών αποκοπών για κάθε συγκεκριμένη κλίμακα που εξετάζουμε. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, τα μερικά και τα συνολικά αθροίσματα που εξετάζουμε, δίνονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί, για να μπορεί να τα ελέγξει ο κάθε μελετητής:

Πίνακας 5

 

2004

2005

Κλίμακα

Μ. Α. Μ.Μ.

Μ.Α.Μ.Φ

Υ.Μ.Π.Φ (%)

Μ. Α. Μ.Μ.

Μ.Α.Μ.Φ

Υ.Μ.Π.Φ (%)

Α8

14202,66

900,35

6,339

14601,60

987,16

6,791

Α10

9893,88

1113,88

11,258

10171,74

1189,08

11,690

Α11

20410,61

2693,49

13,197

20983,82

2853,58

13,599

Α12

20769,25

3081,55

14,866

21311,45

3246,32

15,233

Γ.Σ

65236,40

7789,27

11,940

67068,61

8276,14

12,340

 

Μ.Α.Μ.Μ. = Μερικά αθροίσματα μηνιαίων μισθών.

Μ.Α.Μ.Φ = Μερικά αθροίσματα μηνιαίων φορολογικών παρακρατήσεων

Υ.Μ.Π.Φ= Υποθετική Μέση Ποσοστιαία Φορολογία.

Γ.Σ. = Γενικά σύνολα.

 

Β) Αναφορές σε ειδικούς όρους

* Ονομαστικός μισθός: Αποδίδει την αριθμητική αξία, πόσες λίρες το μήνα παίρνουμε ως αντιμισθία δηλαδή, χωρίς να εξετάζει την αγοραστική  αξία του εισοδήματος που είναι συνάρτηση του πληθωρισμού.

** Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης σε συνέντευξη τύπου με θέμα « Αποτελέσματα της Πρόσφατης Συνόδου του ECOFIN και πορεία της Κυπριακής Οικονομίας » δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου του από την 5/2/2005, απάντησε ως εξής στο ερώτημα για επιβολή νέων φορολογιών:

 

Ερώτηση: Είμαστε σε θέση να προεξοφλήσουμε ότι για να πετύχουμε το 2,9% μέχρι το τέλος του 2005, δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν νέες φορολογίες;

Απάντηση: Έχω πει πολλές φορές από τις 25 Μαίου που έχω υποβάλει το πρόγραμμα σύγκλισης, ότι όταν κάνεις δημοσιονομική πολιτική ένα βασικό όπλο είναι η επιβολή φορολογίας. Είπα ότι δεδηλωμένος στόχος της Κυβέρνησης είναι να μην επιβάλει φορολογίες για λόγους καθαρά οικονομικούς......

 

Είναι φανερό ότι ενώ η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να επιβάλει νέους φόρους, φοβούμενη την αντίδραση της κοινής γνώμης, προσπαθεί να αυξήσει με διάφορους τρόπους την αποδοτικότητα των υφιστάμενων φόρων. Όπως έχουμε αποδείξει η εισπρακτική ικανότητα του φόρου εισοδήματος εις βάρος των μισθωτών, αυξάνεται κάθε εξάμηνο, λόγω της ανελαστικότητας των συντελεστών φορολόγησης και την αύξηση των ονομαστικών μισθών λόγω τιμαρίθμου.

 

Μιχάλης Α. Πόλης

8/3/2005

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10