Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 159 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές εκπαιδευτικών Δημοτικής μέρος Γ

Μέρος Γ: Η μάχη για την πρώτη προαγωγή

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Εισαγωγή

Στις 12/10/2017 η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) γνωστοποίησε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, μεταξύ άλλων, των προκήρυξη¹ έξι (6) θέσεων Βοηθών διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης(ΒΔ).  Με βάση την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μεταξύ των ημερομηνιών 13/10/2017  και 30/10/2017. Η ΕΕΥ απέστειλε σχετική Επιστολή στον ΔΔΕ². Ως αποτέλεσμα της Επιστολής συγκροτήθηκε τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελούμενη από ένα ΠΛΕ και δύο ΕΔΕ . Η ΣΕ αφού μελέτησε τους φακέλους των υποψηφίων συνέταξε Έκθεση³ την οποία ο ΔΔΕ απέστειλε στην ΕΕΥ με επιστολή ημερομηνίας 21/12/2017. Η Έκθεση αναφέρει ότι ο τελικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων είναι πέντε⁴ (3) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,   δύο λεπτομερείς καταλόγους στους οποίους ταξινομούνται οι ογδόντα πέντε (85)  δάσκαλοι που έκαναν αίτηση. Κάθε κατάλογος περιείχε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε ένα από τους συναδέλφους:

 1. Αριθμό Προσωπικού Φακέλου
 2. Ονοματεπώνυμο
 3. Ημερομηνία διορισμού σε θέση δασκάλου
 4. Βαθμολογίες  δέκα (10) τελευταίων χρόνων
 5. Μέσους όρους δύο (2) τελευταίων βαθμολογιών και δεκαετίας
 6. Σύνολο μονάδων Αξίας
 7. Μήνες υπηρεσίας στη θέση
 8. Μήνες προϋπηρεσίας στη θέση
 9. Μονάδες αρχαιότητας
 10.  Μονάδες προσόντων
 11.  Μονάδες θητείας  Εθνικής Φρουράς⁵(ΕΦ)
 12.  Σύνολο  μονάδων.
 13. Παρατηρήσεις (Πτυχία υποψηφίων )

Στο μέρος αυτό της έρευνας θα κάνουμε στατιστική παρουσίαση  υπηρεσιακών χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η αρχαιότητα, τα προσόντα, οι μονάδες θητείας και η διασπορά των βαθμολογιών  των 76 συναδέλφων που έκαναν αίτηση. Θα χρησιμοποιήσουμε  τους στατιστικούς δείκτες της κατανομής συχνότητας και  του μέσου όρου. Με βάση την προαναφερθείσα επεξεργασία θα βγάλουμε συμπεράσματα για το υπηρεσιακό προφίλ του δάσκαλου που διεκδικεί την πρώτη του  προαγωγή το σχολικό έτος 2017-18.

Α. Το υπηρεσιακό προφίλ των δασκάλων που έκαναν αίτηση για προαγωγή

 1. Οι ογδόντα πέντε (85)  που έκαναν αίτηση προαγωγής είχαν όλοι τα ελάχιστα προσόντα⁶ για διεκδίκηση θέσης ΒΔ, όπως αναφέρονται στα σχέδια υπηρεσίας.
 2. Αντιστοιχούν δεκαεπτά (17) ενδιαφερόμενοι για κάθε προσφερόμενη θέση! Η σπανιότητα των θέσεων είναι προφανής.
 3. Με βάση τις αιτήσεις, η ΣΕ κατάρτισε τους ακόλουθους δύο καταλόγους:

-      Κατάλογο δεκαεπτά (17) υποψηφίων που προτείνονται⁷ για προαγωγή και θα κληθούν σε συνέντευξη.

-       Κατάλογο εξήντα οκτώ (68) υποψηφίων που αν και κατέχουν τα προσόντα δεν προτείνονται για προαγωγή και δεν θα κληθούν σε συνέντευξη. Τέσσερις στους πέντε (4/5) υποψήφιους, δηλαδή το 80%,  αποκλείονται από τη διεκδίκηση προαγωγής προκαταβολικά.

4. Οι μονάδες των  διεκδικητών κατά τομέα αξιολόγησης κυμαίνονταν:

Αξία: Ογδόντα ένας (81) είχαν αξία 189,25 έως 190 μονάδες και τέσσερις (4) από 182,50 έως 187 μονάδες.

Αρχαιότητα: 22,17 έως 24,17 μονάδες είχαν οι υποψήφιοι του  καταλόγου προτεινομένων και 13,17 έως 26,17  μονάδες οι υποψήφιοι του  καταλόγου μη προτεινομένων.

Προσόντα: 0 έως 5 μονάδες.

Θητεία ανδρών στην ΕΦ: 0 έως 2,17 μονάδες.

5. Το σύνολο των μονάδων των αιτητών από τους τέσσερις τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (3) κυμαινόταν από 219,34  [1ος υποψήφιος καταλόγου Προτεινομένων] έως 200,33 μονάδες [ τελευταίος υποψήφιος καταλόγου μη προτεινομένων ] Η διαφορά του πρώτου από τον τελευταίο σε ένα σύνολο ογδόντα πέντε ( 85) αιτητών είναι  19,01 μονάδες.

 6. Από τους  ογδόντα πέντε (85) προσοντούχους  αιτητές των δύο καταλόγων,  οι δεκαέξι (16) ήταν  άντρες (16,82%) και οι   εξήντα εννιά (69) γυναίκες.(81,18%) Για κάθε ένα (1) άντρα  αντιστοιχούσαν  πέραν των τεσσάρων (4) γυναικών. [ Ακριβής αναλογία: 1 / 4,31 ] 

7. Από τους ογδόντα πέντε (85) προσοντούχους  αιτητές των δύο καταλόγων,  οι έξι (6), δηλαδή 7,06%,  είχαν μόνο  βασικά προσόντα . Εβδομήντα οκτώ (78) ή ποσοστό 91,76% είχαν  μάστερ ή δοκτοράτο και ένας (1,18%) μονοετή μετεκπαίδευση. Ο πληθωρισμός  των μεταπτυχιακών  είναι προφανής.

 8. Είναι μύθος ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης έχει μόνο ως βασικό συντελεστή ανέλιξης την αρχαιότητα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δασκάλων για απόκτηση μάστερ και διδακτορικών δείχνει ότι μάλλον τα προσόντα είναι ο βασικότερος συντελεστής ανέλιξης.

9. Από τους ογδόντα πέντε (85) δασκάλους των δύο καταλόγων: 

Οι εξήντα πέντε (65) είχαν μάστερ ( 76,47%)

Οι δεκατρείς (13) μάστερ και διδακτορικό (15,29%).

Ο πληθωρισμός των μάστερ έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση της αξίας τους για σκοπούς προαγωγής γι' αυτό και οι πλέον φιλόδοξοι διεκδικητές  δαπανούν επιπλέον χρόνο και πενταψήφιο αριθμό ευρώ  για διδακτορικό.  

10.  Από τα εξήντα πέντε (65)  μάστερ, τα πενήντα δύο ( 80%) ανήκαν σε γυναίκες και δεκατρία (13) σε άνδρες ( 20%). Ο πυρετός των μεταπτυχιακών δεν ξεχωρίζει φύλο.

11. Από τις εξήντα εννιά (69) γυναίκες  δασκάλες των δύο καταλόγων οι  πέντε (5) (7,25%) είχαν μόνο βασικά προσόντα,  οι πενήντα δύο (52) είχαν μάστερ ( 75,36%) και οι δώδεκα (12) διδακτορικό (17,39%). Το ποσοστό των γυναικών με προσόντα πέραν των βασικών ήταν 92,75%. (64/69)  

12. Από τους δεκαέξι (16) άντρες δασκάλους των δύο καταλόγων ένας (1) είχε βασικά προσόντα (6,25%), ένας (1) είχε μονοετή εκπαίδευση (6,25%), δεκατρείς (13)  μάστερ ( 81,25%) και ένας δοκτοράτο (6,25%) . Το ποσοστό των αντρών με προσόντα πέραν των βασικών είναι  93,75% (15/16), ελαφρά ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών.

13.  Από τους δεκαέξι (16) άντρες δασκάλους των δύο καταλόγων   οι δεκατέσσερις (14) ή ποσοστό 87,5% πιστώνονται με μονάδες υπηρεσίας στην ΕΦ⁵.

14. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προσοντούχων  αιτητών των δύο καταλόγων σε θέση δασκάλου ανά κατηγορία προσόντων είναι:

Διδακτορικό: 19,79 έτη

Μάστερ: 21,69 έτη

Βασικά προσόντα: 23,1 έτη.

Είναι φανερό ότι όσο περισσότερα προσόντα έχει ο υποψήφιος, τόσο νωρίτερα μπαίνει στη διαδικασία διεκδίκησης προαγωγής.

15. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου με βάση το φύλο είναι:

Άντρες: 20,94 έτη.

Γυναίκες: 21,67 έτη

Στην υπό εξέταση διαδικασία, οι άντρες φαινομενικά μπαίνουν στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης προαγωγής 0,73 έτη νωρίτερα, πλην όμως αν συνυπολογίσουμε την διετή καθυστέρηση διορισμού λόγω στρατιωτικής θητείας  υπάρχει χρονική υπεροχή του  γυναικείου φύλου κατά 1,23 έτη.

Πώς διαφοροποιούνται τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά όσων θα κληθούν σε συνέντευξη από αυτούς που δεν θα κληθούν; Διαβάστε προσεχώς το τέταρτο μέρος της έρευνας μας και δείτε παραστατικά τη μάχη μεταξύ «φαβορί και αουτσάιντερ».

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

1.Ανακοίνωση ΕΕΥ ημερομηνίας 12/10/2017, με τίτλο Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.eey.gov.cy.

2. Ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2017 και αρ. Φακ. 15.21.003.004.001.005

3. Αρ. Φακ.15.21.21.2/6 Πρακτικά της Συνεδρίας της Σ.Ε. προς την ΕΕΥ με θέμα «Έκθεση για την πλήρωση πέντε θέσεων  Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

4. Η μείωση των θέσεων από έξι (5) σε πέντε (3) οφείλεται στη μη πλήρωση της θέσης επιθεωρητή Μουσικής και τη συνακόλουθη μη κένωση μιας θέσης διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή αντίστοιχα.

5. Πιστώθηκαν άρρενες υποψήφιοι  με 1/12 της μονάδας για κάθε μήνα υπηρεσίας τους στην ΕΦ.

6. Όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας Βοηθού διευθυντή

7. Ο κατάλογος των προτεινομένων περιλαμβάνει τριπλάσιους υποψηφίους από τον αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν. Καλούνται επίσης όσοι ισοψηφούν με τον τελευταίο υποψήφιο. Στην περίπτωση μας οι υποψήφιοι με αριθμό 15 έως 17 ισοψηφούσαν με 216,97 μονάδες.

8. Οι Δώδεκα (12) εξ αυτών πιστώνονται με 2,17 μονάδες, ένας (1) με 1,08 μονάδες και ένας (1) με 0,75 μονάδες ΕΦ. Πηγή: Έκθεση ΣΕ σελ. 6-7.

Συντομογραφίες

1. ΒΔ : Βοηθός Διευθυντής 

 2. ΔΔΕ: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Τμηματάρχης ) 

 3. ΕΔΕ: Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης

4. ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

5. ΕΦ : Εθνική Φρουρά

6. ΠΛΕ: Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

7. ΣΕ : Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00