Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 178 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές διευθυντών Δημοτικής Μέρος Α

10η ετήσια έρευνα: Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 2017-2018

Μέρος Α: Το υπηρεσιακό προφίλ των διεκδικητών

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Εισαγωγή

Στις 12/10/2017 η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) γνωστοποίησε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, μεταξύ άλλων, των προκήρυξη¹ τεσσάρων (4) θέσεων διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Με βάση την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μεταξύ των ημερομηνιών 13/10/2017  και 30/10/2017. Η ΕΕΥ απέστειλε σχετική Επιστολή στον ΔΔΕ². Ως αποτέλεσμα της Επιστολής συγκροτήθηκε τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελούμενη από ένα ΠΛΕ και δύο ΕΔΕ . Η ΣΕ αφού μελέτησε τους φακέλους των συναδέλφων συνέταξε Έκθεση³ την οποία ο ΔΔΕ απέστειλε στην ΕΕΥ με επιστολή ημερομηνίας 19/12/2017. Η Έκθεση αναφέρει ότι ο τελικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων είναι τρεις⁴ (3) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων   δύο λεπτομερείς καταλόγους στους οποίους ταξινομούνται οι 76 Βοηθοί Διευθυντές (ΒΔ) που έκαναν αίτηση. Κάθε κατάλογος περιείχε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε ένα από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση:

Αριθμό Προσωπικού Φακέλου

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία προαγωγής σε θέση βοηθού διευθυντή

Βαθμολογίες  δέκα (10) τελευταίων χρόνων

Μέσους όρους δύο (2) τελευταίων βαθμολογιών και δεκαετίας

Σύνολο μονάδων Αξίας

Μονάδες αρχαιότητας

Μονάδες προσόντων

Μονάδες θητείας  Εθνικής Φρουράς⁵(ΕΦ)

Σύνολο  μονάδων.

Στο μέρος αυτό της έρευνας θα κάνουμε στατιστική παρουσίαση  υπηρεσιακών χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η αρχαιότητα, τα προσόντα, οι μονάδες θητείας και η διασπορά των βαθμολογιών  των 76 συναδέλφων που έκαναν αίτηση. Θα χρησιμοποιήσουμε  τους στατιστικούς δείκτες της κατανομής συχνότητας και  του μέσου όρου. Με βάση την προαναφερθείσα επεξεργασία θα βγάλουμε συμπεράσματα για το υπηρεσιακό προφίλ του ΒΔ που διεκδικεί προαγωγή το σχολικό έτος 2017-18.

Α. Το υπηρεσιακό προφίλ των ΒΔ που έκαναν αίτηση για προαγωγή

 1. Αίτηση για προαγωγή έκαναν εβδομήντα έξι (76) ΒΔ που είχαν τα προσόντα⁶ για διεκδίκηση διευθυντικής θέσης. Αντιστοιχούν  25,33 ΒΔ  για κάθε προσφερόμενη θέση. Η σπανιότητα των θέσεων είναι προφανής όπως και οι μικρές πιθανότητες ανέλιξης  κάθε υποψήφιου.
 1. Με βάση τις αιτήσεις, η ΣΕ κατάρτισε τους ακόλουθους δύο καταλόγους:

-      Κατάλογο δεκαέξι (16) υποψηφίων που προτείνονται⁷ για προαγωγή και θα κληθούν σε συνέντευξη.

-       Κατάλογο εξήντα (60) υποψηφίων που αν και κατέχουν τα προσόντα δεν προτείνονται για προαγωγή και δεν θα κληθούν σε συνέντευξη. Σχεδόν τέσσερις στους πέντε (4/5) υποψήφιους αποκλείονται από τη διεκδίκηση προαγωγής προκαταβολικά.

 1. Οι μονάδες των  διεκδικητών κατά τομέα κυμαίνονταν:

Αξία: Εβδομήντα πέντε (75) είχαν αξία 190 μονάδες και ένας 189,75 μονάδες.

Αρχαιότητα:  6,17 έως 14,17 μονάδες οι υποψήφιου του πρώτου καταλόγου και 3,17 έως 13,33 μονάδες οι υποψήφιοι του δεύτερου καταλόγου.

Προσόντα:  0 έως 5 μονάδες.

Θητεία ανδρών στην ΕΦ: 0 έως 2,42 μονάδες.

 1. 4. Το σύνολο των μονάδων των αιτητών από τους τέσσερις τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (3) κυμαινόταν από 204,17  [1ος υποψήφιος καταλόγου Προτεινομένων] έως 197,17 μονάδες [ τελευταίος υποψήφιος καταλόγου μη προτεινομένων ] Η διαφορά του πρώτου από τον τελευταίο σε ένα σύνολο εβδομήντα έξι αιτητών ήταν μόλις επτά (7) μονάδες.
 1. 5. Από τους  76 προσοντούχους  αιτητές των δύο καταλόγων,  οι είκοσι (20) ήταν  άντρες (26,32%) και οι   πενήντα έξι (56) γυναίκες.(73,68%) Για κάθε ένα (1) άντρα  αντιστοιχούσαν  σχεδόν τρεις (3) γυναίκες. [ Ακριβής αναλογία: 1 / 2,8 ]

 1. 6. Από τους εβδομήντα έξι (76) προσοντούχους  αιτητές των δύο καταλόγων,  οι δεκαπέντε (15), δηλαδή 19,74%,  είχαν μόνο  βασικά προσόντα . Οι εξήντα ένα (61) ή ποσοστό 80,26% δεύτερο πτυχίο,  μάστερ ή δοκτοράτο. Ο πληθωρισμός  των μεταπτυχιακών  είναι προφανής.
 1. 7. Είναι μύθος ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης έχει μόνο ως βασικό συντελεστή ανέλιξης την αρχαιότητα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δασκάλων για απόκτηση μάστερ και διδακτορικών δείχνει ότι μάλλον τα προσόντα είναι ο βασικότερος συντελεστής.
 1. 8. Από τους εβδομήντα έξι (76) ΒΔ των δύο καταλόγων: 

Οι σαράντα οκτώ (48) είχαν μάστερ ( 63,16%)

Οι δώδεκα (12) μάστερ και διδακτορικό (15,79%).

Ο πληθωρισμός των μάστερ έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση της αξίας του γι' αυτό και οι πλέον φιλόδοξοι διεκδικητές προαγωγής δαπανούν χρόνο και χρήμα για διδακτορικά.

 1. 9. Από τα σαράντα οκτώ (48) μάστερ, τα τριάντα έξι ( 75%) ανήκαν σε γυναίκες και δώδεκα (12) σε άνδρες ( 25%).

10. Από τις πενήντα έξι (56) προσοντούχες  γυναίκες ΒΔ των δύο καταλόγων οι  δώδεκα (12) (21,43%) είχαν μόνο βασικά προσόντα,  οι τριάντα έξι (36) είχαν μάστερ ( 64,29%) και οι οκτώ (8) διδακτορικό (14,29%). Το ποσοστό των γυναικών με προσόντα πέραν των βασικών ήταν 78,57%. (44/56) 

11. Από τους είκοσι (20) άντρες των δύο καταλόγων οι 3 είχαν βασικά προσόντα (15%), ένας (1) δεύτερο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση (5%) έντεκα (11)  μάστερ ( 55%) και τέσσερα δοκτοράτα (20%) . Το ποσοστό των αντρών με προσόντα πέραν των βασικών είναι  85% (17/20) ελαφρά ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών.

12.  Από τους είκοσι (20) άντρες ΒΔ των δύο καταλόγων   οι δεκατρείς (13) πιστώνονται με μονάδες υπηρεσίας στην ΕΦ⁵. Άλλοι τέσσερις (4)πιστώθηκαν με μονάδες Ε.Φ. κατά την προηγούμενη προαγωγή.

13. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προσοντούχων  αιτητών των δύο καταλόγων σε θέση ΒΔ ανά κατηγορία προσόντων είναι:

Διδακτορικό: 6 έτη

Μάστερ: 7,92 έτη

Βασικά προσόντα: 11,56 έτη.

Είναι φανερό ότι όσο περισσότερα προσόντα έχει ο υποψήφιος, τόσο νωρίτερα μπαίνει στη διαδικασία διεκδίκησης προαγωγής.

14. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση ΒΔ με βάση το φύλο είναι:

Άντρες: 7,07 έτη.

Γυναίκες: 8,74 έτη

Στην υπό εξέταση διαδικασία, οι άντρες φαινομενικά μπαίνουν στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης προαγωγής 1,67 έτη νωρίτερα, πλην όμως αν συνυπολογίσουμε την καθυστέρηση διορισμού λόγω στρατιωτικής θητείας δεν υπάρχει χρονική υπεροχή του ισχυρού φύλου.

Πώς διαφοροποιούνται τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά όσων θα κληθούν σε συνέντευξη από αυτούς που δεν θα κληθούν; Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί στο δεύτερο μέρος της έρευνας που ακολουθεί προσεχώς.

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

 1. Ανακοίνωση ΕΕΥ ημερομηνίας 12/10/2017, με τίτλο Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.eey.gov.cy.
 1. Ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2017 και αρ. Φακ. 15.21.003.003.001.004
 1. Αρ. Φακ.15.21.21.1/4 Πρακτικά της Συνεδρίας της Σ.Ε. προς την ΕΕΥ με θέμα «Έκθεση για την πλήρωση τριών θέσεων  Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 1. Η μείωση των θέσεων από τέσσερις (4) σε τρεις (3) οφείλεται στη μη πλήρωση της θέσης επιθεωρητή της μουσικής και τη συνακόλουθη μη κένωση μιας θέσης διευθυντή.
 1. Πιστώθηκαν άρρενες υποψήφιοι που δεν χρησιμοποίησαν τις μονάδες ΕΦ κατά την προαγωγή τους σε θέση βοηθού διευθυντή
 1. Υπήρχε επιπλέον ένας που δεν είχε τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα και δεν περιλήφθηκε στους καταλόγους που συνέταξε η ΣΕ
 1. Ο κατάλογος των προτεινομένων περιλαμβάνει τριπλάσιους υποψηφίους από τον αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν. Καλούνται επίσης όσοι ισοψηφούν με τον τελευταίο υποψήφιο. Στην περίπτωση μας οι υποψήφιοι με αριθμό 6 έως 16 ισοψηφούσαν.
 1. Οι Δώδεκα (12) εξ αυτών πιστώνονται με 2,17 μονάδες και ένας (1) με 2,42 μονάδες ΕΦ. Πηγή: Έκθεση ΣΕ σελ. 5.

Συντομογραφίες

 1. ΒΔ : Βοηθός Διευθυντής 
 1. ΔΔΕ: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Τμηματάρχης ) 
 1. ΕΔΕ: Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 1. ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 1. ΕΦ : Εθνική Φρουρά
 1. ΠΛΕ: Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
 1. ΣΕ : Συμβουλευτική Επιτροπή
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00