Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 252 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Ερευνα για τις προαγωγές το 2014, Μέρος Α

Το υπηρεσιακό προφίλ των υποψήφιων βοηθών διευθυντών

Έρευνα – Παρουσίαση  Μ. Πόλης

 

Εισαγωγή

Το Δεκέμβριο του 2012, 385 απλοί δάσκαλοι έκαναν αίτηση για να διεκδικήσουν μια από τις 47 θέσεις β. Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων. Επειδή οι διεκδικητές ήταν υπέρ- οκταπλάσιοι των θέσεων, η Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) κατάρτισε τους ακόλουθους δύο κατάλογους:

1. Κατάλογο 141 απλών δασκάλων προτεινόμενων για προαγωγή.

2. Κατάλογο 244 απλών δασκάλων μη προτεινόμενων για προαγωγή.

Ο κατάλογος της Σ.Ε. κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 29 Μαρτίου 2013 στο έγγραφο Αρ. Φακ.:15.21.21.2/5. Στις 18 Απριλίου 2013 η διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων πάγωσε, λόγω της ψήφισης του περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο του 2013. [ Ν.21(Ι)/2013 ]. Στις 6 Ιουνίου 2014 ψηφίστηκε ο Ν.73(Ι)/2014 για αποπαγοποίηση των προαγωγών και πλήρωση των κενών θέσεων που εκκρεμούσαν από τον Απρίλιο του 2013. Ο νόμος προνοεί ότι όσοι προάγονται δεν θα έχουν μισθολογική προσαύξηση ως το τέλος του 2016. Ακολούθησαν 40 μέρες διαβουλεύσεων μέχρι η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής να δώσει τελικά στις 18/7/2014 το πράσινο φώς για πλήρωση των κενών θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναφορικά με τις μονάδες των υποψηφίων, η ΕΕΥ κάλεσε στις 21/7/2014 152 υποψηφίους σε συνέντευξη και ακόμα 1 με ξεχωριστή ανακοίνωση στις 23/7/2014. Από αυτούς οι 136 προέρχονταν από τον κατάλογο προτεινομένων και οι 17 από τον κατάλογο μη προτεινομένων. Σύμφωνα με το Νόμο οι καλούμενοι σε συνέντευξη πρέπει να είναι τριπλάσιοι από τις θέσεις. Στην υπό εξέταση διαδικασία υπάρχουν 12 υποψήφιοι περισσότεροι του τριπλασίου λόγω του ότι υπάρχει ισοψηφία μονάδων των 12 τελευταίων υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα μεταξύ 30 Ιουλίου  και 6 Αυγούστου 2014.

Πιο κάτω θα παρουσιάσουμε τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των 153 μονομάχων. Θα απαντηθούν, μεταξύ άλλων, ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως:

1. Πώς συνδέονται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με τα προσόντα τους;

2. Ποια η διασύνδεση του φύλου και  προσόντων των υποψηφίων;

3. Πώς επηρεάζουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά τη τοποθέτηση των υποψηφίων στον κατάλογο;

4. Ποια τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά της  ομάδας των κατόχων μονάδων θητείας στην ΕΦ;

Συμπεράσματα

Από την κωδικοποίηση των αριθμητικών δεδομένων των υποψηφίων στον πίνακα δεδομένων με τίτλο «υπηρεσιακή αρχαιότητα,  προσόντα, φύλο και μονάδες θητείας προτεινομένων υποψηφίων για θέση βοηθού διευθυντή» προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προτεινομένων για προαγωγή υποψηφίων β. διευθυντών, υπολογισμένη την 1η Αυγούστου του 2014 ήταν 21,39 έτη. Στις προαγωγές του 2012, η αντίστοιχη μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα ήταν 19,04 έτη. Στις προαγωγές του 2011, η αντίστοιχη μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα ήταν τα 18,69 έτη. Παρατηρούμε λοιπόν συνεχή αύξηση της αρχαιότητας των υποψηφίων. Λόγω του παγώματος οι υποψήφιοι έχασαν επιπλέον ένα χρόνο.

Η αύξηση της αρχαιότητας των υποψηφίων παρατηρείται κάθε χρόνο και εξηγείται από το γεγονός ότι οι διεκδικητές είναι πολλαπλάσιοι των θέσεων προαγωγής. Το πάγωμα των προαγωγών το 2013 αύξησε απότομα το φαινόμενο αυτό.

2. Οι μονάδες αρχαιότητας των υποψηφίων β. διευθυντών κάλυπταν περίπου 10% των συνολικών τους μονάδων. Ο αριθμός είναι ενδεικτικός, αφού οι συνολικές μονάδες των υποψηφίων κυμαίνονταν από 210,58 - 213,92  ενώ η μέση υπηρεσιακή τους αρχαιότητα, είναι 21,39 έτη.

3. Η απόσταση του πρώτου από τον τελευταίο υποψήφιο είναι 3,44 μονάδες. Η ΕΕΥ μπορεί να δώσει σε κάθε υποψήφιο 0,5 – 5 μονάδες στη συνέντευξη. Είναι φανερή η ισχύς της ΕΕΥ να ανατρέψει τη σειρά του καταλόγου και να δώσει το έπαθλο της προαγωγής σε αυτούς που θα κρίνει ότι είναι οι καλύτεροι.

4. Από τους  υποψηφίους που κλήθηκαν τελικά σε συνέντευξη, οι   39 ήταν  άντρες και οι 114  γυναίκες. Το ποσοστό των ανδρών υποψηφίων ήταν 25,49%, ενώ των  γυναικών 74,51% . Για κάθε 1 άντρα υποψήφιο αντιστοιχούσαν περίπου  3 γυναίκες. Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2012 ήταν: Άντρες:26,47%, γυναίκες 73,53%.

Το ποσοστό των υποψηφίων ανάλογα με το φύλο είναι στα ίδια περίπου επίπεδα το 2014 όπως το 2012.

5. Ποια ήταν τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων β. διευθυντών;

5.1 Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι κάτοχοι master. Καλύπτει ποσοστό 60,78%. Τρεις στους πέντε υποψήφιους έχουν μεταπτυχιακό (   93 υποψήφιοι σε σύνολο 153 )

5.2 Η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα υποψηφίων, ήταν οι κάτοχοι βασικών προσόντων. Το 24,84% των υποψηφίων β. διευθυντών, δηλαδή ένας   στους  τέσσερις δεν είχαν επιπρόσθετα προσόντα. (  38  υποψήφιοι σε σύνολο  153 )

Το 2012 η μεγαλύτερη ομάδα υποψηφίων ήταν αυτή των βασικών προσόντων (47,35%) ενώ δεύτερη ομάδα σε μέγεθος ήταν οι masters (41,17%). Όλο και περισσότεροι δάσκαλοι αναγκάζονται να αποκτήσουν μεταπτυχιακά με κόστος χιλιάδες ευρώ για να παραμείνουν στην κούρσα των προαγωγών.

Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες υποψηφίων  καλύπτουν συνολικά  14,48% του συνόλου. Αναλυτικότερα:

5.3 Το 5,23 % έχει διδακτορικό τίτλο. (  8 στους 153 υποψήφιους  ) Το αντίστοιχο ποσοστό PhDs στις προαγωγές του 2012 ήταν 3,23% (11/341)

Λόγω της πληθώρας των master το πλεονέκτημα που αυτά αποδίδουν στον κάτοχο τους μειώνεται και έτσι αυξάνεται αυξάνεται σταδιακά το ποσοστό των δασκάλων με διδακτορικό.

5.4  7,19% καλύπτει η ομάδα υποψηφίων με δεύτερο τίτλο πανεπιστημιακού επιπέδου. ( 11/153) . Το 2012 οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου κάλυπταν ποσοστό 5%. ( 17/340)

5.5 Η ομάδα των υποψηφίων με πιστοποιητικό το οποίο δίνει μια μονάδα προσόντων καλύπτει το 2014 ποσοστό  1,96%. ( 3 στους 153 υποψήφιους ) Το 2012 είχαν μονοετή μετεκπαίδευση το  3,23% των . ( 11   στους  341 υποψήφιους )

6. Συνολικά το 2014 το 75,16% των υποψηφίων βοηθών διευθυντών έχουν προσόντα επιπρόσθετα των βασικών και συνακόλουθα έχουν πιστωθεί 1-5 μονάδες προσόντων. Το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 52,65%. Με την πάροδο του χρόνου καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να διεκδικήσεις προαγωγή χωρίς κατοχή επιπρόσθετων προσόντων.

7. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με master είναι  20,83 έτη έναντι 22,99 ετών μέσης υπηρεσίας των υποψηφίων με βασικά προσόντα. Στην εξεταζόμενη διαδικασία προαγωγής, οι κάτοχοι master έχουν μέσο χρονικό πλεονέκτημα 2,16 ετών έναντι των κατόχων βασικών προσόντων.

Αντίστοιχα το 2012 η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με master ήταν 18,21 έτη έναντι 19,89 ετών μέσης υπηρεσίας των υποψηφίων με βασικά προσόντα. Το αντίστοιχο πλεονέκτημα των masters to 2012 ήταν 1,68 έτη. Με την πάροδο του χρόνου το μειονέκτημα λόγω της μη κατοχής επιπρόσθετων προσόντων αυξάνεται. Συνακόλουθα αυξάνεται και η πίεση πάνω στους δασκάλους να αποκτήσουν μεταπτυχιακά.

8. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των  κατόχων διδακτορικού είναι 19,1  έτη, ενώ το 2012 ήταν 16,62 έτη. Επαληθεύεται και φέτος το συμπέρασμα των προηγούμενων ετών πώς όσο περισσότερα προσόντα έχει ο υποψήφιος, τόσο πιο γρήγορα μπαίνει στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης προαγωγής. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από τα προσόντα, χρειάζεται συνεχώς περισσότερος χρόνος για να φθάσουν οι εκπαιδευτικοί σε θέσεις ανέλιξης.

9. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των αντρών υποψηφίων είναι 20,42 έτη, έναντι 21,72 έτη των γυναικών. Αντίστοιχα το 2012 η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των αντρών υποψηφίων ήταν τα 18,24 έτη, έναντι 19,33 έτη των γυναικών.

10. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με μονάδες θητείας είναι 20,35 έτη, δηλαδή 0,07 έτη μικρότερη αυτής του συνόλου των ανδρών και 1,37 έτη μικρότερη της αντίστοιχης μέσης υπηρεσίας των γυναικών υποψηφίων.

Η εφαρμογή του Ν24(Ι)/2011 αντισταθμίζει την απώλεια σε μονάδες αρχαιότητας των στρατευσίμων εκπαιδευτικών λόγω της υπηρεσίας τους στην ΕΦ και τους φέρνει στην θέση που θα ήταν αν δεν υπηρετούσαν θητεία.

Το 2012 Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με μονάδες θητείας ήταν 16,72 έτη, δηλαδή 1,52 έτη μικρότερη αυτής του συνόλου των ανδρών και 2,61 έτη μικρότερη της αντίστοιχης μέσης υπηρεσίας των γυναικών υποψηφίων.

11. Από τους υποψήφιους β. δ/ντες οι οποίοι έχουν master, το 77,42% είναι γυναίκες (72/93) και το 22,58% άντρες (21/93). Έχουμε ελαφρά υπεροχή των γυναικών σε μεταπτυχιακούς τίτλους επιπέδου master σε σχέση με τους άντρες. Ενώ το ποσοστό των ανδρών στο σύνολο των υποψηφίων είναι 25,49%,  αυτοί εκπροσωπούν το 22,58% των master.

12. Το 73,68% των υποψηφίων β. διευθυντών με βασικά προσόντα είναι γυναίκες (28/38). Το 24,56%  των γυναικών υποψήφιων κατείχαν μόνο βασικά προσόντα. (28/114)Από την άλλη το ποσοστό των ανδρών με βασικά ήταν 26,32% του συνόλου των υποψηφίων χωρίς επιπλέον προσόντα.

Περισσότερο από ένας στους  τέσσερις άντρες κατείχε βασικά προσόντα. (10/39 ) Από την άλλη πέραν των τριών στις   τέσσερις γυναίκες είχαν επιπλέον προσόντα. (86/114 ή 75,44%). Η υπεροχή των αντρών σε μεταπτυχιακά που παρατηρήθηκε σε προηγούμενα χρόνια φαίνεται να αντιστρέφεται στην παρούσα διαδικασία.

13. Το ποσοστό των γυναικών χωρίς επιπρόσθετα, υπολογιζόμενο επί του συνόλου των κατόχων βασικών προσόντων (73,68%) ήταν μικρότερο από το ποσοστό τους στο γενικό πληθυσμό των υποψηφίων κατά 0,83%. Αντίθετα το ποσοστό των αντρών επί των βασικών προσόντων ήταν μεγαλύτερο από το  ποσοστό τους στο σύνολο του πληθυσμού των υποψηφίων κατά το ίδιο ποσοστό. Οι γυναίκες, αναλογικά, κατέχουν φέτος περισσότερα μεταπτυχιακά προσόντα από τους άντρες.

14. Από τους οκτώ υποψηφίους β. διευθυντές με διδακτορικό οι πέντε  ήταν άνδρες και    οι τρεις γυναίκες.

Το 61,54% (24/39) των αντρών είχαν master ή PhD ενώ  το 67% των γυναικών εμπίπτουν στην ίδια ομαδοποίηση. ( 77/114). Παρατηρείται υπεροχή των γυναικών σε κατοχή «βαριών χαρτιών».

Διαστρωμάτωση Καταλόγου Υποψηφίων

1. Η θέση ενός υποψηφίου στον κατάλογο προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες προαγωγής του, αφού όσοι βρίσκονται ψηλότερα έχουν διαπιστωμένα σημαντικότερες πιθανότητες προαγωγής. Πιο κάτω θα δούμε ποιες κατηγορίες υποψηφίων βρίσκονται στο ρετιρέ του καταλόγου σε μεγαλύτερη συχνότητα και ποιες στον πάτο του καταλόγου. Για σκοπούς ομαδοποίησης χωρίζουμε τον κατάλογο σε τέσσερα μέρη. Κάθε μέρος καλύπτει το 25% των υποψηφίων. Δίνονται επίσης κάποιοι χαρακτηρισμοί για κάθε μέρος ως εξής:

Πρώτο τεταρτημόριο: θέσεις 1-38 [ ρετιρέ ]

Δεύτερο τεταρτημόριο: θέσεις 39-76. [ μεγάλο-μεσαίοι ]

Τρίτο τεταρτημόριο: Θέσεις 77-114. [ μικρό-μεσαίοι ]

Τέταρτο τεταρτημόριο: Θέσεις 115 – 152. [ υπόγειο ]

2. Στο ρετιρέ του καταλόγου, [ 1ο τεταρτημόριο, θέσεις 1-38 ] βρίσκουμε τις ακόλουθες προνομιούχες κατηγορίες υποψηφίων, που παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό, από τη μέση αναλογία της ομάδας στο σύνολο του πληθυσμού:

2.1 Υποψήφιοι με μονάδες προσόντων: Συχνότητα 86,84% (33/38)

2.2 Υποψήφιοι με master: Συχνότητα 65,79% (25/38)

2.3 Άντρες υποψήφιοι: Συχνότητα 42,11% (16/38)

2.4 Υποψήφιοι με μονάδες θητείας: Συχνότητα 37,14% (13/35)

3. Στο υπόγειο [ 4ο τεταρτημόριο, θέσεις 115-152 ] μαζεύονται οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων με ποσοστό μεγαλύτερο από το συνολικό πληθυσμό των ομάδων αυτών στο σύνολο των υποψηφίων:

3.1 Γυναίκες υποψήφιοι: Συχνότητα 82,05% (32/39)

3.2 Υποψήφιοι με βασικά προσόντα: Συχνότητα 46,15% (18/39) .

4. Παρατηρούμε μείωση των υποψηφίων από τις προνομιούχες κατηγορίες, όσο πηγαίνουμε από τα ανώτερα τεταρτημόρια στα κατώτερα. Τα ακόλουθα  παραδείγματα  τεκμηριώνουν το συμπέρασμα αυτό:

4. 1. Στο πρώτο τεταρτημόριο οι υποψήφιοι με μονάδες επιπρόσθετων προσόντων καλύπτουν το 86,84%, στο δεύτερο επίσης 86,84%, στο τρίτο τεταρτημόριο 73,68% και στο τέταρτο τεταρτημόριο 53,85%.

4.2 Στο ρετιρέ του καταλόγου [πρώτο τεταρτημόριο] το ποσοστό των αντρών είναι 42,11% (16/38) ενώ στο υπόγειο [ τέταρτο τεταρτημόριο ] οι άντρες καλύπτουν μόνο το 17,95%.(7/39)

5. Παρατηρούμε αύξηση των υποψηφίων από τις μη προνομιούχες κατηγορίες, όσο πηγαίνουμε από τα ανώτερα τεταρτημόρια στα κατώτερα. Τα ακόλουθα  παραδείγματα  επίσης τεκμηριώνουν το συμπέρασμα αυτό:

5.1 Στο πρώτο τεταρτημόριο οι υποψήφιοι με βασικά προσόντα είναι 13,16%, στο δεύτερο το ίδιο, στο τρίτο τεταρτημόριο 26,32% και στο τέταρτο τεταρτημόριο 46,15%.

5.2 Στο ρετιρέ του καταλόγου [πρώτο τεταρτημόριο] το ποσοστό των γυναικών είναι 57,89% (22/38) ενώ στο υπόγειο [ τέταρτο τεταρτημόριο ] το ασθενές φύλο καλύπτει το 82,05%. (32/39)

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

1. Κατάλογος προτεινομένων εκπαιδευτικών  για την πλήρωση 47 θέσεων Βοηθών Διευθυντών σχολείων ΔΕ. ( ΥΠΠ, ΣΕ αρ. Φακ. 15.21.21.2/5, ημερομηνία 29.03.2013 )

2. Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων βοηθών διευθυντών δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ, ημερομηνίας 21.07.2014.

3. Συμπληρωματική ανακοίνωση ΕΕΥ, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2014.

4. Ανάλογη έρευνα που έγιναν από τον υποφαινόμενο για τις προαγωγές του σχολικού έτους 2011- 2012.

5. Πίνακας στατιστικών δεδομένων με τίτλο: υπηρεσιακή αρχαιότητα,  προσόντα, φύλο   βαθμολογίες και μονάδες θητείας προτεινομένων υποψηφίων για θέση βοηθού διευθυντή.  ( Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό έγγραφο )

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
01/10/2019 18:46