Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 130 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Περίληψη:

Υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών εκπαιδευτικών αναφορικά με το θέμα των προαγωγών; Διαβάστε στο κείμενο που ακολουθεί:

-Τα ερωτήματα, τους στόχους και τη μεθοδολογία της έρευνας μας.

- Τις απόψεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, του Εθνικού Οργανισμού για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της κας Ελένης Χ. Κούντουρου μέλους του Δ.Σ. ΠΟΕΔ.

 

Φύλο και προαγωγή:

Εισαγωγή και οριοθέτηση της έρευνας:

          Η ισότητα ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας είναι ένα από τα κύρια ζητούμενα σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά, η έρευνα που ακολουθεί θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα, που αφορούν το διδασκαλικό κλάδο.

Στοιχειοθετείται, με βάση ποσοτικά στοιχεία και δεδομένα που θα αναφερθούν πιο κάτω, δυσμενής διάκριση εις βάρος είτε των ανδρών, είτε των γυναικών εκπαιδευτικών της δημόσιας δημοτικής εκπαίδευσης στον τομέα των προαγωγών;

- Αν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις ποιοι οι λόγοι ύπαρξης τους; Με ποιους δε τρόπους μπορούμε να τις άρουμε;

 

Μεθοδολογία της έρευνας:

      Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα τεθούν υπόψη των αναγνωστών τα ακόλουθα δεδομένα:

Α) Αναφορές άλλων μελετητών πάνω στο θέμα « Φύλο και προαγωγές»

Β) Εκπαιδευτικοί και φύλο: Αναφορά στο θέμα της σύνθεσης του διδασκαλικού πληθυσμού κατά φύλο, στις 31/12/1989, 31/12/2001 και 31/12/2004, με βάση τους κατάλογους μελών της ΠΟΕΔ. Η ποσοστιαία σύνθεση κατά φύλο, του εκπαιδευτικού πληθυσμού, θα αποτελέσει ένα από τα ποσοτικά κριτήρια για την διερεύνηση της υπόθεσης της έρευνας.

Γ) Καθορισμός των κριτηρίων με βάση τα οποία θα κρίνουμε αν υπάρχει διάκριση με βάση το φύλο την προαναφερθείσα περίοδο.

Δ) Παρουσίαση πινάκων με  τους αριθμούς υποψηφίων β. δ/ντων και δ/ντων της παρελθούσας τριετίας όπως αυτοί παρουσιάζονται στους σχετικούς καταλόγους των Συμβουλευτικών Επιτροπών για την πλήρωση των προαναφερθείσων κενών θέσεων. Παρουσίαση στοιχείων για την ποσοστιαία αναλογία των υποψηφίων για προαγωγή κατά φύλο.

Ε) Παρουσίαση των προαγωγών που έγιναν την τριετία του 2002-2005 και ανάλυση των ποσοστών των προαχθέντων κατά φύλο. Τα στοιχεία θα παρουσιαστούν αναλυτικά, τόσο για κάθε μεμονομένη διαδικασία προαγωγών, όσο και συγκεντρωτικά γιά όλη την τριετία.

Στ) Ορισμόςτης έννοιας της προαξιμότητας των υποψηφίων κατά φύλο και σύγκριση της προαξιμότητας ανδρών και γυναικών  υποψηφίων β. δ/ντων και δ/ντων.

Ζ) Προσπάθεια εντοπισμού χαρακτηριστικών των υποψηφίων που συνδέονται με το φύλο και επηρέαζουν την πιθανότητα κάποιου για προαγωγή. Τεκμηρίωση με μαθηματικό τρόπο της επίδρασης των παραγόντων αυτών.

 

Αναφορές άλλων μελετητών στο θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας:

Α) Η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για το 2003:

       Στις σελίδες 69 και 70 της Έκθεσης, η απελθούσα Επιτροπή επί λέξη αναφέρει:

«Αντιπροσωπεύονται επαρκώς τα δύο φύλα στις προαγωγές του 2003; Το γράφημα 9 είναι διαφωτιστικό. (Παρατίθεται γραφική Παράσταση που δείχνει ότι το 2003 προήχθησαν 216 άντρες και 259 γυναίκες) Φαίνεται αμέσως ότι προήχθησαν περισσότερες γυναίκες παρά άντρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 54,5% και 45,5%. Ωστόσο για ακριβέστερη μελέτη της αναλογίας προαγωγών με βάση το φύλο πρέπει να εξεταστούν και οι αντίστοιχες αναλογίες στον πληθυσμό των υποψηφίων. Αυτό γίνεται στον πίνακα 11.

Πίνακας 11

Πιθανότητες προαγωγής κατά φύλο

Φύλο

Συχνότητα πληθυσμού

Συχνότητα προαγωγών

Αναλογία πληθυσμού:

Άντρες

440

216

2,04

Γυναίκες

455

259

1,76

Σύνολο

895

475

1,88

 

Ο πίνακας 11 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα προαγωγής στο υπό ανασκόπηση έτος σε σύγκριση με τους άνδρες. Συγκεκριμένα η πιθανότητα προαγωγής για τους άνδρες ήταν 2,04. Με απλούστερα λόγια σε κάθε 1,76  γυναίκες υποψήφιους προαγόταν μια. Στην περίπτωση των ανδρών προαγόταν ένας σε κάθε 2,04 άντρες υποψήφιους.

Παρατηρήσεις:

1) Η Έκθεση απεικονίζει μια γενική τάση στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Πράγματι σε απόλυτους αριθμούς οι γυναίκες που προάγονται είναι περισσότερες από τους άντρες. Ωστόσο δεν δίνονται ειδικά στοιχεία κατά κλάδο και κατά θέση προαγωγής. Υπάρχουν κλάδοι στην δημόσια εκπαίδευση, για παράδειγμα αυτός των νηπιαγωγών, που αποτελούνται μόνο από γυναίκες και κατά συνέπεια μόνο γυναίκες προάγονται. Διαφοροποιούνται άραγε τα ποσοστά αντρών και γυναικών στις προαγωγές β. δ/ντων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά στις προαγωγές των διευθυντών; Ούτε αυτό το σημείο διευκρινίζεται. Ακόμα δεν υπάρχει  παρουσίαση δεδομένων για τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση ξεχωριστά.

2) Η Ε.Ε.Υ. επισημαίνει ότι η πιθανότητα προαγωγής των γυναικών υποψηφίων ήταν μεγαλύτερη από αυτή των αντρών. Από τα στοιχεία που παραθέτει η Επιτροπή συνάγεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων γυναικών ανερχόταν σε 455 δηλαδή ποσοστό λιγότερο από 51% του συνόλου, ενώ πήραν το 54,5% των προαγωγών. Ποια όμως είναι η αναλογία ανδρών και γυναικών στο συνολικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών; Η Επιτροπή δεν παραθέτει στοιχεία για το θέμα αυτό. Η διαπίστωση ότι οι γυναίκες πήραν αριθμητικά περισσότερες προαγωγές από τους άνδρες δεν επαρκεί για να αποδείξει διάκριση εις βάρος των ανδρών. Αν, για να αναφέρουμε ένα υποθετικό παράδειγμα, το 70% των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, το γεγονός ότι το 54,5% των προαχθέντων είναι γυναίκες οριοθετεί διάκριση εις βάρος των γυναικών. Προφανώς η Ε.Ε.Υ. δεν εμβαθύνει στον τομέα αυτό.

3) Ενώ η Ε.Ε.Υ. με σαφήνεια παραθέτει το συμπέρασμα της ότι δηλαδή κατά το υπό εξέταση έτος οι γυναίκες υποψήφιοι είχαν περισσότερες πιθανότητες προαγωγής από τους άνδρες, εντούτοις δεν προσπαθεί να ερμηνεύσει τα συμπεράσματα αυτά και να πιθανολογήσει τις αιτίες που τα προκαλούν. Προφανώς στα πλαίσια μιας γενικότερης και ευρύτερης αναφοράς δεν είχαν τα στοιχεία ή το χρόνο για να εμβαθύνουν στον τομέα αυτό περισσότερο.

         Στα πλαίσια της δικής μας αναφοράς, θα οριοθετηθούν περισσότερο παράμετροι όπως η σύνθεση κατά φύλο του διδασκαλικού πληθυσμού, οι αναλογίες ανδρών και γυναικών υποψηφίων και προαχθέντων ανάλογα με τη διεκδικούμενη θέση, καθώς και χαρακτηριστικά των υποψηφίων που σχετίζονται με το φύλο και επηρεάζουν την πιθανότητα προαγωγής.

 

Β) Γυναίκες ισότητα και μύθοι: (Ελένης Χειμάρη Κούντουρου) Μέλους Δ.Σ. ΠΟΕΔ.

Η συνάδελφος, σε άρθρο της στο Έντυπο «Δημοκρατική Παιδεία», αρ. τεύχους 20 , σελ. 4 αναφέρει τα ακόλουθα:

«Οι γυναίκες του διδασκαλικού κλάδου θεωρούνται ίσως από τις πιο ευνοούμενες εργαζόμενες γυναίκες σε ότι αφορά το πιο πάνω θέμα*. Τα φαινόμενα πολύ συχνά απατούν – και ενίοτε εξαπατούν- γιατί σε ότι αφορά την ισομισθία υπάρχει στις πρώτες βαθμίδες και ίσως κάποιος μπορεί να πει, ότι ευνοεί τις γυναίκες που έχουν 2 χρόνια περισσότερη υπηρεσία από τους συνομήλικους τους άντρες. Όταν όμως εξεταστεί το θέμα πιο προσεκτικά, θα δει ότι σε ότι αφορά την ισότητα ευκαιριών, εκεί τα πράγματα είναι κάπως προβληματικά:

1. Ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 85% του διδασκαλικού κόσμου, μόνον 10% θα πάρει θέση Β.Δ. ενώ μόνο το 4% από αυτές πιθανόν να πάρει διευθυντική θέση. Αν υπολογίσει κανείς την μισθολογική διαφορά  στην μισθολογική κλίμακα Β.Δ./ Διευθυντή και απλού δασκάλου, αντιλαμβάνεται καλύτερα και το φιάσκο περί ισομισθίας....»

*(σημ. αναφέρεται στην ισομισθία αντρών και γυναικών)

 

Παρατηρήσεις:

     Ενώ η συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι οι γυναίκες συνάδελφοι τυγχάνουν δυσμενούς διάκρισης σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους αναφορικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, δεν τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς της με στοιχεία. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι μόνο το 4% των γυναικών δασκάλων θα πάρουν διευθυντική θέση, ή αντίστοιχα ότι μόνο το 10% θα πάρει θέση Β.Δ/ντων Πως αποδεικνύεται αυτό στην πράξη; Πως εξακρίβωσε η συνάδελφος τα αριθμητικά δεδομένα που παραθέτει, που αν επαληθεύονταν θα αποτελούσαν ατράνταχτη απόδειξη των ισχυρισμών της; Η κ. Κούντουρου δεν παραθέτει στοιχεία για να αποδείξει όσα λέει και κατά συνέπεια απορρίπτω τους ισχυρισμούς της ως ατεκμηρίωτους.

3) Επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Προστασίας  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον υποφαινόμενο.

     Ο Ε.Ο.Π.Α.Δ. απαντώντας σε επιστολή παράπονο του Μιχάλη Α. Πόλη, δασκάλου, με την οποία ισχυριζόταν ότι η μη αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγών και σύνταξης αποτελεί δυσμενή διάκριση για τους στρατεύσιμους δασκάλους  απάντησε, μεταξύ άλλων ως εξής:

«Θέμα: Αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας των κρατικών υπαλλήλων στην Εθνική Φρουρά για σκοπούς προαγωγής και σύνταξης

Είμαι εξουσιοδοτημένος από τον Ε.Ο.Π.Α.Δ. να αναφερθώ στο παράπονο σας το οποίο έχω μελετήσει και να σας πληροφορήσω το εξής:

Το παράπονο σας στοιχειοθετείται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των προνοιών του άρθρου για ισότητα των πολιτών όσον αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις....Σε σχέση με τον τομέα των προαγωγών όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα των κριτηρίων προαγωγής δεν εμπίπτουν στα πλαίσια των δικαιοδοσιών του Οργανισμού. Μπορεί όμως ο ενδιαφερόμενος πολίτης, στην περίπτωση αυτή εσείς, να το διεκδικήσετε μέσω των διαδικασιών που προβλέπει το Σύνταγμα και η Νομοθεσία»

     Είναι φανερό ότι ο Ε.Ο.Π.Α.Δ. αναγνωρίζει ότι η μη αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας των ανδρών δασκάλων για σκοπούς προσαυξήσεων, προαγωγής και σύνταξης αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των αντρών δασκάλων. Η μαρτυρία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί προέρχεται από ένα ανεξάρτητο κρατικό οργανισμό, ο σκοπός ύπαρξης του οποίου είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

 

Περίληψη:

Στο κείμενο που ακολουθεί δίνονται οι ορισμοί των ακόλουθων παραμέτρων της έρευνας:

-Διδασκαλικός πληθυσμός και κατανομή των μελών της ΠΟΕΔ κατά φύλο.

Χρονική περίοδος στην οποία καταμετρούνται τα ποσοστά προαγωγών σε σχέση με το φύλο των προαγόμενων εκπαιδευτικών.

- Προαξιμότητα των εκπαιδευτικών και φύλο.

- Η διαφοροποίηση της σύνθεσης του διδασκαλικού πληθυσμού, ως προς το φύλο μεταξύ 1989-2004. Ενώ το 1989, εξαιρουμένων των νηπιαγωγών, οι δασκάλες αποτελούσαν το 53% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη δημοτική εκπαίδευση, το ποσοστό τους το 2004 ανήλθε στο 78,81%

 

Οριοθέτηση του προβλήματος:

Για τους σκοπούς της έρευνας μας οι ακόλουθοι όροι ορίζονται ως εξής:

 

Διδασκαλικός πληθυσμός: Όλοι οι εκπαιδευτικοί, μέλη της ΠΟΕΔ που εργάζονταν στα δημοτικά σχολεία ή σε συναφές εκπαιδευτικό έργο (απόσπαση κλπ) με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην προδημοτική εκπαίδευση που είναι όλες γυναίκες και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση.

 

Χρονική περίοδος και περιεχόμενο της έρευνας:

Η έρευνα καταμετρά εφτά ξεχωριστές διαδικασίες προαγωγής απλών δασκάλων σε βοηθούς διευθυντές που έγιναν την περίοδο από 1.1.2002 έως 1.1.2005. Καταμετρούνται οι υποψήφιοι κάθε διαδικασίας και ομαδοποιούνται ανάλογα με το φύλο. Εξάγονται ποσοστά υποψηφίων κατά φύλο. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους προαχθέντες και εξάγονται παρόμοια στατιστικής φύσεως συμπεράσματα.

Σε δεύτερο στάδιο η έρευνα καταμετρά οκτώ ξεχωριστές διαδικασίες προαγωγής  βοηθών δ/ντων σε διευθυντές που έγιναν την περίοδο από 1.9.2001 έως 1.1.2005. Τα ποσοτικά δεδομένα καταγράφονται όπως και προηγουμένως.

 

Προαξιμότητα υποψηφίων κατά φύλο:

Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής η προαξιμότητα κατά φύλο σε μια διαδικασία προαγωγής ορίζεται ως το πηλίκο των υποψηφίων για μια θέση που ανήκουν στο ίδιο φύλο, δια τον αριθμό των ομοφύλων τους που τελικά προήχθησαν και πήραν τη θέση. (Μαθηματική διατύπωση : Π = υ/ π και 0<Π<1)

 

Άνιση μεταχείριση στον τομέα των προαγωγών σε σχέση με το φύλο:

Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, η άνιση μεταχείριση ανδρών ή γυναικών λόγω του φύλου τους τεκμηριώνεται, αν το ποσοστό των προαχθέντων ή υποψηφίων που ανήκουν στο ίδιο φύλο υπολείπεται του ποσοστού των ομοφύλων εκπαιδευτικών, στο  διδασκαλικό πληθυσμό, ο οποίος περιλαμβάνει άτομα, τα οποία με βάση τα σχέδια υπηρεσίας, έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας για να διεκδικήσουν τη θέση αυτή, ή ήδη την κατέχουν , ή έχουν ανώτερη θέση.

 

Πηγές ποσοτικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αυτή:

        Τα στοιχεία που θα παρατεθούν στους 10 πίνακες δεδομένων της έρευνας αυτής έχουν αποκτηθεί από τις ακόλουθες πηγές:

- Εκπαιδευτικός, έκτακτη έκδοση, κατάλογοι μελών ΠΟΕΔ 31/12/2001 και 31/12/2004.

 -Εκπαιδευτικός τεύχος 163, κατάλογος μελών ΠΟΕΔ την 31η Δεκεμβρίου 1989.

- Ιστοσελίδα Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: Ανακοινώσεις που αφορούν συνεντεύξεις για προαγωγές και ανακοινώσεις προαχθέντων.

-Αρχείο ΠΟΕΔ: Κατάλογοι υποψηφίων, τους οποίους συνέταξαν οι Συμβουλευτικές Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τις 15 υπό εξέταση διαδικασίες προαγωγών.

- Επετηρίδες ΠΑΚ περιόδου 1985  μέχρι 1993.

 

Διδασκαλικός πληθυσμός και φύλο των εκπαιδευτικών:

Πίνακας 1: Μέλη της ΠΟΕΔ κατά κλάδο

 

Ημερομηνία

Σύνολο εγγεγραμμένων μελών ΠΟΕΔ

(σημ. 1)

Προδημοτική Εκπαίδευση.

( Με έδρα νηπιαγωγείο)

%

ποσοστό μελών Προδημοτικής

Εκπαίδευσης

Δημοτική Εκπαίδευση

(Δάσκαλοι, ειδικότητες κλπ)

%

ποσοστό μελών Δημοτικής

Εκπαίδευσης

31.12.1989

2753

269

9,77

2484

90,23

31.12.2001

4391

515

11,73

3876

88,27

31.12.2004

4346

529

12,17

3817

87,83

 

Από τον πίνακα 1 προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα:

1) Στο τέλος του 2001 τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. ήταν 4391 ενώ ακριβώς 3χρόνια αργότερα είχαν μειωθεί κατά 1% περίπου για λόγους που δεν εμπίπτουν στα όρια της έρευνας αυτής.

2) Από τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. ένα ποσοστό που την περίοδο 2001-2004 κυμαινόταν μεταξύ 11,73% και 12,17 εργάζονταν στην δημόσια προδημοτική εκπαίδευση. Το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο τα έτη 2001 και 2004 ήταν αντίστοιχα 88,27% και 87,83% αποτελούσε το προσωπικό της Δημοτικής εκπαίδευσης. Πάνω σε στατιστικά δεδομένα που αφορούν τα άτομα αυτά, που ανήκουν και στα δύο φύλα, θα στηριχθούν οι συγκρίσεις που θα ακολουθήσουν.

3) Τα δεδομένα που αφορούν την σύνθεση του διδασκαλικού πληθυσμού στις 31.12.1989 θα αποτελέσουν κριτήριο για την σύνθεση του διδασκαλικού πληθυσμού που βρίσκεται ή θα μπορούσε να βρίσκεται με βάση τα σχέδια υπηρεσίας σε διαδικασία προαγωγής. Αυτό γιατί πάνω στον κατάλογο υποψηφίων βοηθών διευθυντών μπορούν να τοποθετηθούν άτομα με 13 συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας.

 

Πίνακας 2: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης (εκτός νηπιαγωγών) κατά φύλο.

Ημερομηνία

Δημοτική Εκπαίδευση

(Δάσκαλοι, ειδικότητες κλπ)

Άντρες

%

Ποσοστό

Αντρών

Γυναίκες

%

Ποσοστό γυναικών

31.12.1989

2484

1172

47,18

1312

52,82

31.12.2001

3876

  911

23,50

2965

76,50

31.12.2004

3817

  809

21,19

3008

78,81

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 2:

1) Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπάρχει σταδιακή μείωση της παρουσίας ανδρών εκπαιδευτικών τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστά. Το 1989 οι άνδρες υπερέβαιναν το 47% του συνολικού πληθυσμού των εκπαιδευτικών, ενώ το 2001, μέσα σε 12 χρόνια δηλαδή, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί κατά το ήμισυ. Μέσα σε 3 χρόνια, από το τέλος του 2001 μέχρι το τέλος του 2004, ο αριθμός των αντρών δασκάλων έχει μειωθεί περαιτέρω, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ως ποσοστό. Συγκεκριμένα στις 31.12.2001 είχαμε 911 άντρες μέλη της ΠΟΕΔ ενώ στις 31.12.2004 μόνο 809 , δηλαδή είχαν μειωθεί κατά 102. Το αντίστοιχο ποσοστό είχε μειωθεί κατά 2,39%. Πράγματι ενώ το 2001 οι άντρες αποτελούσαν το 23,5% όσων δίδασκαν στα δημοτικά, το 2004 το ποσοστό τους είχε μειωθεί στο 21,19%. Η υπόθεση ότι η μείωση θα συνεχιστεί και στο μέλλον κρίνεται εύλογα βάσιμη.

2) Η μείωση, με την πάροδο του χρόνου, του ποσοστού των ανδρών στην δημοτική εκπαίδευση εξηγείται αν συνυπολογίσουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

2.1) Μέχρι το 1993 η δημοτική εκπαίδευση επανδρωνόταν, κατά κύριο λόγο από αποφοίτους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

2.2) Μέχρι το 1982 προσλαμβάνετο ίσος αριθμός αντρών και γυναικών στην σχολή. Η πρακτική αυτή αδικούσε τις γυναίκες υποψήφιες. Άντρες με χαμηλότερη βαθμολογία γίνονταν δεκτοί στην σχολή, γιατί οι άντρες υποψήφιοι σπουδαστές ήταν λιγότεροι, ενώ γυναίκες με ψηλότερη βαθμολογία έχαναν τις θέσεις λόγω της  ποσόστωσης.

2.3) Η άδικη αυτή κατάσταση ανατράπηκε το 1983 με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε ότι μόνο αποδεκτό κριτήριο για εισδοχή του υποψήφιου στην Παιδαγωγική Ακαδημία ήταν η βαθμολογία των υποψηφίων. Από τη χρονιά εκείνη και μετά οι γυναίκες σπουδαστές ήταν σημαντικά περισσότερες από τους άντρες.

2.4) Δεδομένου ότι οι πρώτοι απόφοιτοι της Π.Α.Κ. που προσελήφθησαν με κριτήριο τη βαθμολογία τους αποφοίτησαν το 1986, το έτος αυτό πρέπει να θεωρηθεί ορόσημο για τη σύνθεση του διδασκαλικού πληθυσμού. Καθώς οι παλιοί δάσκαλοι που διορίστηκαν με κριτήριο τον ίσο αριθμό κατά φύλο αφυπηρετούν σιγά σιγά, είναι φυσικό το ποσοστό των γυναικών δασκάλων να αυξάνεται όσο περνά ο καιρός. Αυτό δείχνει και ο πίνακας 2 που εξετάσαμε.

 

Περίληψη:

- Τρεις στους τέσσερις υποψηφίους για προαγωγή σε θέση β. δ/ντη σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης, την περίοδο 2002-2004 ήταν γυναίκες.

- Το 71% των υποψηφίων, που τελικά πήραν προαγωγή  σε θέση βοηθού διευθυντή την ίδια περίοδο, είναι γυναίκες.

- Συνεχής αύξηση του ποσοστού των γυναικών που προάγονται σε τρία συνεχή χρόνια.

- Μεγαλύτερη προαξιμότητα των ανδρών υποψηφίων β. δ/ντων, σε σύγκριση με γυναίκες συνυποψήφιους τους, παρόλο που σε απόλυτους αριθμούς αποτελούν μικρή  μειοψηφία.

 

Πίνακας 3:  Κατάλογοι υποψήφιων β. δ/ντων και φύλο προαξίμων

 

Αύξων αριθμός

διαδικασίας

Ημερομηνίες συνεντεύξεων

Ή σύνταξης

Καταλόγου

Ημερομηνία

ισχύος

προαγωγών

από..

Αριθμός υποψηφίων

Άντρες

Ποσοστό

%

Γυναίκες

Ποσοστό

%

1η

21.11.2001 μέχρι 27.11.2001

02.01.2002

59

27

45,76

32

54,24

2η

28.05.2002

μέχρι

04.06.2002

01.09.2002

130

45

34,62

85

65,38

3η

21.10.2002

24.01.2003

96

27

28,13

69

71,87

4η

19.6.2003

μέχρι

03.07.2003

01.09.2003

203

47

23,15

156

76,85

5η

12.01.2004

μέχρι

20.01.2004

01.02.2004

108

26

24,07

82

75,93

6η

02.06.2004

μέχρι

01.07.2004

01.07.2004

και

01.09.2004

 

323

53

16,41

270

83,59

7η

09.12.2004

μέχρι

15.12.2004

01.01.2005

73

15

20,55

58

79,45

Άθροισματα μέχρι 01.01.2005

992

240

24,19

752

75,81

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 3:

1) Στην περίοδο μεταξύ 1.11.2001 και 1.1.2005, η Ε.Ε.Υ. διεκπεραίωσε 7 διαδικασίες προαγωγών β. δ/ντων σχολείων Προγραμμάτισε 992 συνολικά συνεντεύξεις. Αναφερόμαστε σε αριθμό συνεντεύξεων και όχι ατόμων, γιατί οι περισσότεροι των υποψηφίων κλήθηκαν σε συνέντευξη περισσότερο από μια φορά.

2) Από τις 992 συνεντεύξεις οι 752, δηλαδή ποσοστό 75,81% αφορούσε γυναίκες. Το ποσοστό των συνεντεύξεων που αφορούσε άντρες ήταν μόλις 24,19%

3) Με βάση την νομοθεσία, για να είναι κάποιος υποψήφιος και να συμπεριληφθεί στους καταλόγους των συμβουλευτικών Επιτροπών πρέπει να έχει 13 συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, δηλαδή κατά την ημερομηνία σύνταξης του καταλόγου να άγει το 14ο έτος υπηρεσίας του. Προφανώς δεν μπορούσαν να είναι υποψήφιοι άτομα που διορίστηκαν μετά την 1.9. 1991, όσον αφορά την 7η διαδικασία του πίνακα 3,  το ανάλογο δε χρονικό όριο για τις άλλες διαδικασίες κυμαίνεται μεταξύ των ετών 1988-1991. Όπως έχουμε δείξει με στοιχεία στον πίνακα 2 , η αναλογία αντρών και γυναικών δασκάλων κατά φύλο στις 31.12.1989 ήταν 47 : 53   υπέρ των γυναικών, λόγω του ότι η κατάργηση της ποσόστωσης ήταν πρόσφατη. Δεδομένου δε ότι οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας* του 1990 ήταν 144, δηλαδή 51 άντρες και 93 γυναίκες, με τους περισσότερους των ανδρών να διορίζονται το 1992 μετά την αποστράτευση τους, Η προαναφερθείσα αναλογία το σχολικό έτος 1990-1991 δεν θα ξεπερνούσε τα 44 : 56 υπέρ των γυναικών.

*Επετηρίδα ΠΑΚ , τόμος 31ος , σελ. 199-202.

4) Το συμπέρασμα είναι προφανές. Ενώ οι γυναίκες δασκάλες που δικαιούνταν να υποβάλουν υποψηφιότητα τα έτη 2002-2005 δεν ήταν, στην χειρότερη των περιπτώσεων περισσότερες του 56% των  δασκάλων που θα μπορούσε να είναι  υποψήφιοι, εντούτοις καλύπτουν ποσοστό πέραν του 75% των συνεντεύξεων. Αν αυτό συνιστά αδικία εις βάρος των γυναικών κρίνετε το μόνοι σας. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν τεκμηριώνεται. Το αντίθετο μάλιστα. Οι γυναίκες υπεραντιπροσωπεύονται κατά 19%.

 

Πίνακας 4:  Προαχθέντες  β. δ/ντες και φύλο κατά διαδικασία προαγωγής .

Αύξων αριθμός

διαδικασίας

προαγωγών

Ημερομηνία

ισχύος των

προαγωγών

από...

Αριθμός

προαχθέντων

Άντρες

που προήχθησαν

Ποσοστό %

των προαχθέντων

αντρών επί του συνόλου

των προαχθέντων

Γυναίκες

που προήχθησαν

Ποσοστό %

των προαχθέντων

γυναικών επί του συνόλου

των προαχθέντων

1η

02.01.2002

35

18

51,43

17

48,57

2η

01.09.2002

65

25

38,46

40

61,54

3η

24.01.2003

32

11

34,38

21

65,62

4η

01.09.2003

67

18

26,87

49

73,13

5η

01.02.2004

36

10

27,78

26

72,22

6η

01.07.2004

και

01.09.2004*

111

22

19,82

89

80,18

7η

01.01.2005

18

1

5,56

17

94,44

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου 01.01.2002 μέχρι 01.01.2005

364

105

28,85

259

71,15

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 4:

1) Στην περίοδο μεταξύ 1.1.2002 η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε 7 σειρές προαγωγών β. δ/ντων δημοτικών σχολείων. Συνολικά προήχθησαν 364 άτομα. Ο αριθμός αυτός καλύπτει ποσοστό πέραν του 50% των συνολικών θέσεων β. δ/ντων στην δημοτική εκπαίδευση. Από τους προαχθέντες οι 105, δηλαδή ποσοστό 28,85% ήταν άντρες ενώ οι υπόλοιποι 259 δηλαδή ποσοστό 71,15% ήταν γυναίκες.

2) Όπως έχουμε ήδη τεκμηριώσει με στοιχεία στα σχόλια  που αφορούσαν τον πίνακα 3, ο διδασκαλικός πληθυσμός των δυνάμει υποψηφίων β. δ/ντων, δηλαδή δάσκαλοι με 13 συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, περιελάμβανε γυναίκες σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 56%

3) Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι το ποσοστό των γυναικών που πήραν προαγωγή την περίοδο 2002-2004 , υπερκαλύπτει κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες  την αναλογία των γυναικών δασκάλων στον πληθυσμό των δυνάμει υποψηφίων.

4) Είναι προφανές ότι υπάρχει υποαντιπροσώπευση των αντρών στις προαγωγές, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο σε επόμενο κεφάλαιο.

 

Πίνακας 5:  Προαχθέντες  β. δ/ντες κατ’ έτος και  κατα φύλο.

Έτος

Αριθμός διαδικασιών προαγωγής που έγιναν

Συνολικός αριθμός προαχθέντων

Άντρες

Ποσοστό %

των προαχθέντων

αντρών επί του συνόλου

των προαχθέντων

Γυναίκες

Ποσοστό %

των προαχθέντων

γυναικών επί του συνόλου

των προαχθέντων

2002

2

100

43

43

57

57

2003

2

99

29

29,29

70

70,71

2004

2

147

32

21,77

115

78,23

2005 μέχρι 17/03/2005

1

 18

  1

5,56

17

94,44

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 5:

1) Κάθε ημερολογιακό έτος η Ε.Ε.Υ. διεκπεραιώνει δύο διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων β. δ/ντων. Αυτό συμβαίνει γιατί ισάριθμες φορές, δηλαδή την 31.8 και την 31.12 εκάστου έτους υπάρχουν αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών.

2) Για τρία συναπτά ημερολογιακά έτη υπάρχει συνεχής αύξηση του ποσοστού των γυναικών που προήχθησαν σε β. διευθυντές. Συγκεκριμένα το 2002 το 57% των προαχθέντων ήταν γυναίκες. Το 2003 το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 70,71% , ενώ το 2004 ανέβηκε στο 78,23%. Τέλος στις πρώτες προαγωγές που έγιναν το 2005, το ποσοστό των γυναικών ήταν 94,44%. Αναμένω με αγωνία την δεύτερη διαδικασία του έτους αυτού, για να δω αν θα συνεχιστεί η ανοδική τάση.

3) Το φαινόμενο της συνεχούς αύξησης του ποσοστού των γυναικών που προάγονται σε β. δ/ντες εξηγείται από το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου μπαίνουν στην διαδικασία των προαγωγών όλο και περισσότεροι δάσκαλοι που διορίστηκαν μετά την κατάργηση της ποσόστωσης των φύλων το 1986. Εφόσον σταδιακά το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων διευθυντών αυξάνεται, είναι φανερό ότι και το ποσοστό των προαχθέντων γυναικών θα μεγαλώνει επίσης.

 

Πίνακας 6:  Προαξιμότητα  υποψήφιων β. δ/ντων  κατά φύλο.

Ημερομηνίες συνεντεύξεων

Ή σύνταξης

καταλόγου

Συνολικός αριθμός προαχθέ-

ντων

Αριθμός

υποψηφίων

αντρών

(αριθμός

συνεντεύ-

ξεων)

Αριθμός

προαχ/ντων

αντρών

Προαξιμό

τητα αντρών

Αριθμός

υποψηφίων

γυναικών

Αριθμός προαχ/ντων

γυναικών

Προαξιμό

τητα γυναικών

21.11.2001 μέχρι 27.11.2001

35

27

18

0,667

32

17

0,531

28.05.2002

μέχρι

04.06.2002

65

45

25

0,556

85

40

0,471

21.10.2002

32

27

11

0,407

69

21

0,304

19.6.2003

μέχρι

03.07.2003

67

47

18

0,269

156

49

0,314

12.01.2004

μέχρι

20.01.2004

36

26

10

0,385

82

26

0,317

02.06.2004

μέχρι

01.07.2004

111

53

22

0,415

270

89

0,330

09.12.2004

μέχρι

15.12.2004

18

15

1

0,067

58

17

0,293

Σύνολα

364

240

105

0,438

752

259

0,344

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 6:

1) Όπως έχουμε προαναφέρει στο κεφάλαιο οριοθέτηση του προβλήματος, το μέγεθος το οποίο στην μελέτη αυτή ορίζεται ως «προαξιμότητα  υποψήφιων β. δ/ντων  κατά φύλο» ορίζεται ως το πηλίκο των υποψηφίων β. δ/ντων που ανήκουν στο ίδιο φύλο ως προς τον αριθμό των ομοφύλων τους που προάχθησαν. Είναι φανερό, καθώς εξετάζουμε εκ των υστέρων τα δεδομένα της προαναφερθείσας περιόδου, ότι η προαξιμότητα των αντρών υποψηφίων, παρά το μικρό ποσοστό τους σε απόλυτους αριθμούς, ήταν μεγαλύτερη από την προαξιμότητα των γυναικών. Επιχειρώντας υποκειμενικά να ερμηνεύσω το γεγονός και με πλήρη συναίσθηση ότι μπορεί να κάνω λάθος, κρίνω ότι η Ε.Ε.Υ. πιθανόν να προσπάθησε, ασυνείδητα, να μετριάσει την συντριπτική υπεροχή των γυναικών υποψηφίων προάγοντας κατ’ αναλογία περισσότερους άντρες. Ας δούμε όμως τα πλήρη αριθμητικά δεδομένα:

2) Ενώ στην υπό εξέταση χρονική περίοδο  το 75,81% των συνεντεύξεων αφορούσαν γυναίκες, εντούτοις το ποσοστό των προαχθέντων γυναικών ήταν 71,15% υπολοιπόμενο από το ποσοστό των συνεντεύξεων κατά 4,66%. Αντίθετα ενώ οι συνεντεύξεις με άντρες υποψηφίους αποτελούσαν το 24,19% των συνεντεύξεων, οι άντρες που τελικά προήχθησαν αποτελούσαν το 28,85%. Έχουμε δηλαδή μια υπεραντιπροσώπευση του ποσοστού των προαχθέντων αντρών σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων κατά 4,66%.

3) Η μέση προαξιμότητα των αντρών υποψηφίων είναι 0,438. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσον όρο, έχουμε 43,8 προαγωγές ανδρών δασκάλων σε β. δ/ντες για κάθε 100 υποψήφιους. Αντίστοιχα, πάλι κατά μέσον όρο, έχουμε 34,4 προαχθείσες γυναίκες για κάθε 100 υποψήφιες. Η προαξιμότητα των γυναικών είναι κατά 0,094 μικρότερη.

 

Περίληψη:

-Την περίοδο 2001-2005 τρεις στους πέντε υποψήφιους για προαγωγή στη θέση δ/ντη σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης ήταν γυναίκες.

- Οι προαχθέντες σε θέση δ/ντη την ίδια περίοδο ήταν σε ποσοστό 64% γυναίκες.

- Γιατί η προαξιμότητα των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέση δ/ντη είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών συναδέλφων τους; Ένα ερώτημα που θα απαντηθεί με βάση το Λογικό – Μαθηματικό μοντέλο που θα παρουσιάσουμε στο 5ο μέρος της έρευνας.

 

Προαγωγές Διευθυντών την περίοδο 2001-2005

 

Πίνακας 7: Κατάλογοι υποψήφιων δ/ντων και φύλο προαξίμων

 

Αύξων αριθμός

διαδικασίας

Ημερομηνίες συνεντεύξεων

Ή σύνταξης

καταλόγου

Ημερομηνία

ισχύος

προαγωγών

από..

Αριθμός υποψηφίων

& προγρ.

Συνεντεύξεων

Άντρες

υποψήφιοι

Ποσοστό

%

Γυναίκες

υποψήφιοι

Ποσοστό

%

1η

30.4.2001 μέχρι 07..5.2001

01.09.2001

76

33

43,42

43

56,58

2η

18.7.2001

μέχρι

26.7.2001

01.09.2002

και

01.01.2002

73

30

41,10

43

58,90

3η

15.04.2002

μέχρι

23.04.2002

01.09.2002

92

36

39,13

56

60,87

4η

29.08.2002

 

 

02.01.2003

51

22

43,14

29

56,86

5η

04.04.2003

μέχρι

11.04.2003

01.09.2003

85

28

32,94

57

67,06

6η

26.11.2003

μέχρι

04.12.2003

01.01.2004

 

88

33

37,50

55

62,50

7η

18.03.2004

μέχρι

07.04.2004

15.04.2004

και

01.09.2004

131

51

38,93

80

61,07

8η

20.12.2004

μέχρι

22.12.2004

01.01.2005

57

23

40,35

34

59,65

Άθροισματα μέχρι 01.01.2005

653

256

39,20

397

60,80

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 7:

1) Την χρονική περίοδο μεταξύ Απριλίου 2001 και Δεκεμβρίου 2004, η Ε.Ε.Υ διεκπεραίωσε 8 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων δ/ντη δημοτικών σχολείων. Οι ημερομηνίες ισχύος των προαγωγών αυτών αρχίζουν από την 1.9.2001 και καταλήγουν στην 1.1.2005.

2) Συνολικά, κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, προγραμματίστηκαν 653 συνεντεύξεις με υποψηφίους δ/ντες. Από αυτές 256, δηλαδή ποσοστό 39,2% αφορούσαν άντρες υποψηφίους, ενώ 397 δηλαδή ποσοστό 60,8% γυναίκες. Σε όλες τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που εξετάζουμε οι γυναίκες υποψήφιοι ήταν περισσότερες. Τα ποσοστά τους κυμαίνονται μεταξύ 56,58% και 67,06% παρουσιάζοντας μια διασπορά, μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης τιμής, του ύψους των 10,48 εκατοστιαίων μονάδων.

3) Εξετάζοντας τους ανάλογους καταλόγους υποψηφίων των συμβουλευτικών Επιτροπών για να βρω δεδομένα, αφορούντα τον χρόνο διορισμού τους στην δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, διαπίστωσα ότι άπαντες διορίστηκαν πριν από τις 31.12. 1985. Αυτό σημαίνει ότι προέρχονται από εκείνη την ομάδα του διδασκαλικού πληθυσμού που διορίστηκε πριν την κατάργηση της ποσόστωσης του 50% κατά φύλο, ρύθμισης που έγινε με τους διορισμούς του 1986. Οι υποψήφιοι προέρχονται από ένα πληθυσμό δυνάμει υποψηφίων, στον οποίο τα φύλα αντιπροσωπεύονται σε ίσα ποσοστά.

4) Το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών β. δ/ντων , υποψηφίων για προαγωγή σε διευθυντική θέση, ξεπερνά το 60% κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών που διορίστηκαν πριν το 1985, δείχνει ότι αυτές βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τους άντρες συναδέλφους τους. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γεγονός αυτό με ποσοτικά δεδομένα σε επόμενο κεφάλαιο.

 

Πίνακας 8:  Προαχθέντες διευθυντές και φύλο κατά διαδικασία προαγωγής

Αύξων αριθμός

διαδικασίας

προαγωγών

Ημερομηνία

ισχύος των

προαγωγών

από...

Αριθμός

προαχθέντων

Άντρες

που προήχθησαν

Ποσοστό %

των προαχθέντων

αντρών επί του συνόλου

των προαχθέντων

Γυναίκες

που προήχθησαν

Ποσοστό %

των προαχθέντων

γυναικών επί του συνόλου

των προαχθέντων

1η

01.09.2001

29

9

31,03

20

68,97

2η

01.09.2001

και

01.01.2002

31

13

41,94

18

58,06

3η

01.09.2002

46

14

30,43

32

69,57

4η

02.01.2003

26

12

46,15

14

53,86

5η

01.09.2003

51

15

29,41

36

70,59

6η

01.01.2004

24

8

33,33

16

66,67

7η

15.04.2004

και

01.09.2004

45

17

37,78

28

62,22

8η

01.01.2005

15

8

53,33

7

46,67

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου 01.01.2002 μέχρι 01.01.2005

267

96

35,96

171

64,04

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 8:

1) Με την διεκπεραίωση των 8 διαδικασιών προαγωγής της υπό εξέταση περιόδου, η Ε.Ε.Υ. προήγαγε συνολικά 267 β. δ/ντες σε δ/ντες. Ο αριθμός αυτός καλύπτει πέραν του 70% του συνόλου των διευθυντικών θέσεων της δημοτικής εκπαίδευσης, γεγονός που τονίζει ότι όσα θα αναφερθούν πιο κάτω δεν παρουσιάζουν μόνο την κατάσταση των ετών 2001- 2005, αλλά σε σημαντική προσέγγιση την όλη κατάσταση, αναφορικά με την κατανομή των θέσεων μεταξύ αντρών και γυναικών στο επίπεδο αυτό.

2) Από τους 267 διευθυντές που έτυχαν προαγωγής, οι 171 ήταν γυναίκες και οι 96 άντρες. Το ποσοστό των γυναικών που πήραν προαγωγή αντιπροσώπευε κάτι περισσότερο από το 64% ( κατ’ ακρίβεια 64,04%). Το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών ήταν 35,96%.

 

Πίνακας 9: Προαχθέντες διευθυντές κατ’ έτος και κατά φύλο

Σχολικό

Έτος

Αριθμός διαδικασιών προαγωγής που έγιναν

Συνολικός αριθμός προαχθέντων

Άντρες

Ποσοστό %

των προαχθέντων

αντρών επί του συνόλου

των προαχθέντων

Γυναίκες

Ποσοστό %

των προαχθέντων

γυναικών επί του συνόλου

των προαχθέντων

2001-2002

2

60

22

36,67

38

63,33

2002-2003

2

72

26

36,11

46

63,89

2003-2004

2

75

23

30,67

52

69,33

2004-2005 μέχρι 23/03/2005

2

60

25

41,67

35

58,33

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 9:

1) Στον πίνακα 9 οι προαγωγές ομαδοποιήθηκαν κατά σχολικό έτος, δηλαδή περιλαμβάνουν την περίοδο από την 1η του Σεπτέμβρη μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου. Κατά προσέγγιση, η ημερομηνίες έναρξης της ισχύος των προσφερόμενων προαγωγών, που γίνονταν δύο φορές το χρόνο, ήταν η 1η Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα σχολικά έτη που καταγράφονται στον πίνακα 9 ολοκληρώθηκαν 2 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διευθυντών.

2) Το σχολικό έτος 2001-2002 συνολικά 60 β. δ/ντες έγιναν δ/ντες. Από αυτούς 22 , δηλαδή ποσοστό 36,67% ήταν άντρες και οι υπόλοιποι 38, δηλαδή ποσοστό 63,33% γυναίκες. Το σχολικό έτος 2002-2003 τα αντίστοιχα ποσοστά για άντρες και γυναίκες, αντίστοιχα, ήταν 36,11% και 63,89%. Σε απόλυτους αριθμούς 46 γυναίκες και 23 άντρες. Το σχολικό έτος 2003-2004 παρουσιάζει το μεγαλύτερο από τα υπό επισκόπηση έτη, ποσοστό για τις γυναίκες. Το έτος αυτό έγιναν οι πιο πολλές προαγωγές, συγκεκριμένα 75, από τις οποίες πέραν των 2/3 , συγκεκριμένα 52 ή ποσοστό 69,33% πέρασαν σε γυναίκες υποψήφιους. Το σχολικό έτος 2004-2005 σηματοδοτεί μια αύξηση του ποσοστού των ανδρών που πετυχαίνουν προαγωγή πάνω από το 40% . Παρόλα αυτά οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μια σημαντική πλειοψηφία.

3) Τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι γυναίκες, την τελευταία τετραετία, υπερτερούν των αντρών σε προαγωγές στην θέση δ/ντη δημοτικού σχολείου σε μια αναλογία 2:1.

 

Πίνακας 10: Προαξιμότητα υποψήφιων διευθυντών κατά φύλο

Ημερομηνίες συνεντεύξεων

ή σύνταξης

καταλόγου

Συνολικός αριθμός προαχθέ-

ντων

Αριθμός

υποψηφίων

αντρών

(αριθμός

συνεντεύ-

ξεων)

Αριθμός

προαχ/ντων

αντρών

Προαξιμό-

τητα αντρών

 

Αριθμός

υποψηφίων

γυναικών

Αριθμός προαχ/ντων

γυναικών

Προαξιμότητα γυναικών

 

30.4.2001 μέχρι 07..5.2001

29

33

9

0,27

43

20

0,43

18.7.2001

μέχρι

26.7.2001

31

30

13

0,43

43

18

0,42

15.04.2002

μέχρι

23.04.2002

46

36

14

0,39

56

32

0,57

29.08.2002

 

 

26

22

12

0,55

29

14

0,48

04.04.2003

μέχρι

11.04.2003

51

28

15

0,54

57

36

0,63

26.11.2003

μέχρι

04.12.2003

24

33

8

0,24

55

16

0,29

18.03.2004

μέχρι

07.04.2004

45

51

17

0,33

80

28

0,35

20.12.2004

μέχρι

22.12.2004

15

23

8

0,35

34

7

0,21

Σύνολα

267

256

96

0,375

397

171

0,431

 

Συμπεράσματα από το πίνακα 10:

1) Ο πίνακας 10 εξετάζει την προαξιμότητα των υποψηφίων διευθυντών κατά φύλο. Η αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών παρέχει απόδειξη ότι η προαξιμότητα των γυναικών είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των αντρών, σε αντίθεση με όσα καταγράψαμε για την προαξιμότητα των υποψηφίων β. δ/ντων στην οποία υπερτερούσαν οι άντρες.

2) Ενώ ένα ποσοστό 39,2% των συνεντεύξεων που προγραμματίστηκαν από την Ε.Ε.Υ. για την διεκπεραίωση των προαγωγών σε θέση δ/ντη στην υπό εξέταση περίοδο αφορούσε άντρες, το ποσοστό των προαχθέντων ανδρών περιορίστηκε στο 35,96% δηλαδή υπολείπεται του ποσοστού των συνεντεύξεων πέραν των 3 εκατοστιαίων μονάδων. Από την άλλη το ποσοστό των προαχθέντων γυναικών ήταν 64,04% υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό που αφορούσε τις συνεντεύξεις των υποψηφίων γυναικών κατά 3,24%

3) Η προαξιμότητα των γυναικών υποψηφίων για διευθυντική θέση ήταν 0,431. Τούτο σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, στην υπο εξέταση περίοδο 43,1 γυναίκες ετύγχαναν προαγωγής για κάθε 100 υποψήφιες. Αντίστοιχα η προαξιμότητα των αντρών ήταν 0,375 που σημαίνει ότι μόνο 37,5 στους 100 άντρες ετύγχαναν προαγωγής. Η ερμηνεία του φαινομένου, καθώς και των άλλων συμπερασμάτων που αναφέρονται στον πίνακα θα παρατεθεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.

 

Μιχάλης Α. Πόλης

11/4/2005

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15