Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 210 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές νηπιαγωγών 2014

Εισαγωγή

Στις 30/7/2014 η ΕΕΥ ανακοίνωσε την προαγωγή  41 νηπιαγωγών  σε β. δ/ντριες  με έναρξη ισχύος των προαγωγών τους από 1/9/2014. Είχε προηγηθεί η σύνταξη του καταλόγου υποψηφίων για προαγωγή, με ημερομηνία 22/3/2013, από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.(ΣΕ)¹ Ο κατάλογος είχε 123 ονόματα υποψηφίων, οι οποίες διεκδικούσαν τις 41 θέσεις . Περιείχε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε υποψήφια: Ονοματεπώνυμο, βαθμολογίες αξίας των 10 τελευταίων χρόνων, μέσους όρους 2 τελευταίων βαθμολογιών και δεκαετίας, μονάδες αρχαιότητας και προσόντων, σύνολο μονάδων.

Η διαδικασία πάγωσε μεταξύ 18/4/2013 έως 20/7/2014 λόγω της ψήφισης του περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο του 2013. [ Ν.21(Ι)/2013 ]. Στις 6 Ιουνίου 2014 ψηφίστηκε ο Ν.73(Ι)/2014 για ενεργοποίηση των προαγωγών και πλήρωση των κενών θέσεων που εκκρεμούσαν από τον Απρίλιο του 2013. Ο νόμος προνοεί ότι όσοι προάγονται δεν θα έχουν μισθολογική προσαύξηση ως το τέλος του 2016.  Μετά την εξέταση των ενστάσεων η ΕΕΥ κάλεσε σε συνεντεύξεις τις υποψήφιες μεταξύ 24/7/2014 και 30/7/2014. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων ανακοινώθηκαν στις 30/7/2014.

Ποια όμως ήταν τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των υποψηφίων β. δ/ντριών ; Ποια ήταν η υπηρεσιακή τους αρχαιότητα; Πώς συγκρίνεται η αρχαιότητα αυτή με την αντίστοιχη αρχαιότητα υποψηφίων β. δ/ντών στη Δημοτική Εκπαίδευση; Ποια προσόντα είχαν πέραν των βασικών; Πώς επέδρασε η αρχαιότητα και τα προσόντα στην επιτυχή διεκδίκηση των θέσεων; Ποια ήταν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά όσων προήχθησαν; Υπήρχαν ομάδες που ευνοήθηκαν στις συγκεκριμένες προαγωγές; Ποιες ομάδες αντιπροσωπεύτηκαν λιγότερο στους κατάλογους  προαχθέντων;  Πριν προχωρήσουμε για να παρουσιάσουμε τον τρόπο εργασίας και τα συμπεράσματα πρέπει να  διευκρινίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας είναι καθαρά στατιστική. Σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Τρόπος εργασίας και μεθοδολογία της έρευνας

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην έρευνα αυτή εξήχθησαν από τις ακόλουθες πηγές:

1. Κατάλογος προτεινομένων και μη προτεινομένων νηπιαγωγών υποψηφίων  για την πλήρωση 41 θέσεων Β. δ/ντριών σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης. ( ΥΠΠ, ΣΕ αρ. Φακ. 15.21.21.14/3, 22/3/2013 )

2. Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Β. δ/ντριών  όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στις 21/7/3014.

3. Κατάλογος προαχθέντων Β δ/ντριών, όπως δημοσιεύτηκαν στην Ιστοσελίδα της ΕΕΥ, αντίστοιχα στις 30/7/2014.

Με βάση τις προαναφερθείσες πηγές καταρτίστηκε ο πίνακας δεδομένων για την αρχαιότητα και τα προσόντα υποψηφίων και προαχθέντων που παρουσιάζονται σε ξεχωριστό έγγραφο.

4. Οι στατιστικοί δείκτες που παρουσιάζονται είναι  μέσοι όροι, κατανομές συχνοτήτων, ποσοστά (%) η Προαξιμότητα και η Σχετική Προαξιμότητα.(Σ.Π.)² Οι τελευταίοι δύο δείκτες ορίζονται ως εξής:

Προαξιμότητα ομάδας (%) = (Αριθμός προαχθέντων ομάδας / Αριθμός υποψηφίων ομάδας ) Χ 100

Σχετική προαξιμότητα ομάδας: Το πηλίκο της προαξιμότητας μιας ομάδας υποψηφίων δια την προαξιμότητα του συνόλου των υποψηφίων.

Σημειώσεις:

1. Αν η Σ.Π. μιας ομάδας είναι μεγαλύτερη της μονάδας, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα αυτή ευνοήθηκε στις συγκεκριμένες προαγωγές. Αν είναι μικρότερη σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα υστέρησε.

2. Η ηλικία των υποψηφίων δεν καταγράφεται στους καταλόγους γι’ αυτό δεν  έτυχε επεξεργασίας.

Κεφάλαιο Α. Προτεινόμενες υποψήφιες β. δ/ντριες

1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προτεινομένων για προαγωγή υποψηφίων Β. Δ/ντριων την 1η Σεπτεμβρίου 2014,  είναι τα 27,05 έτη.

2. Στις προαγωγές δασκάλων που έγιναν την ίδια περίοδο η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων β. δ/ντών είναι 21,47 έτη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μέση καθυστέρηση 5,58 ετών των νηπιαγωγών, σε σύγκριση με τους δασκάλους, στη διεκδίκηση της πρώτης προαγωγής.

3. Η μεγαλύτερη ομάδα υποψηφίων β. δ/ντριών είχε υπηρεσία 25,01-30 έτη. Στο εύρος αυτό βρίσκονταν το 38,21% των υποψηφίων.(47/123) Η ομάδα με 20,01-25 έτη κάλυπτε το 34,96% (43/123), το 21,14% είχε μεταξύ 30,01-35 έτη υπηρεσίας και το 1,63% (2/123) είχαν πάνω από 35 έτη υπηρεσίας.

4. Οι μονάδες αρχαιότητας των υποψηφίων β. δ/ντριών κάλυπταν περίπου 12,5% των συνολικών τους μονάδων. Ο αριθμός είναι ενδεικτικός, αφού το σύνολο των μονάδων των υποψηφίων κυμαίνονταν από 208,65-224,67.

5. Ποια ήταν τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων β. δ/ντριών που προτείνονταν για προαγωγή;

5.1 Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι κάτοχοι βασικών προσόντων. Καλύπτει ποσοστό 76,42% των υποψηφίων. (  94 υποψήφιες σε σύνολο 123 )

5.2 Η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα υποψηφίων, ήταν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου master. Το 20,33% των υποψηφίων β. δ/ντριών, (25/123) ήταν κάτοχος του προσόντος αυτού.

5.3 Μια υποψήφια είχε διδακτορικό και τρεις υποψήφιες μονοετή μετεκπαίδευση που αποδίδει μια μονάδα.

6. Η «μανία» απόκτησης master είναι μικρότερη στους νηπιαγωγούς παρά στους δασκάλους. Τα μάστερ στην περίπτωση των δασκάλων υποψηφίων καλύπτουν το 60,78% έναντι μόνο 20,33% των νηπιαγωγών. Τρείς στους πέντε διεκδικητές δασκάλους είχε μάστερ, ενώ μόνο μια στις πέντε νηπιαγωγούς είχε το ίδιο προσόν.

7. Πώς συσχετίζεται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων β. δ/ντριών με τα προσόντα τους;

Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων β. δ/ντριών με master, οι οποίες προτείνονται για προαγωγή σε θέση β. δ/ντριας  ήταν 23,81 έτη έναντι 28,07 έτη των κατόχων βασικών προσόντων. Στην εξεταζόμενη διαδικασία προαγωγής, οι νηπιαγωγοί με master είχαν μέσο χρονικό πλεονέκτημα 4,26 ετών.

Διαστρωμάτωση καταλόγου

1. Στο πρώτο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 1-31) το 87,1% έχει βασικά προσόντα ενώ μόνο 12,9% έχει μάστερ. Επιπλέον στο ρετιρέ του καταλόγου το 74,19% (τρεις στις τέσσερις υποψήφιες ) είναι άτομα με 30,01 -35 έτη υπηρεσίας. Επιπλέον 6,45% έχουν άνω των 35 ετών υπηρεσίας. Συνολικά στις θέσεις 1-31 του καταλόγου 29 άτομα έχουν άνω των 30 ετών υπηρεσίας.

2. Στο δεύτερο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 32-62) το 83,87% έχει βασικά προσόντα ενώ μόνο 12,9% έχει master. Επιπλέον το 77,42% (τρεις στις τέσσερις υποψήφιες ) είναι άτομα με 25,01 -30 έτη υπηρεσίας, 9,68% (3 στις 31) έχουν άνω των 30 ετών υπηρεσίας. Συνολικά στις θέσεις 32-62 του καταλόγου 27 άτομα έχουν άνω των 25 ετών υπηρεσίας.

3. Στο τρίτο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 63-93)  το ποσοστό των master αυξάνεται στο 29,03% έναντι 64,52% που έχει βασικά προσόντα. Το 61,29% έχει μεταξύ 20,01-25 έτη υπηρεσίας και το 38,71%  είναι άτομα με 25,01 -30 έτη υπηρεσίας. Οι υποψήφιες με λιγότερα έτη υπηρεσίας έχουν κατ’ αναλογία περισσότερα μεταπτυχιακά.

4. Στο υπόγειο του καταλόγου έχουμε: master: 26,67%, βασικά προσόντα: 70%. Δύο στις τρεις υποψήφιες της ομάδας αυτής έχουν  υπηρεσία 20,01 – 25 έτη (20/30) , μια στις έξι υπηρεσία 15,01-20 έτη (5/30) και επίσης μια στις έξι υπηρεσία 25,01-30 έτη (5/30)

Οι παλαιότερες υπηρεσιακά νηπιαγωγοί συσσωρεύονται στην αρχή του καταλόγου και οι νεότερες στο τέλος του. Εφόσον η ομάδα των κατόχων μεταπτυχιακών είναι μικρή στις νηπιαγωγούς βαρύνουσα σημασία αποκτά η αρχαιότητα.

Κεφάλαιο Β. Προαχθείσες σε θέση β. Δ/ντριας νηπιαγωγείου

1.Η μέση υπηρεσία των νηπιαγωγών που προήχθησαν σε θέση β. δ/ντριας την 01.09.2014, ημερομηνία στην οποία τίθενται σε ισχύ οι προαγωγές τους, είναι τα  30,79 έτη.

2. Οι β. δ/ντριες με master προήχθησαν ενωρίτερα από τις συναδέλφους τους με  βασικά προσόντα. Προήχθησαν πέντε νηπιαγωγοί με master με μέση υπηρεσία  28,59 έτη, έναντι 31,1 έτη μέσης υπηρεσίας των 36 προαχθέντων με βασικά προσόντα. Το χρονικό πλεονέκτημα των masters έναντι των βασικών προσόντων στην υπό επισκόπηση διαδικασία ήταν 2,51 έτη.

3. Η γενική ή μέση προαξιμότητα, δηλαδή ο λόγος προαχθέντων προς υποψηφίους πολλαπλασιαζόμενος επί 100, είναι 33,3%. Είχαμε 3 υποψήφιες για κάθε διεκδικούμενη θέση όπως προνοεί άλλωστε ο Νόμος. Ο δείκτης της γενικής προαξιμότητας είναι χρήσιμος εφόσον θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε ομάδες υποψηφίων που ευνοήθηκαν από τα αποτελέσματα των προαγωγών και άλλες που υστέρησαν. Θα θεωρήσουμε ως ευνοημένες ομάδες των οποίων η προαξιμότητα υπερβαίνει τη γενική, ή η Σ.Π. υπερβαίνει το 1. Το αντίθετο θα ισχύει με ομάδες με προαξιμότητα μικρότερη της γενικής, ή Σ. Π. μικρότερη της μονάδας.

4. Η προαξιμότητα των υποψηφίων ήταν πολύ μεγαλύτερη στο πρώτο τεταρτημόριο που περιλάμβανε τις θέσεις 1-31 ,  αφού είχαμε  29 προαγωγές, δηλαδή προαξιμότητα 93,55%. (Σ. Π. 2,81) Στο δεύτερο τέταρτο (θέσεις 32 -62 ) υπήρχαν  12  προαγωγές, δηλαδή είχαμε προαξιμότητα 38,71%.(Σ.Π. 1,16) Στο υπόλοιπο 50% του καταλόγου  δεν υπήρχαν προαγωγές.

Η ΕΕΥ ακολούθησε σε σημαντικό βαθμό τη σειρά του καταλόγου προς γενική ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος των υποψηφίων.

5. Ποιες ομάδες ευνοήθηκαν και ποιες υστέρησαν στην κούρσα των προαγωγών ανάλογα και με τα προσόντα τους;

6.1  Η ομάδα των βασικών προσόντων ήταν μια σχετικά ευνοημένη ομάδα. Η προαξιμότητα τους ήταν 38,3%, πέντε εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη της γενικής. Η Σ.Π. των κατόχων βασικών προσόντων ήταν  1,15. Οι κάτοχοι των βασικών προσόντων  ήταν το 76,42% του συνόλου των υποψηφίων και κατέλαβαν  το 87,8%% των θέσεων προαγωγής.

6.2 Η ομάδα των masters είχε προαξιμότητα 20% (Σ.Π. 0,6 ) και υπό-αντιπροσωπεύονται στο διαμοιρασμό της πίτας των προαγωγών.

 6.3 Η μικρή ομάδα των νηπιαγωγών, με πέραν  των 35 ετών υπηρεσίας, είχε προαξιμότητα 100% (Σ.Π. 3). Οι νηπιαγωγοί με υπηρεσία 30,01-35 έτη είχαν προαξιμότητα 84,62% (Σ.Π. 2,54), ενώ η ομάδα με 25,01-30 έτη είχε προαξιμότητα 36,17%. (Σ.Π. 1,09). Δεν προήχθησαν άτομα με λιγότερα από 25 έτη υπηρεσίας.

7. Συνοπτικά, με βάση τις πιο πάνω παραγράφους, οι έξι πλέον ευνοημένες ομάδες, στην κούρσα για την απόκτηση της  θέσης β. δ/ντριας νηπιαγωγείου το Δεκέμβριο του 2009 είναι:

7.1 Νηπιαγωγοί με πέραν των 35 ετών υπηρεσίας. ( Σ. Π. 3 )

7.2 Άτομα στο πρώτο τέταρτο του καταλόγου ( Σ. Π. 2,81 )

7,3 Νηπιαγωγοί με 30,01 – 35 έτη υπηρεσίας. (Σ.Π. 2,54)

7.4 Όσες βρίσκονταν στο δεύτερο 25% του καταλόγου. (Σ.Π. 1,16)

7.5 Οι κάτοχοι βασικών προσόντων (Σ.Π. 1,15)

7.6 Η ομάδα υποψηφίων με 25,01 – 30 έτη υπηρεσίας. (Σ.Π. 1,09)

8. Στον πάτο, αρχίζοντας από τους πλέον αποτυχημένους έχουμε τις ακόλουθες ομάδες:

8.1 Όσες βρίσκονταν στο τελευταίο 50% του καταλόγου της ΣΕ. ( Σ. Π. 0 )

8.2 Οι υποψήφιες με 15,01-20 έτη υπηρεσίας ( Σ. Π. 0 )

8.2 Οι υποψήφιες με 20,01-25 έτη υπηρεσίας ( Σ. Π. 0 )

8.3 Οι κάτοχοι master. ( Σ. Π. 0,6 )

Συντομογραφίες

  1. Σ.Ε. Συμβουλευτική Επιτροπή
  1. Σ. Π. Σχετική Προαξιμότητα
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00