Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 161 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Υστερεί σε θέσεις ανέλιξης η προδημοτική εκπαίδευση

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 -2020

Στο προηγούμενο άρθρο μας είχαμε τεκμηριώσει ότι, λόγω περιορισμένων αφυπηρετήσεων, οι θέσεις ανέλιξης στη Δημοτική εκπαίδευση είναι πολύ περιορισμένες μέχρι το 2025. Οι ευκαιρίες προαγωγής όμως για τις νηπιαγωγούς είναι περιορισμένες ακόμα περισσότερο, εφόσον το οργανόγραμμα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης δεν έχει επαρκή αριθμό  θέσεων βοηθών διευθυντριών και διευθυντριών. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες διθέσια νηπιαγωγεία διευθύνονται από απλές νηπιαγωγούς. Η θέση αυτή  δεν είναι αυθαίρετη, αλλά τεκμηριώνεται με βάση δεδομένα που άντλησα από την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας(ΕΕΥ) για το 2016.

Στο 7ο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της έκθεσης της ΕΕΥ για το 2016 που τιτλοφορείται «Αναλυτικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς» στον πίνακα Α4 στη σελίδα 23 βρίσκουμε  τα ακόλουθα διαφωτιστικά στοιχεία για τον αριθμό θέσεων στο οργανόγραμμα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης:

Α. Προδημοτική Εκπαίδευση

 1. Το οργανόγραμμα περιλαμβάνει εφτακόσιες εξήντα επτά ( 767 ) θέσεις εκ των οποίων  εξακόσιες πενήντα¹ (650) θέσεις απλών νηπιαγωγών και εκατό δέκα εφτά² (117) θέσεις διευθυντικού προσωπικού.
 1. 2. Το ποσοστό νηπιαγωγών σε θέση ανέλιξης είναι 15,25%
 1. 3. Για κάθε 5,56 απλές νηπιαγωγούς αντιστοιχεί μια νηπιαγωγός σε διευθυντική θέση.

Β. Δημοτική και Ειδική Εκπαίδευση

 1. Ο πίνακας  περιλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε ( 4965 ) θέσεις εκ των οποίων  τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις³  (3994 ) θέσεις απλών εκπαιδευτικών και εννιακόσιες εβδομήντα ένα⁴ (971) θέσεις  διευθυντικού προσωπικού.
 1. 2. Το ποσοστό εκπαιδευτικών δημοτικής που βρίσκονταν  σε θέση ανέλιξης το 2016 είναι 19,56%
 1. 3. Για κάθε 4,1 απλούς δασκάλους ή ειδικούς δασκάλους αντιστοιχεί 1  σε διευθυντική θέση.

Γ. Μέση Γενική Εκπαίδευση

 1. Ο πίνακας  περιλαμβάνει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά ( 5537 ) θέσεις διδακτικού προσωπικού εκ των οποίων  τέσσερις χιλιάδες  εξακόσιες ογδόντα⁵ (4680 ) θέσεις απλών δασκάλων και χίλιες εκατό πενήντα επτά⁶ (1157 )  θέσεις διευθυντικού προσωπικού.
 1. Το ποσοστό καθηγητών που βρίσκονταν  σε θέση ανέλιξης το 2016 είναι 20,9%
 1. Για κάθε 3,68 απλούς καθηγητές ένας  κατέχει  διευθυντικές θέσεις.

Συμπέρασμα

Μόνο το 15% περίπου των νηπιαγωγών κατέχουν διευθυντική θέση ενώ στη Δημοτική Εκπαίδευση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 19,5%. Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν επιπλέον 35 θέσεις Β.Δ. νηπιαγωγείων.

Τι πρέπει να γίνει

 1. 1. Η ΠΟΕΔ να ζητήσει την αύξηση των θέσεων των Βοηθών Διευθυντριών ούτως ώστε όλα τα διθέσια νηπιαγωγεία να διευθύνονται από βοηθούς διευθύντριες.
 1. 2. Μέχρι να δημιουργηθούν οι ανάλογες θέσεις να καλέσει, ως μέτρο πίεσης προς το ΥΠΠ, τις απλές νηπιαγωγούς που διευθύνουν διθέσια νηπιαγωγεία, να δηλώσουν ότι θα αρνηθούν να αναλάβουν διεύθυνση νηπιαγωγείων το σχολικό έτος 2018-2019.

Σημειώσεις

 1. Το 2016-2017 υπήρχαν εξακόσιες πενήντα (650) απλές νηπιαγωγοί εκ των οποίων οι τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) μόνιμες, οι εκατό πενήντα ένα (151 ) μόνιμες επί δοκιμασία και εκατό είκοσι επτά ( 127 ) συμβασιούχες.
 1. Το 2016-2017 υπήρχαν εκατό δέκα επτά (117)  νηπιαγωγοί σε διευθυντική θέση εκ των οποίων  οι εξήντα εννιά ( 69 ) βοηθοί διευθύντριες και  οι σαράντα οκτώ (48 ) διευθύντριες.
 1. Εκ των τριών χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα τεσσάρων απλών εκπαιδευτικών  οι τρεις χιλιάδες τριακόσιοι ενενήντα τέσσερις (3394) είναι δάσκαλοι και οι εξακόσιοι (600) ειδικοί εκπαιδευτικοί.
 1. Το 2016-2017 υπήρχαν τριακόσιοι οκτώ ( 308 )διευθυντές δημοτικών και εννιά (9) διευθυντές ειδικών σχολείων. Επιπλέον είχαμε   εξακόσιους δέκα πέντε ( 615 ) βοηθούς διευθυντές δημοτικών και τριάντα εννιά (39) βοηθούς διευθυντές ειδικών σχολείων. Γενικό Σύνολο εννιακόσιες εβδομήντα ένα  (971 ) θέσεις.
 1. Το 2016-2017 υπήρχαν τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι τριάντα (3830 ) μόνιμοι, πεντακόσιοι είκοσι τρεις (523 ) μόνιμοι επί δοκιμασία και τριακόσιοι είκοσι επτά (327 ) συμβασιούχοι καθηγητές. Σύνολο : τέσσερις χιλιάδες  εξακόσιες ογδόντα (4680 ) απλοί καθηγητές.
 1. Οι διευθυντικές θέσεις ανέλιξης στη Μέση Εκπαίδευση είναι: Διευθυντές: εκατό έντεκα (111 ), Βοηθοί Διευθυντές Α : διακόσιες δώδεκα ( 212 ), Βοηθοί Διευθυντές : οκτακόσιες τριάντα τέσσερις ( 834 ). Σύνολο χίλιες εκατό πενήντα επτά ( 1157 ) θέσεις ανέλιξης στο διευθυντικό επίπεδο.
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00