Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 199 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μόνιμοι
  1. Διορισμοί
  2. Μισθοδοσία
  3. Μεταθέσεις
  4. Μετακινήσεις-Τοποθετήσεις
  5. Άδειες
  6. Αξιολόγηση

 

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους διορισμούς.

Α) Σειρά διορισμού

Η σειρά διορισμού διέπεται από σχετικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων.  Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών.  Μεταξύ των υποψηφίων του ιδίου έτους η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ι. Το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών

3 για ΑΡΙΣΤΑ

2 για ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

1 για ΚΑΛΩΣ (ή αν δεν αναγράφεται βαθμός)

ΙΙ. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα ή τα καθήκοντα της θέσης

3 για Διδακτορικό τίτλο

2 για Μεταπτυχιακό τίτλο

1 για μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης τουλάχιστο 1 έτους

ΙΙΙ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

½ μονάδα για κάθε 180 εργάσιμες ημέρες

ΙV. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά

1 μονάδα

Σε περίπτωση που υποψήφιοι έχουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, τότε η σειρά καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:

- Ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών

- Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

- Ημερομηνία γέννησης

Β) Είδη διορισμού

1. Διορισμός με σύμβαση

Είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, αν και μετά το 2003 παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται με σύμβαση για περισσότερο από 4 χρόνια.  Διορισμοί με σύμβαση γίνονται όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες οργανικές θέσεις.  Όσοι διορίζονται με σύμβαση πρακτικά δε θα έχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.

2. Διορισμός μόνιμος επί δοκιμασία

Είναι διάρκειας 2 ετών και αποσκοπεί στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού στα διδακτικά ή άλλα καθήκοντα της θέσης του. Στο διορισμό επί δοκιμασία ο δάσκαλος αξιολογείται με εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον οικείο επιθεωρητή.  Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων εξαμηνιαίων εκθέσεων ακολουθεί ο μόνιμος διορισμός.

 

 

2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ηγεσία της ΠΟΕΔ και την επίτευξη της συμφωνίας για το μισθολόγιο των δασκάλων, οι δάσκαλοι εντάσσονται στις συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α10-Α11, οι Βοηθοί Διευθυντές στην Α11 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις και οι διευθυντές στην Α12 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις.

Συνδυασμένες κλίμακες σημαίνει ότι μετά την εξάντληση όλων των βαθμίδων της πρώτης κλίμακας, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι (βαθμίδα) της επόμενης κλίμακας.  Οι πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας Α8 (€17946). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι την 1/9/1997 ήταν η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία οι πρωτοδιόριστοι συνάδελφοι εντάχθηκαν κανονικά στην κλίμακα Α8.  Μετά την παρέλευση 12 μηνών θα μεταπηδήσει στην επόμενη βαθμίδα της Α8 (€18823).  Η κλίμακα Α8 εξαντλείται σε 12 έτη (12 βαθμίδες).  Μετά τα 12 χρόνια υπηρεσίας (έναρξη 13ου χρόνου υπηρεσίας) ο εκπαιδευτικός θα μεταπηδήσει στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι της δεύτερης κλίμακας (Α10) που είναι η βαθμίδα €28715.  Με την εξάντληση της Α10 (€34720) ο συνάδελφος θα ενταχθεί στην κλίμακα Α11 (βαθμίδα €35689).  Παρακάτω παρουσιάζονται οι μισθολογικές κλίμακες και οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των δασκάλων για την περίοδο μετά την 1/1/2009.  Στην παρένθεση παρουσιάζονται οι βασικές ετήσιες προσαυξήσεις σε ευρώ.  Στην κλίμακα Α11 παρουσιάζονται οι 2 προσαυξήσεις των Βοηθών Διευθυντών και στην κλίμακα Α12 οι 2 προσαυξήσεις των Διευθυντών.

Α8

(€877)

Α10

(€1201)

Α11

(€1201)

Α12

(€1540)

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

17946

1971,63

18823

2067,98

19700

2164,33

20577

2260,68

21454

2357,04

22331

2453,39

23208

2549,74

24085

2646,09

24962

2742,44

25112

2758,92

25839

2838,79

26313

2890,87

26716

2935,14

27514

3022,81

27593

3031,49

28715

3154,76

29684

3261,22

29916

3286,71

30885

3393,17

31117

3418,66

32086

3525,11

32318

3550,60

33287

3657,06

32947

3619,71

33519

3682,55

34488

3789,01

34487

3788,90

34720

3814,50

35689

3920,96

36027

3958,09

36890

4052,90

37567

4127,28

38091

4184,85

39107

4296,47

39292

4316,80

40647

4465,67

40493

4448,75

42187

4634,86

41694

4580,69

43727

4804,05

45267

4973,24

46807

5142,43

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές (Gross Earnings) της κάθε βαθμίδας υπολογίζονται με τον εξής τρόπο:

Μηνιαίες Ακαθάριστες Απολαβές = Ετήσιος Βασικός Μισθός/12 + Ποσό Αύξησης + Ποσό      Τιμαρίθμου

Ποσό Αύξησης = Ετήσιος Βασικός Μισθός/12 Χ Ποσοστό Αυξήσεων

Ποσό Τιμαρίθμου = (Ετήσιος Βασικός Μισθός/12 + Ποσό Αύξησης) Χ Ποσοστό Τιμαρίθμου

Το ποσοστό των αυξήσεων (Γενικές Αυξήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων) και το ποσοστό τιμαρίθμου δεν είναι σταθερά. Το ποσοστό του τιμαρίθμου (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) αναπροσαρμόζεται δύο φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο.  Αυτή τη στιγμή το ποσοστό των αυξήσεων ανέρχεται στο 6,656% και το ποσοστό τιμαρίθμου από την 1/1/2009 ανέρχεται στο 23,61%

 

3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο του διορισμού του δηλώνει την έδρα του. Αλλαγή έδρας γίνεται με γραπτή δήλωση του εκπαιδευτικού λειτουργού που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου και θα ισχύει από το επόμενο σχολικό έτος. Δήλωση που υποβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή θα ισχύει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος εκτός αν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν διαφορετική ρύθμιση. H δήλωση έδρας καθώς και η δήλωση αλλαγής έδρας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ή αυτεπάγγελτα στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών:

- Κατανομή του διδακτικού προσωπικού, περιλαμβανομένων και των διευθυντικών θέσεων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση και ομαλή λειτουργία των σχολείων και την κατά σχολείο ισόρροπη σύνθεση του προσωπικού σ' ό,τι αφορά τα προσόντα, τις ειδικότητες και το φύλο.

- Δυνατότητα παροχής καθοδήγησης και βοήθειας σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για τη διευκόλυνση της επιτυχούς προσαρμογής τους στο επάγγελμα.

Β) Κατά ή μετά την προαγωγή τους

- Εκπαιδευτικοί που προάγονται στη θέση Διευθυντή ή Βοηθού Διευθυντή υπόκεινται σε μετάθεση, κατά ή μετά την προαγωγή τους, εκτός έδρας.

Γ) Για την ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων για μετάθεση ή μη μετάθεση άλλων εκπαιδευτικών ή για την πλήρωση κενών που προέκυψαν λόγω διενέργειας άλλων μεταθέσεων

- Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που μετατέθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό και υπηρέτησαν εκτός έδρας για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στην έδρα τους ή πλησιέστερα σ' αυτήν και η μετάθεσή τους θα αποφασίζεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς τους.

- Εκπαιδευτικοί λειτουργοί σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά τη συμπλήρωση 5ετούς συνεχούς υπηρεσίας εντός ή εκτός έδρας υπόκεινται σε μετάθεση.

Δ) Για πειθαρχικούς λόγους

Ε) Στην έδρα τους

Αιτήσεις για μετάθεση στην έδρα τους ή σε άλλους τόπους εργασίας μπορούν να υποβάλουν:

- οι Διευθυντές, οι Βοηθοί Διευθυντές, οι διευθύνοντες διθέσια σχολεία και οι υπηρετούντες σε μονοθέσια σχολεία, μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο εκτός έδρας.

- οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστο σχολικού έτους εκτός έδρας.

Η Επιτροπή μπορεί να μεταθέσει ή να μη μεταθέσει ένα εκπαιδευτικό λειτουργό, ύστερα από αίτησή του, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχει μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) σοβαροί λόγοι υγείας του εκπαιδευτικού ή της συζύγου ή των εξαρτωμένων τέκνων

(β) εγκυμοσύνη

(γ) φροντίδα βρέφους κάτω των δώδεκα μηνών ή παιδιού πνευματικά ή σωματικά ανάπηρου

(δ) άλλοι σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού λειτουργού που θα αιτιολογούνται

Η Επιτροπή κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων ακολουθεί σειρά προτεραιότητας. Οι μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών καθορίζονται από τον εξής μαθηματικό τύπο:

Μονάδες  = Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας (πλην των αντικαταστάσεων)

+ Σύνθεση οικογένειας

+ Μονάδες από απόσταση, δυσμένεια και τύπο σχολείου

Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας:

Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία εκπαιδευτικού σε θέση αντικαταστάτη.  Πιστώνεται 1 μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας ως μόνιμος ή συμβασιούχος εκπαιδευτικός.  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν περάσει τα 25 χρόνια υπηρεσίας, πιστώνονται για κάθε έτος υπηρεσίας με 1,5 μονάδα.

Σύνθεση οικογένειας:

Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί πιστώνονται με 1 μονάδα, ενώ οι έγγαμοι, χήροι και διαζευγμένοι με 3 μονάδες.  Οι εκπαιδευτικοί επίσης πιστώνονται με μονάδες για το κάθε τους παιδί.  Πιστώνονται 2 μονάδες για παιδί 0-19 ετών, 3 μονάδες για παιδί  20-25 ετών (αφού προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία φοίτησης, διαφορετικά 0 μονάδες) και 26 χρονών και άνω 0 μονάδες.

Μονάδες από απόσταση, δυσμένεια και τύπο σχολείου:

Εκτός έδρας: (χρόνια) Χ (μονάδες από χιλιόμετρα + δυσμένεια + τύπος σχολείου + 1)

Εντός έδρας: (χρόνια) Χ (δυσμένεια + τύπος σχολείου)

(Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται εκτός έδρας πιστώνονται με επιπλέον 1 μονάδα για κάθε χρόνο υπηρεσίας τους.)

Μονάδες από χιλιόμετρα:

Απόσταση έδρας από τόπο εργασίας (χλμ)

Μονάδες

0-60

χλμ X 0,1

61-100

6+(χλμ-60) Χ 0,05

101 και άνω

8+(χλμ-100) Χ 0,025

 

Τύπος σχολείου:

Τύπος

Μονάδες

Εξαθέσιο

0

Πενταθέσιο/Τετραθέσιο

1

Τριθέσιο

2

Διθέσιο

4

Μονοθέσιο

6

 

 

 

Η δυσμένεια καθορίζεται από το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, από τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συγκοινωνία.(σχετικό πίνακα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας)

 

4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10-6-2010

1. Οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών

αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

2. - Τοποθέτηση είναι ο ορισμός του/των σχολείου/ων στο/στα οποίο/α θα υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, εφ΄ όσον αυτός έχει διοριστεί ή μετατεθεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής

Υπηρεσίας, σε κοινότητα στην οποία λειτουργούν πέραν του ενός σχολεία.

- Μετακίνηση είναι η αλλαγή του/των σχολείου/ων στο/στα οποίο/α υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, σε πόλη ή κοινότητα στην οποία λειτουργούν πέραν του ενός σχολεία

- Εκπαιδευτικός σημαίνει δάσκαλος ή νηπιαγωγός και δεν περιλαμβάνει δάσκαλο Ειδικής Εκπαίδευσης.

3. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συνίστανται:

στην κατανομή του διδακτικού και διευθυντικού προσωπικού με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαρκή στελέχωση, σύμφωνα με τις εγγραφές, και την ισόρροπη σύνθεση του

προσωπικού σ΄ ό,τι αφορά την κάλυψη των μαθημάτων και άλλων αναγκών, όπως π.χ. την Α΄ τάξη, την ηλικία, τα προσόντα, το φύλο, κτλ. Αυτές περιλαμβάνουν και φροντίδα

σε σχέση με άλλους τομείς όπως εκπαιδευτικούς εγκύους/με βρέφος, εκπαιδευτικούς με χρόνια ή άλλη σοβαρή ασθένεια, τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας

του σχολείου (ειδικότητες, ισόρροπη κατανομή συμβασιούχων στα σχολεία ) κτλ.

4. Σε τοποθέτηση ή μετακίνηση υπόκεινται/δικαιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί:

-   μετά από διορισμό ή μετάθεση σε πόλη ή σε κοινότητα με πέραν του ενός σχολεία

-   μετά από προαγωγή και παραμονή στην ίδια πόλη ή κοινότητα

-   μετά από εξαετή υπηρεσία στο ίδιο σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι πλήρως ή μερικώς τοποθετημένοι στο σχολείο.

-   για εκπαιδευτικούς-υπηρεσιακούς λόγους, όπως καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς, επαρκώς αιτιολογημένους, όχι πριν από τη συμπλήρωση διετίας. Ο επηρεαζόμενος

εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνεται για τους λόγους αυτούς.

-  Ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού λειτουργού, νοουμένου ότι αυτός έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο ίδιο σχολείο. Αίτηση για μετακίνηση μετά τη

συμπλήρωση ενός έτους μπορεί να εξεταστεί μόνο στις περιπτώσεις Βοηθών Διευθυντών και απλών δασκάλων, οι οποίοι δεν είχαν τοποθετηθεί σε σχολείο της πρώτης επιλογής

τους.

 

Νοείται ότι τέτοια αίτηση δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη μετακίνησή τους σε σχολείο της πρώτης επιλογής τους. Νοείται, περαιτέρω, ότι ως πρώτη επιλογή θεωρούνται:

 για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, τα τρία πρώτα σχολεία, όπως αυτά δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια της ομάδας σχολείων, η οποία αποτελεί την πρώτη προτίμησή

του

 για τη Λάρνακα και Πάφο τα δύο πρώτα σχολεία, από τα σχολεία τα οποία επιλέγει

 για τις άλλες Κοινότητες, όπου ο αριθμός των σχολείων είναι μεγαλύτερος των 6, τα δύο πρώτα σχολεία, και όπου ο αριθμός των σχολείων είναι 3-6, το πρώτο σχολείο, όπως αυτά

δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό κατά τη σειρά προτίμησής του

-  για λόγους υγείας και σοβαρούς προσωπικούς λόγους, όπως καθορίζεται στους παρόντες κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται μετά το όνομα του εκπαιδευτικού η

φράση «ειδικοί λόγοι»

-  Προκειμένου για ειδικούς λόγους οι επηρεαζόμενοι μετακινούνται με τη συμπλήρωση διετίας.

-  Μετά από αναγκαστική μείωση του προσωπικού του σχολείου (Σοβαρό κριτήριο για τις αναγκαίες μετακινήσεις θα είναι η ισόρροπη σύνθεση του προσωπικού)

- Σημ.: Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν τα δύο τελευταία έτη της υπηρεσίας τους μετακινούνται μόνο ύστερα από συγκατάθεσή τους.

5. Εκπαιδευτικός λειτουργός που υπόκειται σε τοποθέτηση/μετακίνηση ή δικαιούται μετακίνησης, συμπληρώνει και υποβάλλει προς την Αρμόδια Αρχή προκαθορισμένο για κάθε

πόλη/κοινότητα ειδικό έντυπο, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς.

Τα έντυπα υποβάλλονται ως εξής:

 Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν, με το τέλος της σχολικής χρονιάς, την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 4 υπηρεσία στο ίδιο σχολείο, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που

δικαιούνται να ζητήσουν μετακίνηση σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν μετάθεσης από την ΕΕΥ πριν από τις 16 Ιουνίου υποβάλλουν το

έντυπο μέχρι τις 21 Ιουνίου ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η 21 δεν είναι εργάσιμη.

 Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την ΕΕΥ από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου, τα έντυπα τοποθετήσεων/μετακινήσεων υποβάλλονται στα οικεία

επαρχιακά γραφεία εντός 4 εργασίμων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσής τους στον τύπο.

 Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται από την 1η Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου, τα έντυπα υποβάλλονται εντός 3 εργασίμων ημερών.

 Για μεταθέσεις/διορισμούς που ανακοινώνονται μετά τις 15 Αυγούστου, τα έντυπα υποβάλλονται εντός 2 εργασίμων ημερών.

Νοείται ότι σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις (απουσία στο εξωτερικό, ασθένεια κ.τ.λ.) ο εκπαιδευτικός δικαιούται να υποβάλει το έντυπο μέσω εκπροσώπου του. Για τις μεταθέσεις που

ανακοινώνονται μέχρι τις 10 Αυγούστου, ο εκπαιδευτικός, για τους ίδιους σοβαρούς λόγους, δικαιούται να υποβάλει το έντυπο εκπρόθεσμα για περαιτέρω περίοδο 2 εργάσιμων

ημερών.

Σημ.: Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, έντυπα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα λαμβάνονται υπόψη, όπου αυτό μπορεί να γίνει.

Νοείται ότι η μη υποβολή του εντύπου ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη συγκεκριμένων προτιμήσεων.

6. Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις το ταχύτερο δυνατό μετά την ανακοίνωση από την Ε.Ε.Υ. της τελικής σειράς μεταθέσεων/διορισμών.

7. Νέες μετακινήσεις που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις, ως αποτέλεσμα εξέτασης ενστάσεων, δημοσιεύονται είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια νέας σειράς μετακινήσεων/τοποθετήσεων.

Όλες οι τοποθετήσει/μετακινήσεις, για να έχουν ισχύ, πρέπει να δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο ή στο διαδίκτυο.

8. Εκπαιδευτικός που δεν συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής δικαιούται να υποβάλει ένσταση έντος 2 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των

τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο. Στην ένσταση αναφέρονται και επεξηγούνται τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν.

9. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/μετακινήσεων.

Νοείται ότι η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για πιθανούς σοβαρούς λόγους που αφορούν ορισμένες από τις ενστάσεις. Νοείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει το

δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης της ένστασής του, αν δεν ικανοποιηθεί σε καμιά από τις επιλογές του. Η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον

εκπαιδευτικό για τους λόγους αυτούς.

10. 1. Η Αρμόδια Αρχή, κατά τη διενέργεια των τοποθετήσεων/μετακινήσεων, και τηρουμένων των σκοπών τους, λαμβάνει υπόψη και τα ακόλουθα:

-   Εκπαιδευτικοί λειτουργοί δε συνυπηρετούν με το/τη σύζυγο ή τέκνο αν οποιοσδήποτε από αυτούς κατέχει θέση Βοηθού Διευθυντή ή Διευθυντή.

-   Αποφεύγεται η τοποθέτηση/μετακίνηση εκπαιδευτικού σε σχολείο, στο οποίο υπηρέτησε προηγουμένως για περίοδο τουλάχιστο 4 συναπτών ετών, εφόσον δεν έχει παρέλθει

διάστημα 6 χρόνων από την μετακίνησή του από το σχολείο αυτό.

-   Για την ικανοποίηση αίτησης για τοποθέτηση/μετακίνηση εκπαιδευτικού λειτουργού λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:

(i) Για την πόλη Λευκωσίας λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας του (κατά πόσο η κατοικία του βρίσκεται εντός της περιοχής της ομάδας των σχολείων που επιλέγει) και το άθροισμα

των μονάδων μετάθεσής του και του διπλάσιου των ετών υπηρεσίας του στη θέση

(ii) Για τις πόλεις Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου λαμβάνεται υπόψη μόνο το άθροισμα των μονάδων μετάθεσής του και του διπλάσιου των ετών υπηρεσίας του στη θέση.

-   Λόγοι υγείας και άλλοι ειδικοί λόγοι, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα, για σκοπούς τοποθέτησης/ μετακίνησης, ως ακολούθως:

 Έγκυοι αιτήτριες

 Μητέρες βρέφους μέχρι 12 μηνών

 Λόγοι υγείας, εκτός από τον εκπαιδευτικό λειτουργό, μπορούν να καλύπτουν και άτομα 1ου βαθμού συγγένειας. Οι λόγοι πρέπει να είναι πραγματικά σοβαροί και να

αποδεικνύονται δεόντως με ιατρικά πιστοποιητικά που να ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή του ΥΠΠ. Η ΠΟΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά και να έχει ενημέρωση για

οποιαδήποτε περίπτωση επικαλείται λόγους υγείας. Για την απόδειξή τους είναι δυνατόν ο επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός ή το άτομο 1ου βαθμού συγγένειας να παραπέμπεται σε

ιατροσυμβούλιο

 Πολύτεκνοι (γονέας περισσοτέρων από 3 εξαρτωμένων παιδιών. Προκειμένου για ζεύγος εκπαιδευτικών, η σχετική προτεραιότητα να δίδεται μόνο στον ένα από τους δύο γονείς)

 Μονογονεϊκές οικογένειες

 Συμβασιούχοι αιτητές. Οι συμβασιούχοι κατανέμονται σε όλο το εύρος των σχολείων, με βάση τη σειρά τους στον Κατάλογο Διοριστέων, λαμβανομένων υπόψη των προτιμήσεών

τους, εκτός όπου υπάρχουν ειδικοί λόγοι.

 Έγκυες και μητέρες που θηλάζουν κατανέμονται στα σχολεία κατ΄αναλογία τμημάτων.

10.2 Σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει, επιπρόσθετα, υπόψη και τα ακόλουθα:

 Ως διακινούμενες νηπιαγωγοί τοποθετούνται όσες έχουν τις λιγότερες μονάδες (κατά επαρχία ή άλλη μικρότερη γεωγραφική περιφέρεια που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με

σκοπό την ελάττωση του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η τοποθέτησή τους ως διακινουμένων

 Καμιά νηπιαγωγός δεν υποχρεώνεται να υπηρετήσει ως διακινούμενη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών σχολικών ετών

 Αποφεύγεται η τοποθέτηση πολλών διακινούμενων νηπιαγωγών στο ίδιο νηπιαγωγείο

 Αποφεύγεται η μετακίνηση νηπιαγωγών σε διαφορετικά σχολεία την ίδια μέρα.

11. Σε περίπτωση ανάγκης για υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού και σε σχολείο/α πέραν του σχολείου στο οποίο τοποθετείται, επιλέγεται ο εκπαιδευτικός του οποίου το άθροισμα

του τριπλάσιου αριθμού των ετών υπηρεσίας και του αριθμού των μονάδων μεταθέσεων είναι το μικρότερο. Αποφεύγεται η επιλογή εκπαιδευτικού, που υπηρετούσε με παρόμοιο

τρόπο και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί εκπαιδευτικοί λόγοι, δεόντως αιτιολογημένοι, η υπηρεσία μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά.

12. Ο αριθμός των σχολείων/ομάδων κατά κοινότητα, σε συνδυασμό με τον αριθμό των επιλογών, ορίζονται ως εξής:

Πόλη Αριθμός ομάδων σχολείων Επιλογές

Λευκωσία                      6 - 7                                             2 ομάδες

Λεμεσός                          1                                               Αρίθμηση όλων κατά προτεραιότητα

Λάρνακα                         1                                              4 σχολεία

Πάφος                             1                                              3 σχολεία

Σημ.: Στη Λευκωσία και στη Λεμεσό η επιλογή συγκεκριμένων σχολείων γίνεται στα πλαίσια ομάδων σχολείων και ο εκπαιδευτικός αριθμεί, κατά σειρά προτίμησης, όλα τα σχολεία και των δυο ομάδων επιλογών στη Λευκωσία και τη μία στη Λεμεσό. Στη Λάρνακα και στην Πάφο, ο εκπαιδευτικός αριθμεί τα σχολεία που επιλέγει, 4 και 3 αντίστοιχα, κατά σειρά προτίμησής του.

Σε όλες τις άλλες κοινότητες ο αριθμός επιλογών κατά αριθμό σχολείων ορίζεται ως εξής:

Σχολεία Επιλογές

Περισσότερα των 6                            3 σχολεία

3 – 6                                              2 σχολεία

2                                                   1 σχολείο

Νοείται ότι η κατά σειρά προτίμησης δήλωση όλων των επιλογών είναι υποχρεωτική.

Σημ.: (α) Ο ΚΑ και ΚΒ θεωρούνται ως μια σχολική μονάδα και, επομένως μία επιλογή

(β) Μπορεί ο εκπαιδευτικός να δηλώσει προτίμηση ΚΑ ή ΚΒ, χωρίς αυτό να δεσμεύει την Αρμόδια Αρχή

(γ) Οι ομάδες σχολείων στη Λευκωσία και τη Λεμεσό καθορίζονται με τη συνεργασία των οικείων Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας και της Π.Ο.Ε.Δ. Η

κατανομή των σχολείων σε ομάδες επανεξετάζεται κάθε πέντε χρόνια και, έκτακτα, οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιαδήποτε πλευρά.__

 

5. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Το θέμα των αδειών είναι θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς, καθώς επηρεάζει το εργασιακό καθεστώς τους όσον αφορά στο χρόνο αξιολόγησής τους, το σύνολο των ετών υπηρεσίας τους και τα συντάξιμά τους χρόνια.

Οι άδειες που παραχωρούνται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας, για εκπαιδευτικούς ή για προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  Οι μικρής διάρκειας άδειες παραχωρούνται είτε για προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους είτε για ασθένεια ή για λόγους μητρότητας.

Άδειες απουσίας μικρής διάρκειας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους

Με βάση σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς του 1993 (ΚΔΠ307/93) σε μόνιμους εκπαιδευτικούς παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι 12 εργάσιμες μέρες κάθε σχολικό έτος, μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή.

Η άδεια απουσίας εγκρίνεται από το Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού.  Ο διευθυντής του σχολείου δικαιούται να παραχωρεί άδεια απουσίας μιας ημέρας, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο ημέρες για κάθε σχολικό έτος.

 

Άδεια απουσίας με απολαβές παραχωρείται:

- Για συνοδεία μέλους της οικογένειας του εκπαιδευτικού για λόγους υγείας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική ιατρική βεβαίωση.

- Για συνοδεία τέκνων στο εξωτερικό για σκοπούς σπουδών κατά την έναρξη των σπουδών τους.

- Μέχρι 3 ή 5 εργάσιμες μέρες (σε περιπτώσεις μακρινών χωρών) για να μπορέσει να παραστεί ο εκπαιδευτικός στην τελετή αποφοίτησης παιδιού του ή του ιδίου από το πανεπιστήμιο, τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές.

- Μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες για τέλεση γάμου, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο του γαμήλιου προσκλητηρίου.

- Για μετάβαση στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική ιατρική βεβαίωση ή αν τα ιατρικά πιστοποιητικά από το εξωτερικό προσκομιστούν κατά την επιστροφή.

- Μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες για συμμετοχή σε πανεπιστημιακές εξετάσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου.

- Για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια στην Κύπρο ή το εξωτερικό, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από σχετική σύσταση του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα, π.χ. Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Κ.Ο.Τ. κλπ.  Σε άλλες περιπτώσεις η αρμόδια αρχή αφού αξιολογήσει την ποιότητα του συνεδρίου/σεμιναρίου, μπορεί να παραχωρήσει στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό άδεια με απολαβές, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει με την επιστροφή του τους συναδέλφους του για τα πορίσματα του συνεδρίου που παρακολούθησε.

- Για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές, πνευματικές και άλλες εκδηλώσεις όταν είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή όταν πρόκειται για μεγάλης σημασίας εκδηλώσεις με συμμετοχή 4 τουλάχιστο χωρών.

- Για συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό παραχωρείται σε αθλητές, προπονητές, διαιτητές  και εφόρους, που συνοδεύουν ομάδες σε επίσημους διεθνείς αγώνες, εφόσον δε δέχονται αμοιβή από τους διοργανωτές. Σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για παραχώρηση άδειας για ιδιωτική μερική απασχόληση ώστε να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση.

Νοείται ότι

σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται σε μόνιμο εκπαιδευτικό άδεια απουσίας με απολαβές πέραν των 12 ημερών.

Σημειώνεται ότι

σε περίπτωση που εκπαιδευτικός εξασφαλίσει άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, ο χρόνος της άδειας αφαιρείται από τη συνολική υπηρεσία του για σκοπούς σύνταξης ή ακόμα και για σκοπούς της πρώτης του αξιολόγησης, η οποία δίδεται στο τέλος του δωδέκατου χρόνου της υπηρεσίας του.

Επιπλέον,

για σκοπούς μισθοδοσίας, σε περίπτωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, όταν στην άδεια που παραχωρείται μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο (π.χ. από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων) τότε αποκόπτεται μισθός τεσσάρων ημερών, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το Σαββατοκύριακο.

 

Εκπαιδευτικές άδειες με απολαβές

Παραχωρείται εκπαιδευτική άδεια με απολαβές σε μόνιμο εκπαιδευτικό όταν έχει εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία η οποία παραχωρείται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.  Τέτοιες υποτροφίες είναι αυτές που παραχωρούνται από το Φούλμπραϊτ ή από τη Μαράσλειο και είναι διετείς.

Εκπαιδευτικός που εξασφαλίζει εκπαιδευτική άδεια με απολαβές, εκτός της υποτροφίας, λαμβάνει για τους πρώτους 6 μήνες πλήρη μισθό και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέρος του μισθού του, που ποικίλλει ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση.

Ο εκπαιδευτικός αυτός ωστόσο είναι υποχρεωμένος να υπογράψει σχετικά συμβόλαια με τα οποία υποχρεούται να επιστρέψει και να εργαστεί στην εκπαίδευση 2 χρόνια για κάθε χρόνο της υποτροφίας που πήρε ή σε περίπτωση που αρνείται να επιστρέψει θα υποχρεωθεί να πληρώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για κάθε χρόνο της υποτροφίας, που ορίζεται στο συμβόλαιο.

 

Εκπαιδευτικές άδειες χωρίς απολαβές

Παρατηρείται εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές σε μόνιμο εκπαιδευτικό που έχει εξασφαλίσει εγγραφή σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αφού υποβάλει συνημμένα με την αίτησή του βεβαίωση εγγραφής σε αυτό το ίδρυμα, τον κλάδο σπουδών, τη διάρκεια και το περιεχόμενό τους.

Εκπαιδευτικός που εξασφαλίζει εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει σχετικά συμβόλαια με τα οποία υποχρεούται να επιστρέψει και να εργαστεί στην εκπαίδευση για χρονική διάρκεια ίση με τη διάρκεια των σπουδών του ή σε περίπτωση που αρνείται να επιστρέψει θα υποχρεωθεί να πληρώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο συμβόλαιο, για κάθε χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας.

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις ο χρόνος απουσίας μετρά για όλους τους σκοπούς, εκπαιδευτικούς, προαγωγής, σύνταξης κλπ γι' αυτό και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τα σχετικά δεσμευτικά συμβόλαια.

 

Άδειες για λόγους δημόσιου συμφέροντος

Άδειες για λόγους δημοσίου συμφέροντος παραχωρούνται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και δίδονται σε εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει προταθεί να εργαστούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, π.χ. Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή είναι σύζυγοι διπλωματών και είναι υποχρεωμένοι/ες να τους/τις συνοδεύσουν στο εξωτερικό ή για όποιο άλλο λόγο κρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.  Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος απουσίας μετρά για όλους τους σκοπούς, εκπαιδευτικούς, προαγωγής, σύνταξης κλπ.

 

Άδειες απουσίας χωρίς απολαβές

Άδειες απουσίας χωρίς απολαβές παραχωρούνται με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, που είναι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους μέχρι δύο χρόνια μόνο.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να παραταθεί η άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για ακόμα ένα χρόνο, αφού εξασφαλιστεί και η συναίνεση του Υπουργείου Οικονομικών.  Σε ενάντια περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα κληθεί να επιστρέψει αμέσως στα καθήκοντά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκπαιδευτικός στον οποίο παραχωρήθηκε εκπαιδευτική άδεια, με ή χωρίς απολαβές, νοείται ότι είναι υποχρεωμένος, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα συμβόλαιά του, να παρουσιάσει και τον τίτλο σπουδών που απόκτησε κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε εκπαιδευτικό που άρχισε σπουδές με δική του πρωτοβουλία πριν από την ημερομηνία του μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού του και τις οποίες συνεχίζει χωρίς να έχει αναλάβει καθήκοντα παραχωρείται άδεια απουσίας χωρίς απολάβές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ετήσιες άδειες παραχωρούνται για 1 χρόνο από 1η Σεπτεμβρίου εκάστου σχολικού έτους μέχρι 31 Αυγούστου του ίδιου σχολικού έτους και ο κάθε επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει έγκαιρα και πριν από την 1η Μαΐου να υποβάλει αίτημα για παράταση της άδειάς του.  Οι εξαμηνιαίες άδειες απουσίας παραχωρούνται από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου ή από 7 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου εκάστου σχολικού έτους. Εκπαιδευτικές άδειες, που υπερβαίνουν τους 5 μήνες, θεωρείται ότι λήγουν 31/8 του ιδίου έτους.

Εκπαιδευτικός που επιστρέφει από άδεια απουσίας είτε ετήσια είτε εξάμηνη και ενδιαφέρεται να αναλάβει καθήκοντα θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα με επιστολή του την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για να τον τοποθετήσει σε σχολείο.

 

Άδεια μητρότητας

Με βάση τη σχετική νομοθεσία κάθε μέλλουσα μητέρα εκπαιδευτικός δικαιούται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 18 εβδομάδων.  Θα πρέπει ωστόσο μετά τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης της να ενημερώσει το Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον αναμενόμενο τοκετό, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (ΥΠΠ25).

Οι 12 εβδομάδες από τις 18 λαμβάνονται υποχρεωτικά από τη Δευτέρα, δύο βδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού και παραχωρούνται με πλήρεις απολαβές, νοουμένου ότι θα υποβληθεί εκ μέρους της εκπαιδευτικού η σχετική «Αίτηση για Επίδομα Μητρότητας», κατάλληλα συμπληρωμένη, οπωσδήποτε 3 βδομάδες πριν την έναρξη της υποχρεωτικής άδειας, στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε αυτή να προωθηθεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι υπόλοιπες 6 εβδομάδες που δικαιούται η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός είναι προαιρετικές.  Για τις προαιρετικές, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν από την εκπαιδευτικό, τότε δικαιούται επίδομα μητρότητας το οποίο καταβάλλεται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις το οποίο ισούται περίπου με το 75% του μισθού.  Να σημειωθεί ότι μπορεί να γίνει χρήση μέχρι τεσσάρων (4) εβδομάδων πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής άδειας.  Μετά την εξάντληση της άδειας μητρότητας (18 εβδομάδες) η εκπαιδευτικός δικαιούται, αν το επιθυμεί, άδεια απουσίας χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  Η κάθε ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός, εάν επιθυμεί να κάνει χρήση άδειας μητρότητας πέραν των 12 υποχρεωτικών εβδομάδων, θα πρέπει να αποταθεί γραπτώς έγκαιρα στην Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στις περιπτώσεις που η εκπαιδευτικός υπηρετεί με ετήσια σύμβαση και για διάφορους λόγους έχει χρησιμοποιήσει όλες τις άδειες ασθενείας που δικαιούται, με απολαβές ή χωρίς απολαβές, και διακοπεί η μισθοδοσία της, αυτή ενεργοποιείται αμέσως μόλις αρχίσει η άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις ο χρόνος απουσίας μετρά για όλους τους σκοπούς, εκπαιδευτικούς, προαγωγής, σύνταξης κλπ.

Οι ίδιες πρόνοιες, με ελαφρές διαφοροποιήσεις, ισχύουν και στις περιπτώσεις υιοθεσίας παιδιών κάτω των 12 ετών.

Γονικη Άδεια

Με βάση τη νομοθεσία και οι 2 γονείς δικαιούνται γονική άδεια 5 εβδομάδες το χρόνο και συνολικά 13 εβδομάδες, μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει την ηλικία των 8 χρόνων.  Αυτό ισχύει για κάθε παιδί της οικογένειας.  Μπορούν κάθε χρόνο να παραχωρηθούν και οι 5 βδομάδες μαζί ή τμηματικά, αλλά αυτή η άδεια δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 1 εβδομάδα κάθε φορά.

Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος απουσίας μετρά για σκοπούς συντάξεως από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ενώ αναγνωρίζεται ως άδεια για λόγου δημόσιου συμφέροντος για σκοπούς, εκπαιδευτικούς, προαγωγής, σύνταξης κλπ.

Άδεια ασθενείας

Με βάση τη σχετική νομοθεσία κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, μέχρι 42 ημέρες σε κάθε σχολική χρονιά.

Η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που η άδεια ασθένειας δεν υπερβαίνει τις 2 διαδοχικές ημέρες, νοουμένου ότι ο διευθυντής του σχολείου ικανοποιείται ότι η απουσία οφείλεται πράγματι σε λόγους ασθένειας.  Άδεια ασθένειας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να παραχωρηθεί μέχρι και 8 συνολικά ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος.

Άδεια ασθένειας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό δεν μπορεί να παραχωρηθεί εφόσον αυτή προηγείται ή έπεται Σαββάτου ή Κυριακής, δημόσιας ή θρησκευτικής αργίας, άδειας απουσίας ή άδειας ασθένειας.

Εάν ο εκπαιδευτικός εξαντλήσει και τις 42 ημέρες που δικαιούται μέσα στο ίδιο σχολικό έτος και ωστόσο αδυνατεί να αναλάβει καθήκοντα, τότε παραπέμπεται από το Διευθυντή του οικείου τμήματος σε Ιατροσυμβούλιο, το οποίο μπορεί να συστήσει παράταση της άδειας ασθένειας μέχρι και 6 μήνες με πλήρεις απολαβές.  Αν κατά τη λήξη της παράτασης το Ιατροσυμβούλιο κρίνει ότι ο επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός θα είναι τελικά σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντά του, τότε μπορεί να συστήσει όπως παραταθεί η άδεια ασθένειας για άλλους 6 μήνες με το ½ των απολαβών.

Μετά τη λήξη και της δεύτερης παράτασης δεν μπορεί να παραχωρηθεί άλλη άδεια ασθένειας, με ή χωρίς απολαβές, εκτός και αν ο εκπαιδευτικός αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του και αρρωστήσει, οπότε εφαρμόζονται από την αρχή οι σχετικές πρόνοιες για άδεια ασθένειας.

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικά

Οι μόνιμοι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί αξιολογούνται με εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον οικείο επιθεωρητή.  Όταν συμπληρωθούν οι τέσσερις εξαμηνιαίες εκθέσεις το διορισμό με δοκιμασία ακολουθεί ο μόνιμος διορισμός.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 12 έτη υπηρεσίας τυγχάνουν περιγραφικής αξιολόγησης από τον οικείο επιθεωρητή ανά τριετία. Στο 12ο έτος υπηρεσίας τους οι εκπαιδευτικοί έχουν την πρώτη τους αριθμητική αξιολόγηση, στο 13ο τη δεύτερη, τις επόμενες αριθμητικές αξιολογήσεις ανά διετία μέχρι το 25ο έτος υπηρεσίας και έπειτα ανά τριετία.    Επίσης κάθε χρόνο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (και τους επί δοκιμασία) συντάσσει έκθεση ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, η οποία μπαίνει στον Ατομικό Φάκελο του εκπαιδευτικού.

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να γνωρίζει τη βαθμολογία του.  Οι βαθμολογίες πρέπει να ζητούνται με γραπτή επιστολή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Οι ενστάσεις για τις βαθμολογίες πρέπει να υποβάλλονται προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε δύο αντίτυπα, μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της βαθμολογίας.

Η ένσταση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν από τους τέσσερις τομείς στους οποίους αξιολογείται ο δάσκαλος.  Οι τέσσερις αυτοί τομείς αναλύονται στη συνέχεια.  Είναι σημαντικό κατά τη συγγραφή της ένστασης να παρατίθενται όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία που να ενισχύουν εκείνα που θέλει να προβάλει ο εκπαιδευτικός, ενώ θα πρέπει να δίνεται σημασία στην προβολή στοιχείων που τυχόν δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τον αξιολογητή.

Οι 4 τομείς που αξιολογείται ο εκπαιδευτικός...

1. Επαγγελματική κατάρτιση

• Επιστημονική κατάρτιση (γνώση ύλης) και παιδαγωγική κατάρτιση

• Επιστημονική και παιδαγωγική ενημερότητα (παρακολούθηση επαγγελματικών εξελίξεων μέσω επιμορφωτικών μαθημάτων, μετεκπαίδευσης ή ατομικής μελέτης)

• Συμβολή στον επιστημονικό και παιδαγωγικό τομέα με συγγραφές, ομιλίες, ενεργό συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια κτλ.

2. Επάρκεια στην εργασία

(Διδακτική ικανότητα, Ευσυνειδησία, Αποδοτικότητα)

• Προσαρμογή της εργασίας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών

• Ικανοποίηση ατομικών διαφορών μαθητών. • Αξιοποίηση περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, τεχνητού)

• Επικοινωνία και ψυχική επαφή με τους μαθητές. Σχέσεις που προάγουν την εργασία.

• Συναίσθηση αποστολής και ευθύνης (προσέλευση, προπαρασκευή, αξιοποίηση χρόνου, έλεγχος εργασίας μαθητών, θετική ευαισθησία στα προβλήματα της κοινότητας)

• Αυτόβουλη ανάληψη ευθύνης

• Συμβολή στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης μεταξύ των μαθητών

• Συμβολή στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας μαθητών

• Προπαρασκευή – Προγραμματισμός (σαφήνεια στόχων και αποτελεσματική χρήση πηγών κτλ.).

• Επιτεύγματα σ΄όλους τους τομείς (γνωσιολογικό, συναισθηματικό, ψυχοκοινωνικό)

3. Οργάνωση – Διοίκηση – Ανθρώπινες Σχέσεις

• Ευθυκρισία – Αμεροληψία

• Δημοκρατικότητα

• Αξιολόγηση

• Επικοινωνία – Κατανομή ευθυνών – Συντονισμός

• Καθοδήγηση

• Ανθρώπινες Σχέσεις – Ικανότητα για επίτευξη στόχων χωρίς παραγνώριση των αναγκών των μαθητών ή των δασκάλων.

• Εμπνέει εμπιστοσύνη, εκτίμηση, αγάπη.

• Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού, των μαθητών και γονέων.

4. Γενική Συμπεριφορά και Δράση

Περιβολή, ομιλία και γενικοί τρόποι συμπεριφοράς

• Κοινωνικότητα – Αξιοπρέπεια

• Επιδεκτικότητα σε εισηγήσεις αλλά και θάρρος γνώμης

• Ηθική οντότητα

•Σχέσεις προς ανωτέρους, μαθητές, γονείς κτλ.

• Συμβολή στην ανάπτυξη καλών τρόπων μεταξύ των μαθητών

• Καλλιέργεια αγάπης προς το συνάνθρωπο και το εθνικό σύνολο και ευλάβειας προς το θείο

• Διαφώτιση γονέων, προσκοπισμός, οδηγισμός, φιλανθρωπική δράση, πολιτιστική δράση, πνευματική δράση, θρησκευτική δράση

• Συμβολή στην ανάπτυξη δημοκρατικού πολίτη και των δημοκρατικών ιδεωδών (μαθητική αυτοδιοίκηση, ανάληψη ευθυνών και επίδειξη δημιουργικών πρωτοβουλιών από τους μαθητές, ανάπτυξη αλληλοσεβασμού και αλληλοαποδοχής, σεβασμός προς τη γνώμη της πλειοψηφίας)

• Σεβασμός προς τους νόμους της πολιτείας και τη νόμιμη ηγεσία της

 

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να γνωρίζει τη βαθμολογία του. Οι βαθμολογίες πρέπει να ζητούνται με γραπτή επιστολή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι ενστάσεις για τις βαθμολογίες πρέπει να υποβάλλονται προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε δύο αντίτυπα, μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της βαθμολογίας.

Τι προσέχω στην ένστασή μου;

Η ένσταση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν από τους τέσσερις τομείς στους οποίους αξιολογείται ο δάσκαλος.   Είναι σημαντικό κατά τη συγγραφή της ένστασης να παρατίθενται όσο γίνεται περισσότερα παρατηρήσιμα και μη υποκειμενικά στοιχεία που να ενισχύουν εκείνα που θέλει να προβάλει ο εκπαιδευτικός, ενώ θα πρέπει να δίνεται σημασία στην προβολή στοιχείων που τυχόν δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τον αξιολογητή.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15