Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 196 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα υπηρετεί το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Θα πολλαπλασιάσει τη βαρύτητα των τυπικών προσόντων το ΝΣΑ σε σχέση με το Υφιστάμενο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΥΣΑ).  Άνευ  δαπάνης δεκάδων χιλιάδων ευρώ για μάστερ και διδακτορικο η διεκδίκηση  προαγωγής καθίσταται προβληματική. Το ΝΣΑ καθιστά αδύνατη τη διεκδίκηση θέσης προαγωγής χωρίς την αποφοίτηση από τη Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας με βαθμό τουλάχιστον 70% ακόμα και αν ο εκπαιδευτικός έχει διδακτορικό. Το ΝΣΑ υπέρ-επταπλασιάζει τη βαρύτητα των τυπικών προσόντων σε σχέση με το ΥΣΑ. Συνακόλουθα το ΝΣΑ θα οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε τρομερό ανταγωνισμό για απόκτηση τίτλων. Όποιος θέλει προαγωγή θα πρέπει διαχρονικά να ξοδεύει  σημαντικό μέρος του εισοδήματος του  στα λογιστήρια των ιδιωτικών και των δημοσίων πανεπιστημίων, προς μεγάλη χαρά των ιδιοκτητών των ιδρυμάτων αυτών. Θα αποδείξουμε τα πιο πάνω με τα αδιαμφισβήτητα δεδομένα που θα παραθέσουμε:

Σύγκριση βαρύτητας κριτηρίων προαγωγής σε θέση β. διευθυντή ΥΣΑ και  ΝΣΑ

1. Βαρύτητα κριτηρίων αξιολόγησης στο ΥΣΑ για υποψήφιους Βοηθούς διευθυντές:

Αξία¹: Μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί δυνητικά να πάρει ο υποψήφιος : Διακόσια (200)

Αρχαιότητα²: Μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί δυνητικά να καρπωθεί ο υποψήφιος: Σαράντα (40)

Προσόντα³: Μέγιστος αριθμός μορίων: Πέντε (5)

Συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ: Μέγιστος αριθμός μορίων: Πέντε (5)

Μονάδες Υπηρεσίας στην ΕΦ⁴: Μέγιστος αριθμός μορίων: Τρία (3)

Εκ των ανωτέρω προφανώς ισχύει σήμερα η ακόλουθη ποσοστιαία αναλογία:

Μέγιστο σύνολο μορίων αξιολόγησης με βάση το ΥΣΑ: Διακόσια πενήντα τρία (100%)

Μέγιστη υποθετική ποσοστιαία βαρύτητα κριτηρίων αξιολόγησης στο ΥΣΑ

Αξία: 79,05% ( 200/253)

Αρχαιότητα: 15,81% ( 40/253)

Προσόντα: 1,98% ( 5/253)

Συνέντευξη Ενώπιον της ΕΕΥ: 1,98% ( 5/253)

Μονάδες ΕΦ: 1,19% (3/253)

2. Βαρύτητα  κριτηρίων αξιολόγησης στο ΝΣΑ για υποψήφιους Βοηθούς διευθυντές:

Αξία⁵: Μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί δυνητικά να πάρει ο υποψήφιος: εβδομήντα πέντε (75)

Αρχαιότητα⁶: Μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί δυνητικά να πάρει ο υποψήφιος: Οκτώ (8)

Προσόντα³: Μέγιστος αριθμός μορίων: Πέντε (5)

Συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ⁷: Μέγιστος αριθμός μορίων: Δύο (2)

Βαθμολογία στη Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας (ΔΣΕΗ): Μέγιστος αριθμός μορίων: Δέκα (10 )

Υπηρεσία στην ΕΦ: 1,5 μόρια

Μέγιστη (υποθετική) βαθμολογία με βάση το ΝΣΑ 101,5

Εκ των ανωτέρω προφανώς θα ισχύει  η ακόλουθη ποσοστιαία αναλογία αν εφαρμοστεί το ΝΣΑ:

Μέγιστο σύνολο μορίων: 101,5 (100%)

Αξία: 73,89% ( 75/101,5)

Αρχαιότητα: 7,88% ( 8/101,5)

Προσόντα: 4,93% ( 5/101,5)

Συνέντευξη Ενώπιον της ΕΕΥ: 1,97% ( 2/101,5)

Μονάδες ΕΦ: 1,48% (1,5/101,5)

Βαθμός στην ΔΣΕΗ: 9,85% (10/101,5)

Η βαρύτητα των τυπικών προσόντων στο ΝΣΑ για προαγωγή σε θέση β. διευθυντή , δηλαδή μεταπτυχιακά και επιτυχής φοίτηση στη ΔΣΕΗ, θα είναι 14,78% στο ΝΣΑ έναντι μόλις 1,98% στο ΥΣΑ δηλαδή θα έχουμε αύξηση 746%!!

3. Βαρύτητα κριτηρίων αξιολόγησης στο ΥΣΑ για υποψήφιους  διευθυντές:

Αξία¹: Μέγιστος αριθμός μορίων που δυνητικά μπορεί να πάρει ο υποψήφιος : Διακόσια (200)

Αρχαιότητα⁸: Μέγιστος αριθμός μορίων που δυνητικά μπορεί να καρπωθεί ο υποψήφιος: είκοσι εφτά (27)

Προσόντα³: Μέγιστος αριθμός μορίων: Πέντε (5)

Συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ: Μέγιστος αριθμός μορίων: Πέντε (5)

Μονάδες Υπηρεσίας στην ΕΦ⁹: Μηδέν (0)

Εκ των ανωτέρω προφανώς ισχύει σήμερα η ακόλουθη ποσοστιαία αναλογία:

Μέγιστο σύνολο μορίων αξιολόγησης με βάση το ΥΣΑ: Διακόσια τριάντα εφτά (100%)

Ποσοστιαία βαρύτητα κριτηρίων αξιολόγησης στο ΥΣΑ

Αξία: 84,39% ( 200/237)

Αρχαιότητα: 11,39% ( 27/237)

Προσόντα: 2,11% ( 5/237)

Συνέντευξη Ενώπιον της ΕΕΥ: 2,11% ( 5/237)

Μονάδες ΕΦ: 0% (0/237)

4. Βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης στο ΝΣΑ για προαγωγή σε θέση διευθυντή:

Αξία⁵: Μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί δυνητικά να πάρει ο υποψήφιος: εβδομήντα πέντε (75)

Αρχαιότητα⁶: Μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί δυνητικά να πάρει ο υποψήφιος: Οκτώ (8)

Προσόντα³: Μέγιστος αριθμός μορίων: Πέντε (5)

Συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ⁷: Μέγιστος αριθμός μορίων: Δύο (2)

Βαθμολογία στη ΔΣΕΗ: Μέγιστος αριθμός μορίων: Δέκα (10)

Υπηρεσία στην ΕΦ⁹: 0 μόρια

Μέγιστη (υποθετική) βαθμολογία υποψηφίου διευθυντή στο ΝΣΑ: 100

Εκ των ανωτέρω προφανώς θα ισχύει  η ακόλουθη ποσοστιαία αναλογία αν εφαρμοστεί το ΝΣΑ:

Μέγιστο σύνολο μορίων: 100 (100%)

Αξία: 75% ( 75/100)

Αρχαιότητα: 8% ( 8/100)

Προσόντα: 5% ( 5/100)

Συνέντευξη Ενώπιον της ΕΕΥ: 2% ( 2/100)

Μονάδες ΕΦ: 0% (0/100)

Βαθμός στην ΔΣΕΗ: 10% (10/100)

Η συνδυασμένη βαρύτητα μεταπτυχιακών και φοίτησης στη ΔΣΕΗ στο ΝΣΑ για προαγωγή σε θέση διευθυντή θα είναι 15% έναντι μόλις 2,11% στο ΥΣΑ δηλαδή θα έχουμε αύξηση 710,9%!!

Απαραίτητες συγκρίσεις

1. Η ποσοστιαία αξία του μάστερ στο ΥΣΑ για σκοπούς προαγωγής σε θέση β. διευθυντή ισούται με 1,19% (3/253) ενώ στο ΝΣΑ η αντίστοιχη αξία θα είναι 2,96% (3/101,5). Το ΝΣΑ θα αναβαθμίσει το μάστερ των υποψήφιων β. διευθυντών κατά 248,7%!

2. Η ποσοστιαία αξία του μάστερ στο ΥΣΑ για σκοπούς προαγωγής σε θέση  διευθυντή ισούται με 1,27% (3/237) ενώ στο ΝΣΑ η αντίστοιχη αξία θα είναι 3% (3/100). Το ΝΣΑ θα αναβαθμίσει το μάστερ των υποψήφιων διευθυντών κατά 236,2%!

3. Η ποσοστιαία αξία του διδακτορικού στο ΥΣΑ για σκοπούς προαγωγής σε θέση β. διευθυντή ισούται με 1,98% (5/253) ενώ στο ΝΣΑ η αντίστοιχη αξία θα είναι 4,93% (5/101,5). Το ΝΣΑ θα αναβαθμίσει το μάστερ των υποψήφιων β. διευθυντών κατά 248,98%!

4. Η ποσοστιαία αξία του μάστερ στο ΥΣΑ για σκοπούς προαγωγής σε θέση διευθυντή ισούται με 2,11% (5/237) ενώ στο ΝΣΑ η αντίστοιχη αξία θα είναι 5% (5/100). Το ΝΣΑ αναβαθμίζει το μάστερ των υποψήφιων διευθυντών κατά 236,97%!

Σημειώσεις

1.       Η Αξία στο ΥΣΑ ορίζεται ως το τετραπλάσιο του μέσου όρου των τελευταίων δύο βαθμολογιών του υποψήφιου + το μέσο όρο των βαθμολογιών της τελευταίας δεκαετίας

2.       Η αρχαιότητα στην υπηρεσία αποτιμάται στο ΥΣΑ με ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, δηλαδή μια μονάδα κατ’ έτος. Με υποθετική  μικρότερη ηλικία απόκτησης βασικών προσόντων τα 22 έτη και ηλικία αφυπηρέτησης τα 62 έτη ο μέγιστος αριθμός μονάδων αρχαιότητας για την πρώτη προαγωγή είναι 40. [ 62 – 22 ]

3.       Δίνονται 5 μονάδες για διδακτορικό, 3 για μάστερ, 2 μονάδες για δεύτερο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση και 0,5 έως 1 μονάδα για άλλο πρόσθετο προσόν.

4.       Ν.24(Ι)/2011

5.       Αξία στο ΝΣΑ= 75% του μέσου όρου όλων των βαθμολογιών στη Θέση.  [100βάθμια κλίμακα]

6.       Αρχαιότητα στο ΝΣΑ: 8% δηλαδή 0,5% για κάθε χρόνο υπηρεσίας πέραν των ετών υπηρεσίας που είναι προϋπόθεση για διεκδίκηση της θέσης με ανώτατο όριο τα δεκαέξι έτη.

7.       Η Προσωπική συνέντευξη στην ΕΕΥ θα αποτιμάται από 0,2 έως 2 μονάδες. ΝΣΑ, Παράρτημα 7.10, πίνακας 6 σελ. 137

8.       Η μέγιστη υπηρεσία σε θέση Β. διευθυντή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27 χρόνια, εφόσον με βάση το ΥΣΑ απαιτείται υπηρεσία 13 χρόνων σε θέση δασκάλου για να τύχει κάποιος την πρώτη προαγωγή.

9.       Μονάδες Υπηρεσίας στην ΕΦ δίνονται μόνο σε μια διαδικασία προαγωγής.

Συντομογραφίες:

1.       ΥΣΑ = Υφιστάμενο Σχέδιο Αξιολόγησης

2.       ΝΣΑ = Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

3.       ΔΣΕΗ = Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

4.       ΕΕΥ = Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

5.       ΕΦ = Εθνική Φρουρά

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00