Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 174 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003: Επαγγελματική και Aναλογική Σύνταξη Κρατικών Υπαλλήλων

Συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής Σύνταξης Κρατικών Υπαλλήλων

 

Εισαγωγή:

Η ανάλυση του θέματος του συμψηφισμού επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να γίνει κατανοητή, προϋποθέτει στοιχειώδη γνώση λειτουργίας του Αναλογικού Σχεδίου, που λειτουργεί στην Κύπρο από το 1980. Με τη συμπλήρωση του εισαγωγικού αυτού κεφαλαίου, θα παρουσιάσουμε το θέμα του συμψηφισμού επαγγελματικών και αναλογικών συντάξεων και θα εξάγουμε συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του πάνω στους συνταξιούχους του δημοσίου.

Το Αναλογικό Σχέδιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λειτουργεί από το 1980, με βάση το Νόμο 41/80 και άλλους τροποποιητικούς Νόμους που ψηφίστηκαν έκτοτε. Οι βασικότερες πρόνοιες του, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων γήρατος, είναι:

1) Η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των εργαζόμενων, δηλαδή μισθωτών, αυτοεργοδοτούμενων και άλλων εισοδηματιών. Αυτό σημαίνει καταβολή εισφορών και απόλαυση ωφελημάτων ως εξής:

2) Για την κατηγορία των μισθωτών η συνολική εισφορά στο Σχέδιο είναι 16,6% των ακαθάριστων απολαβών τους. Από το ποσοστό αυτό 6,3% πληρώνει ο μισθωτός, 6,3% ο εργοδότης του και 4% το κράτος.

3) Οι ασφαλιστέες αποδοχές κάθε μισθωτού χωρίζονται σε 2 μέρη, το κατώτερο μέρος και το ανώτερο. Το κατώτερο μέρος περιλαμβάνει τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές, τον κατώτατο δηλαδή μισθό, το ύψος του οποίου καθορίζεται δια νόμου. Το 2003 οι βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ήταν ₤306,93 μηνιαίως. Το ανώτερο μέρος περιλαμβάνει το ποσό των αποδοχών που υπερβαίνει το βασικό μέρος. Το 2003 το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών, πάνω στο οποίο πληρώνονται εισφορές, είναι ₤1842. Για να υπολογίσουμε το αντίστοιχο ετήσιο ποσό πολλαπλασιάζουμε Χ12.

4) Η σύνταξη γήρατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που οι δικαιούχοι παίρνουν στα 63 τους χρόνια χωρίζεται σε 2 μέρη: Το βασικό και το συμπληρωματικό. Η βασική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο πληρωμένων αποδοχών στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. Αφού εξαχθεί ο μέσος όρος για κάθε εργαζόμενο, το ύψος της βασικής σύνταξης είναι:
- 60% του πιο πάνω μέσου όρου για ασφαλιζόμενο χωρίς εξαρτώμενους.
- 80% του μέσου όρου για ασφαλισμένο με ένα εξαρτώμενο.
-90% και 100% για συνταξιούχους με αντίστοιχα 2 ή 3+ εξαρτώμενους.
Η βασική σύνταξη αυξάνεται κάθε χρόνο, με βάση το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των μισθών. Επίσης αυξάνεται με βάση τη διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη ανά εξάμηνο, αν το ποσοστό αύξησης είναι μεγαλύτερο του 1%. Το εβδομαδιαίο ύψος της συμπληρωματικής σύνταξης είναι ίσο με το 1/52 του 1,5% του συνόλου των ασφαλιστέων αποδοχών του μισθωτού πάνω στο συμπληρωματικό μέρος. Η συμπληρωματική σύνταξη λέγεται και αναλογική, αφού είναι ανάλογη του ύψους των εισφορών του δικαιούχου, στο συμπληρωματικό μέρος. Το ύψος της αναπροσαρμόζεται με βάση τη διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη.
 

5) Το άθροισμα της βασικής και της συμπληρωματικής σύνταξης που καρπούται ο ασφαλισμένος, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της βασικής σύνταξης που αυτός θα έπαιρνε, αν είχε πλήρη ασφάλιση στο βασικό μέρος του σχεδίου.

Συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων:

1) Η επαγγελματική σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου αρχίζει να καταβάλλεται, προκειμένου για υπαλλήλους που καλύπτουν το χρονικό όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, στα 60 τους χρόνια. Αν ο υπάλληλος έχει 400+ μήνες υπηρεσίας, δικαιούται πλήρη σύνταξη που ισούται με το 50% των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών του, του τελευταίου μήνα πριν την αφυπηρέτησή του.

2) Κατά τη διάρκεια των πρώτων 400 μηνών υπηρεσίας του ο δημόσιος υπάλληλος πληρώνει ποσοστό 3,2% επί των ακαθαρίστων απολαβών του ως εισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις, έναντι ποσοστού 6,3% που πληρώνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Το υπόλοιπο ποσοστό του 3,1% καλύπτεται από την Κυβέρνηση.

3) Έναντι της πληρωμής του 3,1% του υπαλλήλου της, η Κυβέρνηση εισπράττει την συμπληρωματική (αναλογική) σύνταξη γήρατος, που ο υπάλληλος θα έπαιρνε, αν πλήρωνε ποσοστό 6,3% , με τη συμπλήρωση του 63 έτους της ηλικίας του.

4) Το ζητούμενο της μελέτης αυτής είναι η σύγκριση των 2 ποσών, δηλαδή του ποσοστού 3,1% που πληρώνει συνολικά η Κυβέρνηση την περίοδο των 400 μηνών του συμψηφισμού και του ποσού που η Κυβέρνηση εισπράττει από την κατακράτηση της συμπληρωματικής σύνταξης του υπαλλήλου μετά τα 63 χρόνια του. Οι υπολογισμοί που θα ακολουθήσουν βασίζονται στα πιο κάτω δεδομένα:
Α)Θα υπολογιστεί το σύνολο των απολαβών δασκάλου, πάνω στις οποίες αποκόπτονται εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων , πρωτοδιοριζόμενου την 1/9/2003 για τους 400 πρώτους μήνες της υπηρεσίας του. Ο υπολογισμός των ποσών θα γίνει με βάση τις κλίμακες μισθοδοσίας κυβερνητικών υπαλλήλων, τις γενικές αυξήσεις το τιμαριθμικό επίδομα, το ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν το β΄ εξάμηνο του 2003.
Β) Θα υπολογιστεί, με βάση τις παραμέτρους της παραγράφου Α, το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό 3,1% των πιο πάνω απολαβών, το οποίο θα πληρώσει η Κυβέρνηση για τον υπάλληλό της, στην περίοδο των πρώτων 400 μηνών της υπηρεσίας του.
Γ) Θα υπολογιστεί το ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης του υπαλλήλου που θα καρπωθεί η Κυβέρνηση, ελέω συμψηφισμού, όταν αυτός θα συμπληρώσει τα 63 χρόνια της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού θα συνυπολογιστούν και τα ακόλουθα δεδομένα:
- Ότι το προσδόκιμο όριο του μέσου όρου ζωής στην Κύπρο είναι τα 75 χρόνια. Κατά συνέπεια η Κυβέρνηση θα εισπράττει την αναλογική σύνταξη του υπαλλήλου της για 12 χρόνια κατά μέσο όρο.
- Ότι η συμπληρωματική σύνταξη υπολογίζεται πάνω στο ανώτερο τμήμα των ασφαλιστέων αποδοχών του υπαλλήλου και ότι το ετήσιο ύψος της ισούται με το 1,5% του συνόλου των πληρωμένων και πιστωμένων αποδοχών στο τμήμα αυτό.
Δ) Αφού εξαχθούν τα 2 ποσά με την μεθοδολογία που αναφέρεται στο (Β) και (Γ) θα συγκριθούν για να δούμε αν ο συμψηφισμός είναι προς όφελος της Κυβέρνησης ή του δημοσίου υπαλλήλου.

5) Ο υπολογισμός μελλοντικών δεδομένων με βάση τα ισχύοντα σήμερα αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση της πραγματικότητας. Ασφαλώς δεν μπορώ να ξέρω σε ποιο ποσοστό θα διαφοροποιηθεί το τιμαριθμικό επίδομα ή τα ποσά των ασφαλιστέων αποδοχών στα επόμενα 30 χρόνια. Αν δημιουργούσα ένα υποθετικό σενάριο των παραμέτρων αυτών στο μέλλον, δε θα πρόσθετα στην ακρίβεια της εργασίας, αλλά θα την έκανα πιο περίπλοκη. Είναι πολύ πιθανό ότι τα ποσά που αναφέρω, εφόσον υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα σήμερα (2003) δεδομένα, θα είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά. Όμως αυτό δε διαφοροποιεί τα δεδομένα της σύγκρισης, αφού η αύξηση των Κυβερνητικών εισφορών θα είναι ανάλογή της αύξησης του ποσού που η Κυβέρνηση θα καρπωθεί από τον συμψηφισμό.
 


Πίνακας 1: Ασφαλιστέες αποδοχές δασκάλου (Α8-Α10-Α11) και η Κυβερνητική εισφορά του 3,1%.

 

Χρονική περίοδος / κλίμακα και βαθμίδα.

Ασφαλιστέες αποδοχές εκπαιδευτικού σε τιμές 2003

(σημ. 1)

Ασφαλιστέες αποδοχές εκπαιδευτικού στο ανώτερο μέρος.

( σημ. 2)

Ποσό επιπλέον κυβερνητικής εισφοράς , ύψους 3,1% επί του συνόλου των ασφαλ. αποδοχών₤

Μερικά σύνολα ασφαλιστέων και πιστωμένων αποδοχών

12   Α8 (2272)

12057,52

  8374,36

373,78

  12057,52

24   Α8 (2383)

12646.60

  8962,84

392,04

  24704,02

36   Α8 (2494)

13235,68

  9552,52

410,31

  37939,70

48   Α8 (2605)

13824,76

10141,60

428,57

  51764,46

60   Α8 (2716)

14413,84

10730,68

444,84

  66178,30

72  Α8 (2827)

15002,92

11319,76

465,09

  81181,22

84  Α8 (2938)

15592,00

11908,84

483,35

  96773,22

96  Α8   (3049)

16181,08

12497,92

501,61

112954,30

108 Α8  (3160)

16770,16

13087,00

519,87

129724,46

120 Α8  (3271)

17359,24

13676,08

538,14

147083,70

132 Α8  (3382)

17948,32

14265,16

556,40

165032,02

144 A8  (3493)

18600,62

14917,46

576,62

183632,64

156 A10 (3636)

19363,50

15680,34

600,27

202996,14

168 A10 (3788)

20170,16

16487,00

625,27

223166,30

180 A10 (3940)

20976,83

17293,67

650,28

244143,13

192 Α10 (4092)

21783,50

18100,34

675,29

265926,63

204

22104,00 (σημ.3)

18420,84

685,22

288030,63

216

22104,00

18420,84

685,22

310134,63

228

22104,00

18420,84

685,22

332238,63

240

22104,00

18420,84

685,22

354342,63

252

22104,00

18420,84

685,22

376446,63

264

22104,00

18420,84

685,22

398550,63

276

22104,00

18420,84

685,22

420654,63

288

22104,00

18420,84

685,22

442758,63

300

22104,00

18420,84

685,22

464862,63

312

22104,00

18420,84

685,22

486966,63

324

22104,00

18420,84

685,22

509070,63

336

22104,00

18420,84

685,22

531174,63

348

22104,00

18420,84

685,22

553278,63

360

22104,00

18420,84

685,22

575382,63

372

22104,00

18420,84

685,22

597486,63

384

22104,00

18420,84

685,22

619590,63

396

22104,00

18420,84

685,22

641694,63

400

  7368,00 (σημ.4)

  6140,28

228,41

649062,63

Σύνολα:

649062,63

526296,06

20120,94

649062,73

 

Σημειώσεις:

1) Για τον υπολογισμό των ετήσιων πιστωμένων αποδοχών προσθέτουμε στον ετήσιο βασικό μισθό του υπαλλήλου τη γενική αύξηση ύψους 44,447% επί του βασικού μισθού. Πάνω στο άθροισμα αυτό υπολογίζουμε το τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο το β΄ εξάμηνο του 2003 είχε ύψος 239,14%.Προσθέτουμε το τιμαριθμικό επίδομα στο άθροισμα βασικού μισθού και γενικής αύξησης. Αυξάνουμε το νέο άθροισμα που βρήκαμε κατά το 1/12 για να συμπεριλάβουμε και το 13ο μισθό.

2) Για να βρούμε το ανώτερο μέρος των ασφαλιστέων αποδοχών, αφαιρούμε από το σύνολο των αποδοχών πάνω στις οποίες πληρώνονται εισφορές, τις ετήσιες βασικές αποδοχές. Αυτές καθορίζουν δια νόμου το ύψος του κατώτατου μισθού. Το ύψος των βασικών ετήσιων αποδοχών το 2003 ήταν ₤3683,16.

3) Από την βαθμίδα 4244 της Α10 και μετά, οι ετήσιες απολαβές του δασκάλου ξεπερνούν το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών πάνω στο οποίο πληρώνονται εισφορές, το οποίο το 2003 ήταν ₤22104 ετησίως. Έτσι οι απολαβές πάνω από το όριο αυτό δεν υπολογίζονται για σκοπούς εισφορών και ωφελημάτων.

4) Για τους τελευταίους 4 μήνες της περιόδου των 400 μηνών υπολογίζονται ως ασφαλιστέες αποδοχές το 1/3 του ετήσιου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

5) Είναι αξιοσημείωτο ότι, αν η επιπρόσθετη εισφορά του 3,1% μεταφερθεί από την κυβέρνηση στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτοί θα έχουν πραγματική οικονομική επιβάρυνση μεταξύ 2,17% και 2,48% εφόσον οι εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις φοροαπαλλάσσονται. Ένα ποσοστό 20% έως 30% της επιπρόσθετης εισφοράς του 3,1% θα επιστρεφόταν αυτόματα στον υπάλληλο από το σύστημα μισθοδοσίας ως φοροαπαλλαγή.

Συμπεράσματα:

Από τον πιο πάνω πίνακα δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1) Κατά την περίοδο των 400 μηνών του συμψηφισμού αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης, η κυβέρνηση συνεισφέρει, με τιμές 2003, ένα επιπλέον ποσό, ₤20120,94 στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,1% των ασφαλιστέων αποδοχών του δασκάλου για την περίοδο αυτή.

2) Έναντι της εισφοράς αυτής, η Κυβέρνηση θα καρπωθεί την συμπληρωματική σύνταξη του ασφαλισμένου, το ετήσιο ύψος της οποίας ανέρχεται στο 1,5% του ανώτερου μέρους των ασφαλιστέων αποδοχών του δασκάλου στους 400 αυτούς μήνες. Η ετήσια σύνταξη, που ελέω συμψηφισμού αφαιρείται από τον δάσκαλο και καταλήγει στο κρατικό ταμείο είναι, σε τιμές 2003, ₤7894,44 (526296,06Χ0,015). Υποθέτοντας ότι ο μέσος προσδόκιμος χρόνος επιβίωσης στην Κύπρο είναι τα 75 χρόνια, είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση θα επωφεληθεί από τον συμψηφισμό για μια περίοδο 12 χρόνων κατά μέσο όρο. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μέση εισροή στο κυβερνητικό ταμείο, ανά δάσκαλο και ανά 12ετία, ₤94733,28.

3) Είναι λοιπόν φανερό ότι ο συμψηφισμός λειτουργεί υπέρ της Κυβέρνησης και εις βάρος των υπαλλήλων της. Στο παράδειγμα μας το ποσό που θα εισπράξει το κράτος είναι υπερτετραπλάσιο από τις επιπλέον εισφορές που αυτό θα καταβάλει για τον εργαζόμενο (₤94733,28:₤20120,94=4,7...). Έναντι ποσού ₤20120,94 θα εισπράξει ₤94733,28. Για κάθε λίρα που δίνει για μας ως επιπλέον εισφορά η κυβέρνηση θα πάρει πίσω σχεδόν 5 λίρες. Καθώς δε το προσδόκιμο επιβίωσης στην Κύπρο σταδιακά μεγαλώνει, το κέρδος της Κυβέρνησης, που ταυτίζεται με τη ζημιά του υπαλλήλου, συνεχώς θα αυξάνει.

4) Πριν το 1980 το κόστος των επαγγελματικών συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων βάραινε το δημόσιο ταμείο. Σήμερα, ελέω συμψηφισμού, το κράτος μερικώς το έχει μεταθέσει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάνοντας μια κερδοφόρα επένδυση εις βάρος των υπαλλήλων της.

Προτεινόμενες λύσεις του προβλήματος:

Πριν κατατεθούν οι εισηγήσεις για την άρση της μεγάλης αυτής αδικίας, θα δοθούν κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν ομάδες εργαζομένων με επαγγελματικά σχέδια σύνταξης. Τέτοιες ομάδες είναι:

1) Οι τραπεζικοί υπάλληλοι που πέραν της αναλογικής σύνταξης παίρνουν ως εφάπαξ φιλοδώρημα ποσό ίσο με 75 τελευταίους μισθούς. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσό ₤150000 για ένα μέσο υπάλληλο. Τοκίζοντας αυτό το ποσό ο υπάλληλος αυτός άνετα καρπώνεται μια δεύτερη σύνταξη ₤500-₤600 μηνιαίως.

2) Γιατροί και δικηγόροι συμμετέχουν στο αναλογικό σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων και επιπλέον έχουν επαγγελματικά σχέδια συντάξεως χωρίς να τίθεται γι' αυτούς θέμα συμψηφισμού.

3) Οι βουλευτές δικαιούνται και εισπράττουν 2 συντάξεις την αναλογική και την κυβερνητική, χωρίς να υπάρχει ούτε και γι' αυτούς θέμα συμψηφισμού.

Αν για τους πιο πάνω δεν τίθεται θέμα συμψηφισμού γιατί να τίθεται για τους δημοσίους υπαλλήλους; Γιατί δε το κράτος, ως εργοδότης, να καρπούται οφέλη που ανήκουν στους εργοδοτούμενούς του; Για την άρση της πρωτοφανούς αυτής αδικίας θα προτείνω μια σειρά εναλλακτικών λύσεων. Κάθε δημόσιος υπάλληλος θα μπορούσε να επιλέξει μια από αυτές.

Α) Νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι:

Λύση 1η : Να πληρώνουν ποσοστό 6,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, κατά την περίοδο των 400 πρώτων μηνών της υπηρεσίας τους, όπως και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και να καρπούνται οι ίδιοι την αναλογική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων όταν συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Λύση 2η : Να πληρώνουν 3,2% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για τους 400 πρώτους μήνες της υπηρεσίας τους, όπως πληρώνουν και οι εν υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα. Έναντι της επιπρόσθετης κυβερνητικής εισφοράς του 3,1%, θα υπάρχει συμψηφισμός αναλογικής και κυβερνητικής σύνταξης για περίοδο τεσσάρων ετών. Ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος θα αρχίσει να καρπούνται ο ίδιος την αναλογική σύνταξη, ευθύς μόλις συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του. Η τετραετής περίοδος συμψηφισμού σκοπό έχει να αποπληρώσει ο δημόσιος υπάλληλος την πρόσθετη κυβερνητική εισφορά του 3,1% μαζί με τους τόκους που προκύπτουν, με βάση ένα λογικό επιτόκιο.

Β) Εν υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι:

Λύση 1η : Να πληρώνουν 6,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, από την ημέρα που θα μπει σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση. Έναντι της προηγούμενης υπηρεσίας τους, για την οποία πλήρωναν ποσοστό εισφοράς 3,2%, θα υπάρχει κάποια περίοδος συμψηφισμού των 2 συντάξεων. Η περίοδος συμψηφισμού θα είναι ανάλογη της χρονικής περιόδου για την οποία πλήρωναν μειωμένες εισφορές. Για κάθε μήνα με εισφορά 3,2% θα αντιστοιχεί περίοδος συμψηφισμού 0,01 ετών. Η συνολική περίοδος συμψηφισμού δεν θα υπερβαίνει έτσι τα 4 χρόνια. Το ακόλουθο παράδειγμα θα κάνει κατανοητό το περιεχόμενο της λύσης αυτής.
Παράδειγμα: Δημόσιος υπάλληλος πληρώνει στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μειωμένο ποσοστό 3,2% για 10 χρόνια. Μετά την 10ετή αυτή περίοδο το ποσοστό εισφοράς του αυξήθηκε στο 6,3%, με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση. Για τον υπάλληλο αυτό θα υπάρξει περίοδος συμψηφισμού επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης 1,2 ετών ( 120 μήνες Χ 0,01 έτη συμψηφισμού). Ο υπάλληλος του παραδείγματος μας θα αρχίσει να καρπούται την αναλογική του σύνταξη σε ηλικία 64,2 ετών. Για την μετατροπή των ετών συμψηφισμού σε μήνες θα ισχύει ότι περίοδος συμψηφισμού μικρότερη των 0,5 μηνών παραγράφεται, ενώ περίοδος μεταξύ 0,5 μέχρι 1 μηνός θεωρείται σωστός μήνας. Στο παράδειγμα μας 1,2 έτη συμψηφισμού ισούνται με 14,4 μήνες. Το υπόλοιπο των 0,4 μηνών είναι μικρότερο από 0,5 μήνες, άρα ο συμψηφισμός θα ισχύσει για 14 μήνες.

Λύση 2η: Ο εν υπηρεσία δημόσιος υπάλληλος να συνεχίσει να εισφέρει ποσοστό 3,2% καθ’ όλη τη διάρκεια των 400 πρώτων μηνών της υπηρεσίας του. Όπως συνέβαινε και προηγουμένως. Έναντι της μειωμένης συνεισφοράς του, θα υπάρχει περίοδος συμψηφισμού αναλογικής και κοινωνικής σύνταξης διάρκειας 4 ετών. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του η συνολική υπηρεσία του είναι λιγότερη των 400 μηνών, τότε η περίοδος συμψηφισμού μειώνεται ανάλογα. Για κάθε μήνα μειωμένων εισφορών θα αντιστοιχεί περίοδος συμψηφισμού 0,01 ετών. Το ακόλουθο παράδειγμα εξηγεί περισσότερο όσα λέχθηκαν πιο πάνω:
Παράδειγμα: Δάσκαλος κατά την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του είχε συνολική υπηρεσία 317 μηνών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του πλήρωνε μειωμένο ποσοστό εισφοράς ύψους 3,2%. Ο χρόνος συμψηφισμού αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης θα είναι 3,17 χρόνια, δηλαδή 3 χρόνια και 2,04 μήνες. Η χρονική περίοδος των 0,04 μηνών παραγράφεται εφόσον είναι μικρότερη από 0,5 μήνες. Ο συμψηφισμός θα ισχύσει για 3 χρόνια και 2 μήνες. Ο δάσκαλος αυτός θα αρχίσει να εισπράττει την αναλογική του σύνταξη σε ηλικία 66,16 ετών.

Επίλογος:

Με βάση τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί πιο πάνω προκύπτει το αβίαστο συμπέρασμα ότι ο συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης, έναντι της πληρωμής από την Κυβέρνηση του ποσοστού 3,1% των μισθών των κρατικών υπαλλήλων, λειτουργεί υπέρ της πρώτης και εις βάρος των δευτέρων. Για κάθε λίρα που το κράτος δίνει σήμερα ως περιπλέον εισφορά, θα πάρει στο μέλλον 4,7 λίρες από τις συντάξεις μας. Αυτό το ατράνταχτο δεδομένο υπολογίστηκε σε σταθερές τιμές 2003, γεγονός που δείχνει ότι το πιο πάνω συμπέρασμα δεν ανατρέπεται λόγω πληθωρισμού και της σταδιακής μείωσης της τιμής του νομίσματος. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ενώσει τις οργανώσεις των κρατικών υπαλλήλων στην σε κοινή προσπάθεια για κατάργηση της άδικης αυτής διευθέτησης. Οι εισηγήσεις που γίνονται στη μελέτη αυτή θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δίκαιη και λογική βάση για επίλυση του θέματος, αρκεί να δείξουμε την αναγκαία θέληση και αγωνιστικότητα για να το επιτύχουμε!


Μιχάλης Α. Πόλης

Τμήμα Συνδικαλιστικής Ενημέρωσης
& Τεκμηρίωσης
Α.Κί.ΔΑ.

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15