Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 169 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές νηπιαγωγών 2015: Οι πεοτεινόμενες για προαγωγή

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ

Κεφάλαιο Α: Το υπηρεσιακό προφίλ νηπιαγωγών που προτείνονται για προαγωγή

Εισαγωγή

Στις 06/08/2015 η ΕΕΥ γνωστοποίησε την προκήρυξη 13 θέσεων βοηθών διευθυντριών Προδημοτικής Εκπαίδευσης.(ΒΔΠΕ) Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διάρκεσε από τις 07/08/2015 ως τις στις 24/08/2015. Στις 29/10/2015  Συμβουλευτική Επιτροπή(ΣΕ) αποτελούμενοι από ανώτερους υπηρεσιακούς παράγοντες απέστειλε στην ΕΕΥ τη σχετική έκθεση και τον κατάλογο σειροθέτησης των υποψηφίων. Στο σχετικό έγγραφο (Αρ. Φακ. 15.21.21.14) αναφέρεται ότι οι προς πλήρωση θέσεις ανήλθαν  τελικά σε 14. Η έκθεση της ΣΕ περιλαμβάνει 103 ονόματα νηπιαγωγών σε δύο καταλόγους. Ο πρώτος κατάλογος, αυτός των προτεινομένων για προαγωγή, περιλαμβάνει 42 υποψήφιες, ενώ ο κατάλογος μη προτεινομένων περιλαμβάνει 61 ονόματα. Κάθε κατάλογος περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε υποψήφια ΒΔΠΕ:

Ονοματεπώνυμο

Βαθμολογίες αξίας των 10 τελευταίων χρόνων

Μέσους όρους 2 τελευταίων βαθμολογιών και δεκαετίας

Σύνολο μονάδων αξίας

Μονάδες αρχαιότητας

Μονάδες προσόντων

Μονάδες ΕΦ

Σύνολο μονάδων³ =Άθροισμα μονάδων Αξίας + Αρχαιότητας +Προσόντων

Η πλήρωση των 14 θέσεων θα γίνει με βάση το Ν.73(Ι)/2014¹ για ενεργοποίηση των προαγωγών και πλήρωση των κενών θέσεων που εκκρεμούσαν λόγω του προηγούμενου παγώματος. Ο νόμος προνοεί ότι όσοι προάγονται  θα έχουν μισθολογική προσαύξηση την 1η Ιανουαρίου 2017. Στο μέρος αυτό της έρευνας θα ασχοληθούμε με τη στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των 42 νηπιαγωγών του καταλόγου προτεινομένων. Συγκεκριμένα θα απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:

1.Ποια όμως ήταν τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των υποψηφίων ΒΔΠΕ που προτείνονται για προαγωγή;

2. Ποια ήταν η υπηρεσιακή τους αρχαιότητα;

3. Πώς συγκρίνεται η αρχαιότητα αυτή με την αντίστοιχη αρχαιότητα υποψηφίων ΒΔΠΕ το 2014;

4. Ποια ήταν τα προσόντα των διεκδικητριών;

5. Πώς κατανέμεται η βαθμολογία τους;

Πριν προχωρήσουμε για να παρουσιάσουμε τον τρόπο εργασίας και τα συμπεράσματα πρέπει να  διευκρινίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας είναι καθαρά στατιστική. Σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Τρόπος εργασίας και μεθοδολογία της έρευνας

Τα δεδομένα της έρευνας  εξήχθησαν από τις ακόλουθες πηγές:

1. Ανακοίνωση ΕΕΥ με τίτλο Προκήρυξη θέσεων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ημερομηνίας 06/08/2015

2. Κατάλογος προτεινομένων και μη προτεινομένων  υποψηφίων για την πλήρωση 14 θέσεων ΒΔΠΕ. ( ΥΠΠ, ΣΕ αρ. Φακ. 15.21.21.14, 29/10/2015 )

Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν σε δύο βάσεις δεδομένων που θα παρατεθούν ξεχωριστά ως παράρτημα. Με βάση τους στατιστικούς δείκτες της βάσης δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Προτεινόμενες ΒΔΠΕ

1.Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προτεινομένων για προαγωγή υποψηφίων ΒΔΠΕ την 1η Σεπτεμβρίου 2015,  είναι τα 27,42 έτη. Στην αντίστοιχη περίοδο προαγωγών το 2014 η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των νηπιαγωγών που κλήθηκαν σε συνέντευξη ήταν 27,05 έτη. Οι νηπιαγωγοί φτάνουν στην πρώτη προαγωγή με μεγάλη καθυστέρηση.

2.Η τυπική απόκλιση της μεταβλητής υπηρεσιακή αρχαιότητα είναι 2,82 έτη. Αυτό σημαίνει ότι πέραν των δύο τρίτων όσων θα κληθούν για συνέντευξη έχουν υπηρεσία που κυμαίνεται μεταξύ 24,6 έτη και 30,24 έτη. Η μάζα των νηπιαγωγών φτάνει στην πρώτη προαγωγή μετά τα 25 έτη υπηρεσίας.

3.Οι 42 υποψήφιες χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες σε σχέση με την υπηρεσιακή στις αρχαιότητα:

20,01-25 έτη υπηρεσίας: 33,33% ( 14 στις 42 υποψήφιες )

25,01-30 έτη υπηρεσίας: 47,62% ( 20 στις 42 υποψήφιες )

30,01-35 έτη υπηρεσίας: 19,05% ( 8 στις 42 υποψήφιες )

Η αρχαιότερη στον κατάλογο έχει 34,83 έτη υπηρεσίας και η νεότερη 23.

4.Η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων ΒΔΠΕ διαφοροποιείται σε σχέση με τα προσόντα τους. Για όσους δεν έχουν μεταπτυχιακό, αυτή κυμαίνεται ως εξής:

20,01-25 έτη υπηρεσίας: 0% ( 0 στις 21 υποψήφιες )

25,01-30 έτη υπηρεσίας: 66,67% ( 14 στις 21 υποψήφιες )

30,01-35 έτη υπηρεσίας: 33,33% ( 7 στις  υποψήφιες )

5.Για τις υποψήφιες με master η αντίστοιχη κατανομή είναι:

20,01-25 έτη υπηρεσίας: 68,42% ( 13 στις 19 υποψήφιες )

25,01-30 έτη υπηρεσίας: 26,32% ( 5 στις 19 υποψήφιες )

30,01-35 έτη υπηρεσίας: 5,26% ( 1 στις 19 υποψήφιες )

Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών με master μπαίνουν με αξιώσεις στη διαδικασία διεκδίκησης προαγωγής στα 20-25 έτη υπηρεσίας, ενώ αυτές με βασικά προσόντα πλησιάζουν την προαγωγή στα 26-30 χρόνια υπηρεσίας.

6.Οι μονάδες αρχαιότητας των υποψηφίων β. δ/ντριών κάλυπταν ποσοστά από 10,66% έως περίπου 15,53% των συνολικών τους μονάδων. Οι αριθμοί αφορούν τις ακραίες τιμές τις κατανομής,  αφού το σύνολο των μονάδων των υποψηφίων κυμαίνονταν από 215,75 έως 224,33 και οι μονάδες αρχαιότητας τους κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 34,83.

7.Όλες οι υποψήφιες ΒΔΠΕ που προτείνονται για προαγωγή  έχουν τις δύο τελευταίες βαθμολογίες τους ίσες με τριάντα οκτώ (38)

8.Αναφορικά με τις βαθμολογίες των τελευταίων 10 χρόνων έχουμε:

Το 28,57% (12/42) έχει μόνο 38

Το 33,33% (14/42) έχει μια βαθμολογία ίση με 37.

Το 30,95% (13/42) έχει δύο 37.

Το 7,15%  (3/42) έχει τρείς ή περισσότερες βαθμολογίες ίσες με 37.

9.Ποια ήταν τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων ΒΔΠΕ που προτείνονταν για προαγωγή;

9.1 Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι κάτοχοι βασικών προσόντων. Καλύπτει ποσοστό 50% των υποψηφίων. (  21 υποψήφιες σε σύνολο 42 ). Το 2014 η ίδια ομάδα  κάλυπτε το 76,42% (  94 υποψήφιες σε σύνολο 123 )

9.2 Η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα, ήταν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου master. Το 45,24% (19/42) των νηπιαγωγών διεκδικούν την προαγωγή με master στην φαρέτρα τους. Το ποσοστό των master έχει υπέρ διπλασιαστεί σε σχέση με το 2014 που ήταν 20,33% Ο πυρετός των master έχει πιάσει για τα καλά τις νηπιαγωγούς όπως τους δασκάλους.

10. Πώς συσχετίζεται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων ΒΔΠΕ με τα προσόντα τους;

10.1 Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προτεινομένων υποψηφίων ΒΔΠΕ με master ήταν 25,21 έτη έναντι 29,5 έτη των κατόχων βασικών προσόντων. Στην εξεταζόμενη διαδικασία προαγωγής, οι κάτοχοι master έχουν μέσο χρονικό πλεονέκτημα 4,29 ετών. Όμοια το 2014 οι νηπιαγωγοί με  master είχαν μέσο χρονικό πλεονέκτημα 4,26 ετών έναντι των συναδέλφων τους με βασικά προσόντα. [ 23,81 έτη έναντι 28,07 των νηπιαγωγών με πρώτο πτυχίο.

10.2Η τυπική απόκλιση της αρχαιότητας για τις υποψήφιες με master είναι 1,67 έτη. Το  διάστημα μιας τυπικής απόκλισης πάνω και κάτω του μέσου όρου βρίσκεται μεταξύ 23,54 – 26,88 έτη υπηρεσίας και καλύπτει τα δύο τρίτα των υποψηφίων ΒΔΠΕ. Η μάζα των υποψηφίων με master έχει 24-27 έτη υπηρεσίας.

10.3Η τυπική απόκλιση για τις υποψήφιες με βασικά προσόντα είναι 1,89 έτη. Το  διάστημα μιας τυπικής απόκλισης πάνω και κάτω του μέσου όρου βρίσκεται μεταξύ 27,61 – 31,39 έτη υπηρεσίας. Η μάζα των υποψηφίων ΒΔΠΕ  χωρίς μεταπτυχιακό έχει λοιπόν 28-31 έτη υπηρεσίας.

Διαστρωμάτωση καταλόγου

1. Στο πρώτο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 1-11) το 90,91% έχει βασικά προσόντα ενώ μόνο 9,09% έχει μάστερ. Επιπλέον στο ρετιρέ του καταλόγου το 72,73% (8 στις 11 υποψήφιες ) είναι άτομα με 30,01 -35 έτη υπηρεσίας.

2. Στο δεύτερο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 12-21) το 40% έχει βασικά προσόντα, το 40%  master, το 10% διδακτορικό και το 10% πιστοποιητικό μιας μονάδας. Στο κλιμάκιο αυτό το 90% είναι άτομα με 25,01 -30 έτη υπηρεσίας και το υπόλοιπο 10% βρίσκονται στο ηλικιακό κλιμάκιο 20,01 -25 έτη.

3. Στο τρίτο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 23-31)  το ποσοστό των master αυξάνεται στο 60% ενώ τα βασικά προσόντα υποχωρούν στο 40%. Το 50% έχει μεταξύ 20,01-25 έτη υπηρεσίας και το 50%  είναι άτομα με 25,01 -30 έτη υπηρεσίας. Οι υποψήφιες ΒΔΠΕ με λιγότερα έτη υπηρεσίας έχουν κατ’ αναλογία περισσότερα μεταπτυχιακά.

4. Στο υπόγειο του καταλόγου (θέσεις 32-42)  έχουμε: master: 72,73%, βασικά προσόντα: 27,27%. Τα ίδια ποσοστά παρατηρούνται και στην αρχαιότητα εφόσον  72,73% έχουν  υπηρεσία 20,01 – 25 έτη (8/) και 27,27% να έχουν  υπηρεσία 25,01-30 έτη (3/11)

5. Στην αρχή του καταλόγου συσσωρεύονται «παμπάλαιες» νηπιαγωγοί χωρίς επιπλέον προσόντα που προσπαθούν να πάρουν τη μοναδική προαγωγή της καριέρας τους, ενώ στη μέση και το τέλος αυτού «αναδύονται» νεότερες νηπιαγωγοί που με όπλο το μάστερ προσπαθούν να πάρουν μια σχετικά γρήγορη προαγωγή για να έχουν περιθώριο περεταίρω ανέλιξης στο μέλλον.

Σημειώσεις

1.Ν73(Ι)/2014: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗ

ΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 KAI 2012

2.Οι στατιστικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται  στην έρευνα είναι :

Μέσος όρος

Κατανομή συχνότητας

Ελάχιστη και μέγιστη τιμή

Τυπική απόκλιση

3.Το σύνολο των μονάδων ισούται με το άθροισμα των μονάδων αξίας αρχαιότητας και προσόντων.

Αξία = Τετραπλάσιο μέσου όρου δύο τελευταίων βαθμολογιών + μέσος όρος βαθμολογιών 10 τελευταίων ετών. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 1-40 και συνακόλουθα η μέγιστη αποτίμηση της αξίας είναι 200 μονάδες.

Αρχαιότητα: Δίδεται ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση. Πρακτικά η αρχαιότητα δεν δύναται να υπερβεί τις 40 μονάδες.

Προσόντα: Μισή ή μια μονάδα για πιστοποιητικό μονοετούς μετεκπαίδευσης, δύο μονάδες για δεύτερο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση, τρεις μονάδες για master και πέντε μονάδες για δοκτοράτο.

4.Συντομογραφίες

ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΣΕ: Συμβουλευτική Επιτροπή

ΒΔΠΕ: Βοηθός Διευθυντής Προδημοτικής Εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00