Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 198 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Συντάξεις και εφάπαξ φιλοδωρήματα αφυπηρετούντων με 400+ μήνες υπηρεσίας

Του Μιχάλη Πόλη

Εισαγωγή

Η πτώση του τιμαρίθμου το 2o εξάμηνο του 2009, παρέσυρε προς τα κάτω τις επαγγελματικές συντάξεις και τα φιλοδωρήματα των αφυπηρετούντων εκπαιδευτικών. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντάξεις και τα εφάπαξ φιλοδωρήματα του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων, όπως έχουν διαμορφωθεί το 2ο  εξάμηνο του 2009. Για την καταβολή των  συντάξεων και των φιλοδωρημάτων του πίνακα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο εκπαιδευτικός, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του πρέπει να:

1. Έχει τουλάχιστον 400 μήνες υπηρεσίας στο δημόσιο.

2. Έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 55ο έτος.

3. Βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας της θέσης από την οποία αφυπηρετεί.

Πίνακας 1: Πλήρεις συντάξεις και φιλοδωρήματα 2ου εξαμήνου 2009.

Θέση

Κλίμακα/

βαθμίδα

Αφυπηρετούντος

Μηνιαία ακαθάριστη

Σύνταξη

Μηνιαίος

Φόρος εισοδήματος

€ (σ. 1,8,9)

Καθαρή

μηνιαία σύνταξη

(σ. 9)

Εφάπαξ φιλοδώρημα

€ (σ. 10,11)

Μουσικός

Α8 (27593)

(σημ. 2)

1493,92

-

1493,92

83659,52

Πτυχιούχος

Δάσκαλος

Α11 (39292)

(σημ. 3,4)

2127,32

125,46

2001,86

119129,92

Βοηθός Διευθυντής

Α11 (ii),(41694) (σημ. 5)

2257,37

156,65

2100,72

126412,72

Διευθυντής

Α12 (ii)(46807)

(σημ. 5)

2534,19

225,86

2308,33

141914,64

Σημειώσεις

1. Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος (στήλη 4) ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνταξιούχος δεν έχει άλλα εισοδήματα.

2. Στην κλίμακα Α8 αφυπηρετούν οι μουσικοί με βάση τα ισχύοντα σήμερα σχέδια υπηρεσίας. Η σύνταξη ισούται με το 50% του τελευταίου μισθού στην κλίμακα αυτή.

3. Η συντριπτική πλειοψηφία των απλών δασκάλων, κατέχουν πρώτο πτυχίο Πανεπιστημίου και ανελίσσονται χωρίς προαγωγή μέχρι την κορυφή της Α11.

4. Η μηνιαία ακαθάριστη επαγγελματική σύνταξη απλού δασκάλου με 400+ μήνες υπηρεσίας είναι ίση με το 50% του τελευταίου ακαθάριστου μισθού του. (Κορυφή Α11)

5. Αντίστοιχα η μηνιαία ακαθάριστη επαγγελματική σύνταξη β. δ/ντη ή δ/ντη με 400+ μήνες υπηρεσίας είναι ίση με το 50% του τελευταίου ακαθάριστου μισθού του. [Β. δ/ντης : Κορυφή Α11 (ii) , δ/ντης : Κορυφή Α12 (ii) ]

6. Το ύψος της σύνταξης δασκάλων που έχουν λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση τους δίνεται από τον τύπο.

Μηνιαία ακαθάριστη σύνταξη = (τελευταίος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός Χ μήνες υπηρεσίας ) / 800

Κάθε εκπαιδευτικός λοιπόν ο οποίος κατά την αφυπηρέτηση του έχει λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας, ας χρησιμοποιήσει τον τύπο αυτό για να υπολογίσει το ακριβές ύψος της σύνταξής του.

7.Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν 60 μήνες υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση τους δεν δικαιούνται επαγγελματικής σύνταξης αλλά μόνο εφάπαξ φιλοδώρημα ίσο με το 1/10 των τελευταίων συντάξιμων μηνιαίων απολαβών για κάθε μήνα υπηρεσίας.

8. Ο φόρος εισοδήματος που αποκόπτεται από τις συντάξεις το 2009, υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές:

Πίνακας 2: Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα το 2009

Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

Ποσό Φόρου

Συσσωρευμένος Φόρος

0 – 19500

(£0 - £11413*)

0

0

0

19501 – 28000

(£ 11413*- £16388*)

20

1700

(£ 995*)

1700

(£ 995*)

28001 – 36300

(£16388*- £ 21245*)

25

2075

(£1214*)

3775

(£2209*)

36301+

(£ 21246+*)

30

 

 

Το αφορολόγητο εισόδημα επιμερίζεται εξίσου στις 13 συντάξεις που πληρώνονται κατ’ έτος, άρα θεωρούμε ότι ισούται με €1500 μηνιαίως. Τα ποσά της σύνταξης που είναι μεγαλύτερα από €1500 φορολογούνται ως εξής:

€ 1501-€2153, 84 @ 20%

€ 2153, 85 - €2792, 30 @ 25%

€2792, 31 + @ 30%

9. Από την επαγγελματική σύνταξη αποκόπτεται μόνο φόρος εισοδήματος. Δεν αποκόπτονται οι ακόλουθες εισφορές που αποκόπτονται από τους μισθούς: Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείο Συντάξεως Χηρών, Εισφορά στην ΠΟΕΔ, Μόνιμες αποταμιεύσεις (μέλη Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων )

10. Σε αντίθεση με τις συντάξεις, το Εφάπαξ φιλοδώρημα δεν υπόκειται σε φορολογία.

11. Το ύψος του εφάπαξ φιλοδωρήματος αφυπηρετούντος με 400+ μήνες υπηρεσίας ισούται με 56 φορές το ύψος της μηνιαίας του σύνταξης*.  Δάσκαλοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους έχουν λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας , δικαιούνται φιλοδώρημα με βάση τον τύπο:

Εφάπαξ φιλοδώρημα= Τελευταίος μηνιαίος μισθός Χ μήνες υπηρεσίας Χ 0,07

*  28 φορές το ύψος του τελευταίου μηνιαίου μισθού του στην υπηρεσία.

12. Με τη συμπλήρωση του 63ου έτους υπηρεσίας ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός δικαιούται, πέραν της επαγγελματικής, τη βασική σύνταξη γήρατος των κοινωνικών ασφαλίσεων και μέρος της αναλογικής, για τυχόν υπηρεσία του πέραν των 400 μηνών.

12.1 Η αναλογική  σύνταξη του εκπαιδευτικού για τους πρώτους τετρακόσιους μήνες υπηρεσίας του συμψηφίζεται με την επαγγελματική του σύνταξη και χάνεται. Για περισσότερες πληροφορίες για τον συμψηφισμό της επαγγελματικής και της αναλογικής σύνταξης σας παραπέμπω στην αντίστοιχη μελέτη του υποφαινόμενου που είναι κατατεθειμένη στο www.akida.info

12.2 Στα ποσά που αναφέρουμε στον πίνακα 1 δεν  περιλαμβάνεται η προαναφερθείσα βασική σύνταξη γήρατος των κοινωνικών ασφαλίσεων. Ισχύουν για συνταξιούχους 55-63 ετών που παίρνουν μόνο επαγγελματική σύνταξη.

 

Μείωση συντάξεων και φιλοδωρημάτων

Ο πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τις μειώσεις στις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα που προέκυψαν από 1. 7.2009 και θα ισχύουν μέχρι το τέλος του 2009

Πίνακας 3: Διαφοροποίηση προς τα κάτω συντάξεων και φιλοδωρημάτων

Θέση

Κλίμακα

Ακαθάρ.

σύνταξη

1ο εξάμηνο

2009 €

Ακαθαρ.

σύνταξη

2ο εξάμηνο

2009 €

Μείωση

ακαθάρι

-στης

σύνταξης

Φιλοδώρημα

1ο εξάμηνο

2009 €

Φιλοδώρημα

2ο εξάμηνο

2009 €

Μείωση φιλοδωρή

ματος από 1.7.2009

Μουσικός

Α8

1515,75

1493,92

21,83

 84854,00

83659,52

1194,48

Δάσκαλος

Α11

2158,41

2127,32

31,09

120870,68

119129,92

1740,76

Β. Δ/ντής

Α11 (ii)

2290,35

2257,37

32,98

128259,60

126412,72

1846,88

Δ/ντής

Α12 (ii)

2571,22

2534,19

37,03

143988,32

141914,64

2073,68

Παρατηρήσεις

1.Η αφυπηρέτηση ενός εκπαιδευτικού το 2ο εξάμηνο του 2009 σημαίνει απώλειες μέχρι και €2073 στο εφάπαξ σε σύγκριση με αυτούς που αφυπηρετούν από την ίδια θέση και υπηρεσία το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

2. Οι αντίστοιχες ακαθάριστες μειώσεις στις συντάξεις κυμαίνονται από €21,83 (μουσικοί) μέχρι €37,03. (δ/ντες)

3. Τι ειρωνεία! Το τιμαριθμικό επίδομα, κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων την οποία οι εργοδότες προσπαθούν εδώ και χρόνια να αχρηστεύσουν ή να καταργήσουν  έφερε μείωση μισθών και συντάξεων! Οι τιμές των αγαθών υποτίθεται ότι έχουν πέσει παρασύροντας προς τα κάτω και τους μισθούς! Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ζητήσουμε περισσότερη πληροφόρηση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει το εξάμηνο που πέρασε. Γιατί η ακρίβεια είναι παρούσα και η μείωση των τιμών που συμπαρέσυρε και τους μισθούς δεν έχει γίνει αισθητή από τους καταναλωτές. Ας έχουμε τα μάτια ανοικτά λοιπόν!

 

Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφοριών

1. Γεωργίου Γεώργιος, Σύμβουλος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Λευκωσία 1994.

2. ΟΕΛΜΕΚ, Ενοποιημένη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και ο Περί Συντάξεων Νόμος, Επιμέλεια: Σωτήρης Παύλου, Λευκωσία 1999.

3. Φορολογικές Πληροφορίες, Κύπρος 2009, Pricewaterhouse Coopers, www.pwc.com/extweb/pwcpublication.../pwc-cy_

4. Μιχάλη Α. Πόλη: Φόρος Εισοδήματος 2008, έγγραφο κατατεθειμένο στο www.akida.info

5. Μιχάλη Α΄ Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2009, μελέτη κατατεθειμένη στο www.akida.info

6. Μιχάλη Α΄ Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 1ου εξαμήνου 2009, μελέτη κατατεθειμένη στο www.akida.info

7. Υπουργείο Οικονομικών, Εγκύκλιος Αρ. 1386, ημερομηνίας 2.7.2009 με τίτλο Τιμαριθμικό Επίδομα, κατατεθειμένη στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy

8. Κλίμακες μισθοδοσίας Δημοσίων Υπαλλήλων, έγγραφο κατατεθειμένο στην ιστοσελίδα του Γ. Λογιστηρίου www.treasury.gov.cy

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
12/07/2019 10:28